นาฬิกาหกชั่วโมง
นาฬิกาหกชั่วโมง 
นา-ลิ-กา หก ชั่ว-โมง

นาฬิกาหกชั่วโมงไทยมีสองเวอร์ชั่นหลัก
นาฬิกาหกชั่วโมง (แผลง, ภาษาพูด)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

สิบโมงห้าสิบเจ็ดนาที 
สิบ โมง ห้าสิบ-เจ็ด นา-ที

ฝึกจำ เวลาสุ่ม


นาฬิกาที่เขียนเป็นทางการ
นาฬิกาหกชั่วโมง เป็นระบบการนับเวลาแต่โบราณซึ่งใช้ในภาษาไทย ควบคู่กันไปกับนาฬิกายี่สิบสี่ชั่วโมงที่ใช้อย่างเป็นทางการ เช่นเดียวกับระบบอื่นที่ใช้กันทั่วไป ระบบดังกล่าวนับว่าหนึ่งวันมียี่สิบสี่ชั่วโมง แต่ในหนึ่งวันจะแบ่งออกเป็นสี่ส่วน ส่วนละหกชั่วโมง
 • ตี หมายถึง วิธีนับเวลาในเวลากลางคืน หลังเที่ยงคืน ตั้งแต่ 1 นาฬิกา ถึง 5 นาฬิกา
 • โมงเช้า หมายถึง วิธีนับเวลาก่อนเที่ยงวัน ตั้งแต่ 7 นาฬิกา ถึง 11 นาฬิกา
 • บ่ายโมง หมายถึง วิธีนับเวลาตอนบ่าย ตั้งแต่ 13.00 นาฬิกา ถึง 18.00 นาฬิกา
 • ทุ่ม หมายถึง วิธีนับเวลาสำหรับ 6 ชั่วโมงแรกของกลางคืน ตั้งแต่ 19.00 นาฬิกา ถึง 23.00 นาฬิกา

เวลา
นาฬิกาหกชั่วโมง
นาฬิกาหกชั่วโมง (แผลง)
00:00 น.
 • เที่ยงคืน  (เที่ยง-คืน)
 • หกทุ่ม  (หก-ทุ่ม)
 • สองยาม  (สอง-ยาม)
 • ยามสอง  (ยาม-สอง)
 • เที่ยงคืน  (เที่ยง-คืน)
01:00 น.
 • ตีหนึ่ง  (ตี หฺนึ่ง)
 • ตีหนึ่ง  (ตี หฺนึ่ง)
02:00 น.
 • ตีสอง  (ตี สอง)
 • ตีสอง  (ตี สอง)
03:00 น.
 • ตีสาม  (ตี-สาม)
 • ยามสาม  (ยาม-สาม)
 • ตีสาม  (ตี สาม)
04:00 น.
 • ตีสี่  (ตี สี่)
 • ตีสี่  (ตี สี่)
05:00 น.
 • ตีห้า  (ตี ห้า)
 • ตีห้า  (ตี ห้า)
06:00 น.
 • ย่ำรุ่ง  (ย่ำ-รุ่ง)
 • ตีหก  (ตี-หก)
 • ยามสี่  (ยาม-สี่)
 • หกโมงเช้า  (หก-โมง-เช้า)
 • หกโมง  (หก-โมง)
07:00 น.
 • โมงเช้า  (โมง-เช้า)
 • เจ็ดโมงเช้า  (เจ็ด-โมง-เช้า)
 • เจ็ดโมง  (เจ็ด-โมง)
08:00 น.
 • สองโมงเช้า  (สอง-โมง-เช้า)
 • แปดโมงเช้า  (แปด-โมง-เช้า)
 • แปดโมง  (แปด-โมง)
09:00 น.
 • สามโมงเช้า  (สาม-โมง-เช้า)
 • เก้าโมง  (เก้า-โมง)
10:00 น.
 • สี่โมงเช้า  (สี่-โมง-เช้า)
 • สิบโมง  (สิบ-โมง)
11:00 น.
 • ห้าโมงเช้า  (ห้า-โมง-เช้า)
 • สิบเอ็ดโมง  (สิบ-เอ็ด-โมง)
12:00 น.
 • เที่ยงวัน  (เที่ยง-วัน)
 • เที่ยง  (เที่ยง)
 • เที่ยง  (เที่ยง)
 • เที่ยงวัน  (เที่ยง-วัน)
13:00 น.
 • บ่ายโมง  (บ่าย-โมง)
 • บ่ายโมง  (บ่าย-โมง)
14:00 น.
 • บ่ายสองโมง  (บ่าย-สอง-โมง)
 • บ่ายสอง  (บ่าย-สอง)
15:00 น.
 • บ่ายสามโมง  (บ่าย-สาม-โมง)
 • บ่ายสาม  (บ่าย-สาม)
16:00 น.
 • บ่ายสี่โมง  (บ่าย-สี่-โมง)
 • บ่ายสี่  (บ่าย-สี่)
17:00 น.
 • บ่ายห้าโมง  (บ่าย-ห้า-โมง)
 • บ่ายห้า  (บ่าย-ห้า)
18:00 น.
 • ย่ำค่ำ  (ย่ำ-ค่ำ)
 • หกโมงเย็น  (หก-โมง-เย็น)
 • หกโมงเย็น  (หก-โมง-เย็น)
 • หกโมง  (หก-โมง)
19:00 น.
 • หนึ่งทุ่ม  (หฺนึ่ง-ทุ่ม)
 • หนึ่งทุ่ม  (หฺนึ่ง-ทุ่ม)
20:00 น.
 • สองทุ่ม  (สอง-ทุ่ม)
 • สองทุ่ม  (สอง-ทุ่ม)
21:00 น.
 • สามทุ่ม  (สาม-ทุ่ม)
 • ยามหนึ่ง  (ยาม-หฺนึ่ง)
 • สามทุ่ม  (สาม-ทุ่ม)
22:00 น.
 • สี่ทุ่ม  (สี่-ทุ่ม)
 • สี่ทุ่ม  (สี่-ทุ่ม)
23:00 น.
 • ห้าทุ่ม  (ห้า-ทุ่ม)
 • ห้าทุ่ม  (ห้า-ทุ่ม)