การสะกดเสียงภาษาไทย

ปรับการสะกดเสียงของคุณเองสำหรับการออกเสียงภาษาไทยที่แสดงบนเว็บไซต์นี้.
วรรณยุกต์

พยัญชนะ
ตัวอย่าง พยัญชนะต้น พยัญชนะท้าย ตัวอย่าง
ไก่ ไก่  ยาก  ยาก
ไข่ ไข่  เลข  เลข
ขวด ฃวด 
ควาย คฺวาย  โชค  โชค
คน ฅน 
ระฆัง ระ-ฆัง  เมฆ  เมฆ
งู งู  แดง  แดง
จาน จาน  ตำ-หฺรวจ  ตำรวจ
ฉิ่ง ฉิ่ง 
ช้าง ช้าง  พืช  พืช
โซ่ โซ่  ก๊าซ  ก๊าซ
เฌอ เฌอ 
หญิง หฺญิง  เหฺรียญ  เหรียญ
ชฎา ชะ-ฎา  กฎ  กฎ
ปฏัก ปะ-ฏัก  ปฺรา-กฏ  ปรากฏ
ฐาน ฐาน  รัฐ  รัฐ
มณโฑ มน-โฑ 
ผู้เฒ่า ผู้-เฒ่า 
เณร เณน  คุณ  คุณ
เด็ก เด็ก  เปิด  เปิด
เต่า เต่า  ชี-วิต  ชีวิต
ถุง ถุง  รถ  รถ
ทหาร ทะ-หาน  บอ-ริ-สัท  บริษัท
ธง ธง  วัน-พุธ  วันพุธ
หนู หฺนู  คน  คน
ใบไม้ ไบ-ไม้  ชอบ  ชอบ
ปลา ปฺลา  กฺล็้อง-ถ่าย-รูป  กล้องถ่ายรูป
ผึ้ง ผึ้ง 
ฝา ฝา 
พาน พาน  อา-ชีพ  อาชีพ
ฟัน ฟัน  เด็ก-เสิฟ  เด็กเสิร์ฟ
สำเภา สำ-เภา  โลภ  โลภ
ม้า ม้า  ถาม  ถาม
ยักษ์ ยัก 
เรือ เรือ  ต้อง-การ  ต้องการ
ลิง ลิง  พะ-ยา-บาล  พยาบาล
แหวน แหฺวน 
ศาลา ศา-ลา  ประ-เทศ  ประเทศ
ฤๅษี รือ-ษี  กระ-ดาษ  กระดาษ
เสือ เสือ  รส  รส
หีบ หีบ 
จุฬา จุ-ฬา  วาฬ  วาฬ
นกฮูก นก-ฮูก 
เสียงสระ
สเสียงั้น เสียงยาว
◌ะ, ◌, ◌ั◌, ◌รร, ◌รร◌ สะ-หฺระ อะ สะ-หฺระ อา ◌า, ◌า◌
◌ิ, ◌ิ◌ สะ-หฺระ อิ สะ-หฺระ อี ◌ี, ◌ี◌
◌ึ, ◌ึ◌ สะ-หฺระ อึ สะ-หฺระ อือ ◌ือ, ◌ื◌
◌ุ, ◌ุ◌ สะ-หฺระ อุ สะ-หฺระ อู ◌ู, ◌ู◌
เ◌ะ, เ◌็◌ สะ-หฺระ เอะ สะ-หฺระ เอ เ◌, เ◌◌
แ◌ะ, แ◌็◌ สะ-หฺระ แอะ สะ-หฺระ แอ แ◌, แ◌◌
โ◌ะ, ◌◌ สะ-หฺระ โอะ สะ-หฺระ โอ โ◌, โ◌◌
เ◌าะ, ◌็อ◌ สะ-หฺระ เอาะ สะ-หฺระ ออ ◌อ, ◌อ◌, ◌◌ร, ก็
เ◌อะ สะ-หฺระ เออะ สะ-หฺระ เออ เ◌อ, เ◌ิ◌, เ◌อ◌
เ◌ียะ สะ-หฺระ เอียะ สะ-หฺระ เอีย เ◌ีย, เ◌ีย◌
เ◌ือะ สะ-หฺระ เอือะ สะ-หฺระ เอือ เ◌ือ, เ◌ือ◌
◌ัวะ สะ-หฺระ อัวะ สะ-หฺระ อัว ◌ัว, ◌ว◌
◌ิว สะ-หฺระ อิ + วอ แหฺวน สะ-หฺระ อิ + วอ แหฺวน ◌ิว
เ◌็ว สะ-หฺระ เอะ + วอ แหฺวน สะ-หฺระ เอ + วอ แหฺวน เ◌ว
แ◌็ว สะ-หฺระ แอะ + วอ แหฺวน สะ-หฺระ แอ + วอ แหฺวน แ◌ว
เ◌า สะ-หฺระ เอา สะ-หฺระ เอา เ◌า
สะ-หฺระ อา + วอ แหฺวน ◌าว
เ◌ียว สะ-หฺระ เอียะ + วอ แหฺวน สะ-หฺระ เอีย + วอ แหฺวน เ◌ียว
◌ัย สะ-หฺระ อะ + ยอ ยัก สะ-หฺระ อา + ยอ ยัก ◌าย
ใ◌, ไ◌, ไ◌ย สะ-หฺระ ไอ สะ-หฺระ ไอ ใ◌, ไ◌, ไ◌ย
◌็อย สะ-หฺระ เอาะ + ยอ ยัก สะ-หฺระ ออ + ยอ ยัก ◌อย
◌ุย สะ-หฺระ อุ + ยอ ยัก สะ-หฺระ อู + ยอ ยัก ◌ุย
เ◌ย สะ-หฺระ เออะ + ยอ ยัก สะ-หฺระ เออ + ยอ ยัก เ◌ย
◌วย สะ-หฺระ อัวะ + ยอ ยัก สะ-หฺระ อัว + ยอ ยัก ◌วย
เ◌ือย สะ-หฺระ เอือะ + ยอ ยัก สะ-หฺระ เอือ + ยอ ยัก เ◌ือย
◌ำ สะ-หฺระ อำ สะ-หฺระ อำ ◌ำ
สะ-หฺระ สะ-หฺระ ฤๅ
สะ-หฺระ สะ-หฺระ ฦๅ