คำปฏิเสธ

โดยข้อมูลต่างๆ ในที่นี้รวมถึงตัวอย่างการคำนวณต่างๆ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการศึกษาเท่านั้น มิใช่เพื่อประกอบการเสนอขาย ชักชวน หรือแนะนำให้ลงทุนแต่อย่างใด โดยข้อมูลที่ปรากฎในเว็ปไซต์นี้ถูกนำเสนอในลักษณะตามสภาพที่เว็ปไซต์ได้รับ จากแหล่งข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ เว็ปไซต์ฯ

ไม่ได้ให้การรับประกันหรือการรับรองใดๆไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยายในความถูกต้อง แท้จริง ครบถ้วน หรือความน่าเชื่อถือได้ของข้อมูลดังกล่าว นอกจากนี้เว็ปไซต์ขอปฏิเสธที่จะรับประกันไม่ว่าโดยชัดแจ้งหนือโดยปริยายว่าเว็ปไซต์นี้จะตอบสนองวัตถุประสงค์ในการใช้ของท่าน รวมถึงไม่ขอรับรองว่าเว็ปไซต์จะทำงานได้อย่างถูกต้องหรือตรงตามวัตถุประสงค์ตามที่ได้กำหนดไว้ ดังนั้น เว็ปไซต์ จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ซึ่งรวมตลอดถึงและไม่จำกัดเพียงความสูญเสียใดๆที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อมที่เกิดขึ้นจากการใช้เว็ปไซต์นี้