คำศัพท์

หัวข้อเรื่อง
Search หัวข้อเรื่อง
ทับศัพท์
Search ทับศัพท์
English
Search English
Français
Search Français
贛語(繁體)
Search 贛語(繁體)
赣语(简体)
Search 赣语(简体)
การนับจำนวนคำ
Search การนับจำนวนคำ
บริบท
Search บริบท
รูปภาพ
Search รูปภาพ
อาหาร  
ดูรายละเอียดของคำ
บันทึกลงในรายการคำของฉัน
aā-hăān
 food
 nourriture
 食物
 食物
95
 • การท่องเที่ยว
 • อาหาร
 • แพทยศาสตร์
 • โรงแรม
อ่าว  
ดูรายละเอียดของคำ
บันทึกลงในรายการคำของฉัน
àāo
 bay
 baie
 
 
6
 • ภูมิศาสตร์
 • สมุทรศาสตร์
อาคาร  
ดูรายละเอียดของคำ
บันทึกลงในรายการคำของฉัน
aā-kaān
 building
 immeuble
 建築物
 建筑物
30
 • สถาปัตยกรรม
 • เศรษฐกิจ
อารมณ์  
ดูรายละเอียดของคำ
บันทึกลงในรายการคำของฉัน
aā-rom
 mood
 humeur
 感情
 感情
10
 • จิตวิทยา
 • สังคมวิทยา
 • แพทยศาสตร์
อาหารจีน  
ดูรายละเอียดของคำ
บันทึกลงในรายการคำของฉัน
aā-hăān zheēn
 Chinese food
 cuisine chinoise
 中菜
 中菜
7
 • อาหาร
อัญมณี  
ดูรายละเอียดของคำ
บันทึกลงในรายการคำของฉัน
an-yá-má-neē
 gem
 gemme
 寶石
 宝石
7
 • ของแข็ง
 • ภูมิประเทศ
 • สินค้า
อวัยวะ  
ดูรายละเอียดของคำ
บันทึกลงในรายการคำของฉัน
à-wai-yá-wá
 body part
 partie du corps
 身體部位
 身体部位
36
 • แพทยศาสตร์
อาวุธ  
ดูรายละเอียดของคำ
บันทึกลงในรายการคำของฉัน
aā-wút
 weapon
 arme
 武器
 武器
6
 • SECURIT
 • กฎหมาย
 • การทหาร
อาหารไทย  
ดูรายละเอียดของคำ
บันทึกลงในรายการคำของฉัน
aā-hăān tai
 Thai food
 cuisine thaïe
 泰國飲食
 泰国饮食
34
 • การท่องเที่ยว
 • อาหาร
 • อาเซียน
อะตอม  
ดูรายละเอียดของคำ
บันทึกลงในรายการคำของฉัน
à-dtawm
 atom
 atome
 原子
 原子
12
 • วิทยาศาสตร์
อาชญากรรม  
ดูรายละเอียดของคำ
บันทึกลงในรายการคำของฉัน
àāt-yaā-gam
 crime
 crime
 犯罪
 犯罪
13
 • กฎหมาย
 • ตำรวจ
 • สังคมวิทยา
อาหารคาว  
ดูรายละเอียดของคำ
บันทึกลงในรายการคำของฉัน
aā-hăān-kaāo
 Thai rice side dish
 plat d'accompagnement de riz thaïlandais
 泰式配菜
 泰式配菜
7
 • อาหาร
อาหารเสริม  
ดูรายละเอียดของคำ
บันทึกลงในรายการคำของฉัน
aā-hăān sĕērm
 dietary supplement
 complément alimentaire
 營養補充品
 营养补充品
5
 • แพทยศาสตร์
อาชีพ  
ดูรายละเอียดของคำ
บันทึกลงในรายการคำของฉัน
aā-chêēp
 profession
 profession
 工作
 工作
44
 • การท่องเที่ยว
 • การศึกษา
 • สังคมวิทยา
 • อาชีพ
บริษัท  
ดูรายละเอียดของคำ
บันทึกลงในรายการคำของฉัน
baāw-rí-sàt
 company
 compagnie
 公司
 公司
5
 • อาคาร
 • เศรษฐกิจ
ชาว  
ดูรายละเอียดของคำ
บันทึกลงในรายการคำของฉัน
chaāo
 people
 peuple
 人民
 人民
6
 • DEMOG
 • ETHNO
 • สังคมวิทยา
ชีวนิเวศ  
ดูรายละเอียดของคำ
บันทึกลงในรายการคำของฉัน
cheē-wá-ní-wâēyt
 biome
 biome
 生物群系
 生物群系
13
 • ธรรมชาติ
 • พลังงาน
 • สิ่งแวดล้อม
ชั้นดิน  
ดูรายละเอียดของคำ
บันทึกลงในรายการคำของฉัน
chán-din
 soil horizon
 horizon
 土層
 土层
8
 • ธรณีวิทยา
 • ภูมิประเทศ
 • เกษตรกรรม
ชนิดของคำ  
ดูรายละเอียดของคำ
บันทึกลงในรายการคำของฉัน
chá-nít kăāwng kam
 part of speech
 nature du mot
 詞類
 词类
11
 • ภาษาศาสตร์
 • ไวยากรณ์
ช้อนส้อม  
ดูรายละเอียดของคำ
บันทึกลงในรายการคำของฉัน
cháāwn sâāwm
 cutlery
 couverts de table
 餐具
 餐具
6
 • อาหาร
ดาวเคราะห์  
ดูรายละเอียดของคำ
บันทึกลงในรายการคำของฉัน
daāo-kráw
 planet
 planète
 行星
 行星
10
 • ดาราศาสตร์
 • วิทยาศาสตร์
เดือน  
ดูรายละเอียดของคำ
บันทึกลงในรายการคำของฉัน
deūan
 month
 mois
 
 
27
 • การท่องเที่ยว
 • ปฏิทิน
 • วิทยาศาสตร์
 • หน่วย
 • เดือน
ดิน  
ดูรายละเอียดของคำ
บันทึกลงในรายการคำของฉัน
din
 soil
 sol
 土壤
 土壤
9
 • ธรรมชาติ
 • ภูมิประเทศ
 • สิ่งแวดล้อม
เอกสาร  
ดูรายละเอียดของคำ
บันทึกลงในรายการคำของฉัน
àēyk-gà-săān
 document
 document
 文件
 文件
9
 • กฎหมาย
 • การปกครอง
 • การศึกษา
 • พาณิชย์
 • เศรษฐกิจ
เอกสารราชการ  
ดูรายละเอียดของคำ
บันทึกลงในรายการคำของฉัน
àēyk-gà-săān-râāt-chá-gaān
 official document
 document officiel
 
 
5
 • กฎหมาย
 • การปกครอง
หิน  
ดูรายละเอียดของคำ
บันทึกลงในรายการคำของฉัน
hĭn
 rock
 roche
 石頭
 石头
17
 • ของแข็ง
 • ธรรมชาติ
 • ภูมิประเทศ
 • สินค้า
ห้อง  
ดูรายละเอียดของคำ
บันทึกลงในรายการคำของฉัน
hâāwng
 room
 chambre
 
 
11
 • ROOM
 • ปริภูมิ
 • สถาปัตยกรรม
จำนวน  
ดูรายละเอียดของคำ
บันทึกลงในรายการคำของฉัน
zham-nuūan
 number
 nombre
 
 
6
 • วิทยาศาสตร์
 • เศรษฐกิจ
จังหวัด  
ดูรายละเอียดของคำ
บันทึกลงในรายการคำของฉัน
zhang-wàt
 province
 province
 
 
78
 • การท่องเที่ยว
 • การเมือง
 • ภูมิศาสตร์
 • อาเซียน
จักรราศี  
ดูรายละเอียดของคำ
บันทึกลงในรายการคำของฉัน
zhàk-grà-raā-sĕē
 zodiac
 zodiaque
 黃道帶
 黄道带
28
 • ดาราศาสตร์
 • ศาสนา
จุดทิศหลัก  
ดูรายละเอียดของคำ
บันทึกลงในรายการคำของฉัน
zhùt tít làk
 cardinal points
 points cardinaux
 羅盤方位
 罗盘方位
10
 • การขนส่ง
 • ปริภูมิ
แก๊ส  
ดูรายละเอียดของคำ
บันทึกลงในรายการคำของฉัน
gáāet
 gas
 gaz
 
 
7
 • พลังงาน
 • วิทยาศาสตร์
โครงสร้าง  
ดูรายละเอียดของคำ
บันทึกลงในรายการคำของฉัน
kroūhng-sâāng
 structure
 structure
 結構
 結構
10
 • การก่อสร้าง
 • สถาปัตยกรรม
 • เศรษฐกิจ
กิจกรรม  
ดูรายละเอียดของคำ
บันทึกลงในรายการคำของฉัน
gìt-zhà-gam
 activity
 activité
 活動
 活动
7
เครื่องจักร  
ดูรายละเอียดของคำ
บันทึกลงในรายการคำของฉัน
krêūang-zhàk
 machinery
 machine
 機器
 机器
7
 • กลศาสตร์
 • เศรษฐกิจ
ของเหลว  
ดูรายละเอียดของคำ
บันทึกลงในรายการคำของฉัน
kăāwng-lăīu
 liquid
 liquide
 液體
 液体
7
 • วิทยาศาสตร์
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์  
ดูรายละเอียดของคำ
บันทึกลงในรายการคำของฉัน
krêūang-dèūm aāen-gaāw-haāw
 alcohol
 alcool
 
 
7
 • อาหาร
 • เครื่องดื่ม
 • โรงแรม
การสื่อสาร  
ดูรายละเอียดของคำ
บันทึกลงในรายการคำของฉัน
 communication
 communication
 通訊
 通讯
5
 • เศรษฐกิจ
การวัด  
ดูรายละเอียดของคำ
บันทึกลงในรายการคำของฉัน
gaān-wát
 measurement
 mesure
 度量
 度量
6
 • วิทยาศาสตร์
เครื่องหมาย  
ดูรายละเอียดของคำ
บันทึกลงในรายการคำของฉัน
krêūang-măāi
 symbol
 symbole
 符號
 符号
8
 • วิทยาศาสตร์
 • ไวยากรณ์
เครื่องมือ  
ดูรายละเอียดของคำ
บันทึกลงในรายการคำของฉัน
krêūang-meū
 tool
 outil
 工具
 工具
54
 • กลศาสตร์
 • การศึกษา
 • เทคโนโลยีสารสนเทศ
ความรู้  
ดูรายละเอียดของคำ
บันทึกลงในรายการคำของฉัน
kwaām-róō
 knowledge
 connaissance
 知識
 知识
7
เครื่องใช้ไฟฟ้า  
ดูรายละเอียดของคำ
บันทึกลงในรายการคำของฉัน
krêūang-chái-fai-fáā
 electric appliances
 appareil électrique
 家用電器
 陋用电器
16
 • บ้าน
 • สินค้า
 • เศรษฐกิจ
 • ไฟฟ้า
การทักทาย  
ดูรายละเอียดของคำ
บันทึกลงในรายการคำของฉัน
gaān ták-taāi
 greeting
 salutations
 問候
 问候
9
 • การทักทาย
 • สังคมวิทยา
เครื่องหมายจราจร  
ดูรายละเอียดของคำ
บันทึกลงในรายการคำของฉัน
krêūang-măāi
 road sign
 signal routier
 道路交通標誌
 道路交通標誌
7
เครื่องสำอาง  
ดูรายละเอียดของคำ
บันทึกลงในรายการคำของฉัน
krêūang-săm-aāng
 cosmetics
 produit de beauté
 化妝品
 化妆品
9
 • แพทยศาสตร์
 • แฟชั่น
ความรู้สึก  
ดูรายละเอียดของคำ
บันทึกลงในรายการคำของฉัน
kwaām róō-sèuk
 feeling
 sentiment
 感覺
 感觉
50
 • จิตวิทยา
 • สังคมวิทยา
 • แพทยศาสตร์
เครื่องเขียน  
ดูรายละเอียดของคำ
บันทึกลงในรายการคำของฉัน
krêūang kĭān
 stationery
 article de papeterie
 文具
 文具
14
 • การศึกษา
เครื่อง  
ดูรายละเอียดของคำ
บันทึกลงในรายการคำของฉัน
krêūang
 engine
 moteur
 發動機
 发动机
60
 • กลศาสตร์
 • อุตสาหกรรม
 • เศรษฐกิจ
การติดเชื้อ  
ดูรายละเอียดของคำ
บันทึกลงในรายการคำของฉัน
gaān dtìt
 infection
 infection
 性染
 感染
5
 • ปลา
 • แพทยศาสตร์
เครื่องดนตรี  
ดูรายละเอียดของคำ
บันทึกลงในรายการคำของฉัน
krêūang-don-dtreē
 musical instrument
 instrument de musique
 樂器
 乐器
6
 • วัฒนธรรม
การประชุม  
ดูรายละเอียดของคำ
บันทึกลงในรายการคำของฉัน
gaān bprà-chum
 meeting
 réunion
 會議
 会议
7
 • กฎหมาย
 • สังคมวิทยา
 • เศรษฐกิจ
คำกริยา  
ดูรายละเอียดของคำ
บันทึกลงในรายการคำของฉัน
kam grì-yaā
 verb
 verbe
 動詞
 动词
14
 • ไวยากรณ์
ข้อมูล  
ดูรายละเอียดของคำ
บันทึกลงในรายการคำของฉัน
kâāw-moōn
 data
 donnée
 資料
 资料
8
 • TG
 • กฎหมาย
 • วิทยาศาสตร์
 • เทคโนโลยีสารสนเทศ
เครื่องดื่ม  
ดูรายละเอียดของคำ
บันทึกลงในรายการคำของฉัน
krêūang-dèūm
 beverage
 boisson
 飲料
 饮料
20
 • การท่องเที่ยว
 • อาหาร
 • เครื่องดื่ม
 • โรงแรม
เหล้า  
ดูรายละเอียดของคำ
บันทึกลงในรายการคำของฉัน
lâu
 alcohol
 alcool
 
 
5
 • การท่องเที่ยว
 • สินค้า
 • อาหาร
 • เครื่องดื่ม
 • โรงแรม
โลหะ  
ดูรายละเอียดของคำ
บันทึกลงในรายการคำของฉัน
loūh-hà
 metal
 métal
 金屬
 金属
7
 • วิทยาศาสตร์
 • อุตสาหกรรม
เลขคณิต  
ดูรายละเอียดของคำ
บันทึกลงในรายการคำของฉัน
lâēyk-ká-nít
 arithmetic
 arithmétique
 算術
 算术
8
 • การศึกษา
 • วิทยาศาสตร์
แหล่งน้ำ  
ดูรายละเอียดของคำ
บันทึกลงในรายการคำของฉัน
làeng náām
 water source
 eau [f]; source [f] ; point d
 水的來源
 水的来源
8
 • ธรรมชาติ
 • ปลา
 • ภูมิศาสตร์
มหาวิทยาลัย  
ดูรายละเอียดของคำ
บันทึกลงในรายการคำของฉัน
má-hăā-wít-tá-yaā-lai
 university
 université
 大學
 大学
5
 • กฎหมาย
 • การศึกษา
 • การเมือง
 • สังคมวิทยา
แมลง  
ดูรายละเอียดของคำ
บันทึกลงในรายการคำของฉัน
má-laāeng
 insect
 insecte
 昆蟲
 昆虫
19
 • นก (ปักษีวิทยา)
 • สัตววิทยา
 • สิ่งแวดล้อม
 • แมลง (กีฏวิทยา)
ไม้ล้มลุก  
ดูรายละเอียดของคำ
บันทึกลงในรายการคำของฉัน
máī-lóm-lúk
 herbaceous plant
 plante herbacée
 草本植物
 草本植物
9
 • พืช (พฤกษศาสตร์)
ไม้พุ่ม  
ดูรายละเอียดของคำ
บันทึกลงในรายการคำของฉัน
máī-pûm
 shrub
 arbuste
 灌木
 灌木
11
 • การป่าไม้
 • พืช (พฤกษศาสตร์)
 • เกษตรศาสตร์
ไม้ต้น  
ดูรายละเอียดของคำ
บันทึกลงในรายการคำของฉัน
 tree
 arbre
 
 
5
 • การป่าไม้
นก  
ดูรายละเอียดของคำ
บันทึกลงในรายการคำของฉัน
nók
 bird
 oiseau
 
 
16
 • การท่องเที่ยว
 • นก (ปักษีวิทยา)
 • สัตววิทยา
 • สิ่งแวดล้อม
เงินตรา  
ดูรายละเอียดของคำ
บันทึกลงในรายการคำของฉัน
ngen-dtraā
 money
 devise
 貨幣
 货币
7
 • พาณิชย์
 • อาเซียน
 • เศรษฐกิจ
หน่วย  
ดูรายละเอียดของคำ
บันทึกลงในรายการคำของฉัน
nùay
 unit
 unité
 單位
 单位
15
 • วิทยาศาสตร์
 • หน่วย
หน่วยเวลา  
ดูรายละเอียดของคำ
บันทึกลงในรายการคำของฉัน
nùay waēy-laā
 unit of time
 unité de temps
 時間單位
 时间单位
9
 • ปฏิทิน
 • วิทยาศาสตร์
 • หน่วย
ป้าย  
ดูรายละเอียดของคำ
บันทึกลงในรายการคำของฉัน
bpâāi
 sign
 panneau
 標誌
 标志
7
 • การขนส่ง
 • สังคมวิทยา
 • สินค้า
ป่าไม้  
ดูรายละเอียดของคำ
บันทึกลงในรายการคำของฉัน
bpàā-máī
 forest
 forêt
 森林
 森林
9
 • การป่าไม้
 • ธรรมชาติ
 • นก (ปักษีวิทยา)
 • ภูมิประเทศ
 • ภูมิศาสตร์
 • สิ่งแวดล้อม
ปืน  
ดูรายละเอียดของคำ
บันทึกลงในรายการคำของฉัน
bpeūn
 gun
 arme
 
 
7
 • การทหาร
 • สินค้า
ผัก  
ดูรายละเอียดของคำ
บันทึกลงในรายการคำของฉัน
pàk
 vegetable
 légume
 蔬菜
 蔬菜
51
 • ผัก
 • อาหาร
พืช  
ดูรายละเอียดของคำ
บันทึกลงในรายการคำของฉัน
pêūt
 plant
 plante
 植物
 植物
51
 • พืช (พฤกษศาสตร์)
 • วิทยาศาสตร์
 • สิ่งแวดล้อม
ผ้า  
ดูรายละเอียดของคำ
บันทึกลงในรายการคำของฉัน
pâā
 textile
 textile
 
 
6
 • ผ้า
ผลไม้  
ดูรายละเอียดของคำ
บันทึกลงในรายการคำของฉัน
pŏn-lá-máī
 fruit
 fruit
 水果
 水果
24
 • ผลไม้
 • พืช (พฤกษศาสตร์)
 • อาหาร
ปลา  
ดูรายละเอียดของคำ
บันทึกลงในรายการคำของฉัน
bplaā
 fish
 poisson
 
 
15
 • การท่องเที่ยว
 • ปลา
 • สมุทรศาสตร์
 • สัตววิทยา
 • สินค้า
 • สิ่งแวดล้อม
 • อาหาร
 • เกษตรกรรม
 • เกษตรศาสตร์
โปรแกรมคอมพิวเตอร์  
ดูรายละเอียดของคำ
บันทึกลงในรายการคำของฉัน
bproūh-graāem kaāwm-pew-dtêēr
 computer program
 programme informatique
 計算機程序
 计算机程序
5
 • วิทยาศาสตร์
 • เทคโนโลยีสารสนเทศ
ภาษาคน  
ดูรายละเอียดของคำ
บันทึกลงในรายการคำของฉัน
paā-săā kon
 human speech
 langage humain
 人類語言
 人类语言
19
 • ภาษาศาสตร์
พี่น้อง  
ดูรายละเอียดของคำ
บันทึกลงในรายการคำของฉัน
pêē-náāwng
 brothers and sisters
 frères et soeurs
 兄弟姐妹
 兄弟姐妹
5
 • ครอบครัว
 • สังคมวิทยา
 • ไม่เป็นทางการ
ภาชนะ  
ดูรายละเอียดของคำ
บันทึกลงในรายการคำของฉัน
paā-chá-ná
 container
 récipient
 容器
 容器
27
 • สินค้า
 • เศรษฐกิจ
พาหนะ  
ดูรายละเอียดของคำ
บันทึกลงในรายการคำของฉัน
paā-hà-ná
 vehicle
 véhicule
 車輛
 车辆
20
 • การขนส่ง
 • การท่องเที่ยว
 • เศรษฐกิจ
ภูมิภาค  
ดูรายละเอียดของคำ
บันทึกลงในรายการคำของฉัน
poō-mí-pâāk
 provinces
 provinces
 鄉下
 乡下
13
 • ภูมิศาสตร์
ปรัชญา  
ดูรายละเอียดของคำ
บันทึกลงในรายการคำของฉัน
bpràt-yaā
 philosophy
 philosophie
 哲學
 哲学
7
 • การศึกษา
 • ปรัชญา
พืชดอก  
ดูรายละเอียดของคำ
บันทึกลงในรายการคำของฉัน
pêūt-dàāwk
 flowering plant
 angiosperm
 被子植物
 被子植物
27
 • พืช (พฤกษศาสตร์)
พื้นที่  
ดูรายละเอียดของคำ
บันทึกลงในรายการคำของฉัน
péūn-têē
 area
 superficie
 面積
 面积
14
 • คณิตศาสตร์
 • วิทยาศาสตร์
ระบบ  
ดูรายละเอียดของคำ
บันทึกลงในรายการคำของฉัน
rá-bòp
 system
 système
 系統
 系统
7
 • คอมพิวเตอร์
 • พลังงาน
 • พาณิชย์
 • วิทยาศาสตร์
 • สื่อ
ร้าน  
ดูรายละเอียดของคำ
บันทึกลงในรายการคำของฉัน
ráān
 shop
 magasin
 
 
15
 • พาณิชย์
 • สังคมวิทยา
 • เศรษฐกิจ
รัฐบาล  
ดูรายละเอียดของคำ
บันทึกลงในรายการคำของฉัน
rát-tà-baān
 government
 gouvernement
 政府
 政府
8
 • กฎหมาย
 • การเมือง
 • สังคมวิทยา
เรือ  
ดูรายละเอียดของคำ
บันทึกลงในรายการคำของฉัน
reūa
 boat
 bateau
 
 
7
 • การขนส่ง
 • การท่องเที่ยว
 • ยานพาหนะ
รถ  
ดูรายละเอียดของคำ
บันทึกลงในรายการคำของฉัน
rót
 vehicle
 véhicule
 汽車
 汽车
19
 • กลศาสตร์
 • การขนส่ง
 • การท่องเที่ยว
รสชาติ  
ดูรายละเอียดของคำ
บันทึกลงในรายการคำของฉัน
rót-châāt
 taste
 saveur
 味道
 味道
7
 • อาหาร
แร่  
ดูรายละเอียดของคำ
บันทึกลงในรายการคำของฉัน
râāe
 mineral
 minéral
 礦石
 矿石
6
 • ของแข็ง
 • ภูมิประเทศ
 • อุตสาหกรรม
โรคติดเชื้อ  
ดูรายละเอียดของคำ
บันทึกลงในรายการคำของฉัน
rôūhk-dtìt-chéūa
 infectious disease
 maladie infectieuse
 傳染病
 传染病
8
 • แพทยศาสตร์
โรค  
ดูรายละเอียดของคำ
บันทึกลงในรายการคำของฉัน
rôūhk
 disease
 maladie
 疾病
 疾病
31
 • แพทยศาสตร์
ฤดูกาล  
ดูรายละเอียดของคำ
บันทึกลงในรายการคำของฉัน
réu-doō-gaān
 season
 saison
 季節
 季节
6
 • ปฏิทิน
สัตว์  
ดูรายละเอียดของคำ
บันทึกลงในรายการคำของฉัน
sàt
 animal
 animal
 動物
 动物
97
 • สัตววิทยา
สารอาหาร  
ดูรายละเอียดของคำ
บันทึกลงในรายการคำของฉัน
săān aā-hăān
 nutrient
 élément nutritif
 養分
 养分
6
 • กีฬา
 • เกษตรกรรม
 • เกษตรศาสตร์
 • แพทยศาสตร์
เสื้อผ้า  
ดูรายละเอียดของคำ
บันทึกลงในรายการคำของฉัน
sêūa-pâā
 clothing
 vêtement
 服裝
 服装
30
 • การท่องเที่ยว
 • ผ้า
 • เสื้อผ้า
สี  
ดูรายละเอียดของคำ
บันทึกลงในรายการคำของฉัน
sĕē
 colour
 couleur
 
 
16
 • ศิลปะ
 • สี
สัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม  
ดูรายละเอียดของคำ
บันทึกลงในรายการคำของฉัน
sàt líāng-lôōk dûay náām-nom
 mammal
 mammifère
 哺乳動物
 哺乳动物
26
 • สัตววิทยา
 • สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม
ศาสนสถาน  
ดูรายละเอียดของคำ
บันทึกลงในรายการคำของฉัน
sàāt-sà-ná-sà-tăān
 religious place
 lieu de culte
 
 
5
 • ศาสนา
สารสนเทศ  
ดูรายละเอียดของคำ
บันทึกลงในรายการคำของฉัน
săā-rá-sŏn-tâēyt
 information
 information
 信息
 信息
6
สัตว์มีกระดูกสันหลัง  
ดูรายละเอียดของคำ
บันทึกลงในรายการคำของฉัน
sàt
 vertebrate
 vertébré
 脊柱動物
 脊椎动物
5
สภาพอากาศ  
ดูรายละเอียดของคำ
บันทึกลงในรายการคำของฉัน
sà-pâāp aā-gàāt
 weather
 climat
 天氣
 天气
13
 • ภูมิอากาศ
สมาชิกในครอบครัว  
ดูรายละเอียดของคำ
บันทึกลงในรายการคำของฉัน
sà-maā-chík nai krâāwp-kruūa
 family members
 membres de la famille
 家人
 家人
27
 • ครอบครัว
ศัลยศาสตร์  
ดูรายละเอียดของคำ
บันทึกลงในรายการคำของฉัน
săn-yá-sàāt
 surgery
 chirurgie
 外科學
 外科学
8
 • การศึกษา
 • แพทยศาสตร์
สาร  
ดูรายละเอียดของคำ
บันทึกลงในรายการคำของฉัน
săān
 substance
 matière
 實質
 实质
5
 • วิทยาศาสตร์
 • แพทยศาสตร์
สิ่งก่อสร้าง  
ดูรายละเอียดของคำ
บันทึกลงในรายการคำของฉัน
sìng-gàāw-sâāng
 structure
 construction
 建築物
 建筑物
9
 • การก่อสร้าง
สภาพ  
ดูรายละเอียดของคำ
บันทึกลงในรายการคำของฉัน
sà-pâāp
 state
 état
 
 
5
 • แพทยศาสตร์
สัตว์เลื้อยคลาน  
ดูรายละเอียดของคำ
บันทึกลงในรายการคำของฉัน
sàt lúāi-klaān
 reptile
 reptile
 爬行動物
 爬行动物
7
 • สัตววิทยา
 • สัตว์เลื้อยคลาน
สถานที่  
ดูรายละเอียดของคำ
บันทึกลงในรายการคำของฉัน
sà-tăān-têē
 place
 lieu
 地方
 地方
49
 • ภูมิศาสตร์
ถนน  
ดูรายละเอียดของคำ
บันทึกลงในรายการคำของฉัน
tà-nŏn
 street
 rue
 
 
7
 • TRAFFIC
 • การขนส่ง
ทวีป  
ดูรายละเอียดของคำ
บันทึกลงในรายการคำของฉัน
tá-wêēp
 continent
 continent
 
 
8
 • ภูมิศาสตร์
ทาง  
ดูรายละเอียดของคำ
บันทึกลงในรายการคำของฉัน
taāng
 way
 moyen
 
 
8
 • ปรัชญา
 • วิทยาศาสตร์
 • ศาสนา
ธาตุ  
ดูรายละเอียดของคำ
บันทึกลงในรายการคำของฉัน
tâāt
 element
 élément
 元素
 元素
13
 • วิทยาศาสตร์
ต้นไม้  
ดูรายละเอียดของคำ
บันทึกลงในรายการคำของฉัน
dtôn-máī
 tree
 arbre
 
 
13
 • การป่าไม้
 • ธรรมชาติ
 • สิ่งแวดล้อม
ทิศทาง  
ดูรายละเอียดของคำ
บันทึกลงในรายการคำของฉัน
tít taāng
 direction
 direction
 方向
 方向
6
 • ปริภูมิ
 • ภูมิศาสตร์
 • วิทยาศาสตร์
ธรณีสัณฐาน  
ดูรายละเอียดของคำ
บันทึกลงในรายการคำของฉัน
taāw-rá-neē săn-tăān
 landform
 modelé
 地形
 地形
45
 • ภูมิประเทศ
ทฤษฎี  
ดูรายละเอียดของคำ
บันทึกลงในรายการคำของฉัน
trít-sà-deē
 theory
 théorie
 理論
 理论
6
 • การศึกษา
 • วิทยาศาสตร์
หน่วยวัดความยาว  
ดูรายละเอียดของคำ
บันทึกลงในรายการคำของฉัน
nùay wát kwaām yaāo
 
 unité de longueur
 
 
7
 • วิทยาศาสตร์
อุปกรณ์  
ดูรายละเอียดของคำ
บันทึกลงในรายการคำของฉัน
ùp-bpà-gaāwn
 equipment
 équipement
 設備
 设备
7
 • TECHNIC
วัน  
ดูรายละเอียดของคำ
บันทึกลงในรายการคำของฉัน
wan
 day
 jour
 
 
21
 • ปฏิทิน
 • วิทยาศาสตร์
 • หน่วย
วันที่  
ดูรายละเอียดของคำ
บันทึกลงในรายการคำของฉัน
wan-têē
 date
 date
 日期
 日期
5
 • ปฏิทิน
เวลา  
ดูรายละเอียดของคำ
บันทึกลงในรายการคำของฉัน
waēy-laā
 time
 temps
 時間
 时间
29
 • การท่องเที่ยว
 • ปฏิทิน
 • วิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์  
ดูรายละเอียดของคำ
บันทึกลงในรายการคำของฉัน
wít-tá-yaā-sàāt
 science
 science
 科學
 科学
15
 • การศึกษา
 • วิทยาศาสตร์
วิธีวิทยา  
ดูรายละเอียดของคำ
บันทึกลงในรายการคำของฉัน
wí-teē wít-tá-yaā
 methodology
 méthodologie
 方法學
 方法学
5
 • ปรัชญา
 • วิทยาศาสตร์
ยา  
ดูรายละเอียดของคำ
บันทึกลงในรายการคำของฉัน
yaā
 medicine
 médicament
 
 
12
 • สินค้า
 • แพทยศาสตร์
หญ้า  
ดูรายละเอียดของคำ
บันทึกลงในรายการคำของฉัน
yâā
 grass
 herbe
 
 
6
 • การป่าไม้
 • นก (ปักษีวิทยา)
 • พืช (พฤกษศาสตร์)
 • เกษตรกรรม
 • เกษตรศาสตร์
ยานพาหนะ  
ดูรายละเอียดของคำ
บันทึกลงในรายการคำของฉัน
yaān-paā-hà-ná
 vehicle
 véhicule
 載具
 载具
34
 • การขนส่ง
 • การท่องเที่ยว
 • ยานพาหนะ
 • เศรษฐกิจ
สัตว์ขาปล้อง  
ดูรายละเอียดของคำ
บันทึกลงในรายการคำของฉัน
sàt-kăā-bplâāwng
 arthropod
 arthropode
 節肢動物
 节肢动物
7
 • สัตววิทยา
พืชบก  
ดูรายละเอียดของคำ
บันทึกลงในรายการคำของฉัน
pêūt-bòk
 land plant
 embryophyte
 有胚植物
 有胚植物
5
 • พืช (พฤกษศาสตร์)
เอกสารแสดงตน  
ดูรายละเอียดของคำ
บันทึกลงในรายการคำของฉัน
àēyk-gà-săān sà-daāeng dton
 identity document
 identité [f] ; papier d
 證明文件
 证明文件
5
 • กฎหมาย
 • การท่องเที่ยว
ช่วงชั้นดิน  
ดูรายละเอียดของคำ
บันทึกลงในรายการคำของฉัน
chûūang-chán-din
 soil horizon
 horizon
 土層
 土层
7
 • ธรณีวิทยา
 • เกษตรกรรม
วัตถุทางดาราศาสตร์  
ดูรายละเอียดของคำ
บันทึกลงในรายการคำของฉัน
wát-tù taāng daā-raā-sàāt
 astronomical object
 objet céleste
 天體
 天体
19
 • ดาราศาสตร์
 • วิทยาศาสตร์
วันในสัปดาห์  
ดูรายละเอียดของคำ
บันทึกลงในรายการคำของฉัน
wan nai sàp-daā
 days of the week
 jours de la semaine
 星期中的日子
 星期中的日子
8
 • ปฏิทิน