คำศัพท์

ดูเพิ่ม
 
 
 

หัวข้อเรื่อง
ทับศัพท์
English
Français
贛語(繁體)
赣语(简体)
จำนวนคำ
บริบท
รูปภาพ
การติดเชื้อ  
ดูรายละเอียดของคำ
บันทึกลงในรายการคำของฉัน
gaān-dtìt-chéūa
 infection
 infection
 感染
 感染
5
 • แพทยศาสตร์
การทักทาย  
ดูรายละเอียดของคำ
บันทึกลงในรายการคำของฉัน
gaān ták-taāi
 greeting
 salutations
 問候
 问候
9
 • การทักทาย
 • สังคมวิทยา
การประชุม  
ดูรายละเอียดของคำ
บันทึกลงในรายการคำของฉัน
gaān bprà-chum
 meeting
 réunion
 會議
 会议
7
 • กฎหมาย
 • สังคมวิทยา
 • เศรษฐกิจ
การวัด  
ดูรายละเอียดของคำ
บันทึกลงในรายการคำของฉัน
gaān-wát
 measurement
 mesure
 度量
 度量
6
 • วิทยาศาสตร์
การสื่อสาร  
ดูรายละเอียดของคำ
บันทึกลงในรายการคำของฉัน
gaān-sèū-săān
 communication
 communication
 溝通
 沟通
5
กิจกรรม  
ดูรายละเอียดของคำ
บันทึกลงในรายการคำของฉัน
gìt-zhà-gam
 activity
 activité
 活動
 活动
7
ของเหลว  
ดูรายละเอียดของคำ
บันทึกลงในรายการคำของฉัน
kăāwng-lăīu
 liquid
 liquide
 液體
 液体
8
 • วิทยาศาสตร์
ข้อมูล  
ดูรายละเอียดของคำ
บันทึกลงในรายการคำของฉัน
kâāw-moōn
 data
 donnée
 資料
 资料
9
 • TG
 • กฎหมาย
 • วิทยาศาสตร์
 • เทคโนโลยีสารสนเทศ
ข้าว  
ดูรายละเอียดของคำ
บันทึกลงในรายการคำของฉัน
kâāo
 rice
 riz
 
 
7
 • สินค้า
 • อาหาร
 • เกษตรกรรม
 • เศรษฐกิจ
ความรู้  
ดูรายละเอียดของคำ
บันทึกลงในรายการคำของฉัน
kwaām-róō
 knowledge
 connaissance
 知識
 知识
7
ความรู้สึก  
ดูรายละเอียดของคำ
บันทึกลงในรายการคำของฉัน
kwaām róō-sèuk
 feeling
 sentiment
 感覺
 感觉
52
 • จิตวิทยา
 • สังคมวิทยา
 • แพทยศาสตร์
คำกริยา  
ดูรายละเอียดของคำ
บันทึกลงในรายการคำของฉัน
kam grì-yaā
 verb
 verbe
 動詞
 动词
14
 • ไวยากรณ์
จักรราศี  
ดูรายละเอียดของคำ
บันทึกลงในรายการคำของฉัน
zhàk-grà-raā-sĕē
 zodiac
 zodiaque
 黃道帶
 黄道带
28
 • ดาราศาสตร์
 • ศาสนา
จังหวัด  
ดูรายละเอียดของคำ
บันทึกลงในรายการคำของฉัน
zhang-wàt
 province
 province
 
 
78
 • การท่องเที่ยว
 • การเมือง
 • ภูมิศาสตร์
 • อาเซียน
จำนวน  
ดูรายละเอียดของคำ
บันทึกลงในรายการคำของฉัน
zham-nuūan
 amount
 nombre
 數量
 数量
6
 • วิทยาศาสตร์
 • เศรษฐกิจ
จุดทิศหลัก  
ดูรายละเอียดของคำ
บันทึกลงในรายการคำของฉัน
zhùt tít làk
 cardinal points
 points cardinaux
 羅盤方位
 罗盘方位
10
 • การขนส่ง
 • ปริภูมิ
ชนิดของคำ  
ดูรายละเอียดของคำ
บันทึกลงในรายการคำของฉัน
chá-nít kăāwng kam
 part of speech
 nature du mot
 詞類
 词类
11
 • ภาษาศาสตร์
 • ไวยากรณ์
ชั้นดิน  
ดูรายละเอียดของคำ
บันทึกลงในรายการคำของฉัน
chán-din
 soil horizon
 horizon
 土層
 土层
8
 • ธรณีวิทยา
 • ภูมิประเทศ
 • เกษตรกรรม
ชาว  
ดูรายละเอียดของคำ
บันทึกลงในรายการคำของฉัน
chaāo
 people
 peuple
 人民
 人民
6
 • DEMOG
 • ETHNO
 • สังคมวิทยา
ชีวนิเวศ  
ดูรายละเอียดของคำ
บันทึกลงในรายการคำของฉัน
cheē-wá-ní-wâēyt
 biome
 biome
 生物群系
 生物群系
13
 • ธรรมชาติ
 • พลังงาน
 • สิ่งแวดล้อม
ช่วงชั้นดิน  
ดูรายละเอียดของคำ
บันทึกลงในรายการคำของฉัน
chûūang-chán-din
 soil horizon
 horizon
 土層
 土层
7
 • ธรณีวิทยา
 • เกษตรกรรม
ช้อนส้อม  
ดูรายละเอียดของคำ
บันทึกลงในรายการคำของฉัน
cháāwn sâāwm
 cutlery
 couverts de table
 餐具
 餐具
6
 • อาหาร
ดอก  
ดูรายละเอียดของคำ
บันทึกลงในรายการคำของฉัน
dàāwk
 flower
 fleur
 
 
5
 • การท่องเที่ยว
 • ดอก
 • พืช (พฤกษศาสตร์)
ดาวฤกษ์  
ดูรายละเอียดของคำ
บันทึกลงในรายการคำของฉัน
daāo-rêērk
 star
 étoile
 恆星
 恒星
5
 • ดาราศาสตร์
 • วิทยาศาสตร์
ดาวเคราะห์  
ดูรายละเอียดของคำ
บันทึกลงในรายการคำของฉัน
daāo-kráw
 planet
 planète
 行星
 行星
10
 • ดาราศาสตร์
 • วิทยาศาสตร์
ดิน  
ดูรายละเอียดของคำ
บันทึกลงในรายการคำของฉัน
din
 soil
 sol
 土壤
 土壤
9
 • ธรรมชาติ
 • ภูมิประเทศ
 • สิ่งแวดล้อม
ต้นไม้  
ดูรายละเอียดของคำ
บันทึกลงในรายการคำของฉัน
dtôn-máī
 tree
 arbre
 
 
14
 • การป่าไม้
 • ธรรมชาติ
 • สิ่งแวดล้อม
ถนน  
ดูรายละเอียดของคำ
บันทึกลงในรายการคำของฉัน
tà-nŏn
 street
 rue
 
 
7
 • TRAFFIC
 • การขนส่ง
ทฤษฎี  
ดูรายละเอียดของคำ
บันทึกลงในรายการคำของฉัน
trít-sà-deē
 theory
 théorie
 理論
 理论
6
 • การศึกษา
 • วิทยาศาสตร์
ทวีป  
ดูรายละเอียดของคำ
บันทึกลงในรายการคำของฉัน
tá-wêēp
 continent
 continent
 
 
8
 • ภูมิศาสตร์
ทาง  
ดูรายละเอียดของคำ
บันทึกลงในรายการคำของฉัน
taāng
 way
 moyen
 
 
8
 • ปรัชญา
 • วิทยาศาสตร์
 • ศาสนา
ทิศทาง  
ดูรายละเอียดของคำ
บันทึกลงในรายการคำของฉัน
tít taāng
 direction
 direction
 方向
 方向
6
 • ปริภูมิ
 • ภูมิศาสตร์
 • วิทยาศาสตร์
ธรณีสัณฐาน  
ดูรายละเอียดของคำ
บันทึกลงในรายการคำของฉัน
taāw-rá-neē săn-tăān
 landform
 modelé
 地形
 地形
46
 • ภูมิประเทศ
ธัญพืช  
ดูรายละเอียดของคำ
บันทึกลงในรายการคำของฉัน
tan-yá-pêūt
 cereal
 céréale
 穀物
 谷物
5
 • เกษตรกรรม
 • เกษตรศาสตร์
ธาตุ  
ดูรายละเอียดของคำ
บันทึกลงในรายการคำของฉัน
tâāt
 element
 élément
 元素
 元素
14
 • วิทยาศาสตร์
นก  
ดูรายละเอียดของคำ
บันทึกลงในรายการคำของฉัน
nók
 bird
 oiseau
 
 
27
 • การท่องเที่ยว
 • นก (ปักษีวิทยา)
 • สัตววิทยา
 • สิ่งแวดล้อม
บริษัท  
ดูรายละเอียดของคำ
บันทึกลงในรายการคำของฉัน
baāw-rí-sàt
 company
 compagnie
 公司
 公司
6
 • อาคาร
 • เศรษฐกิจ
ปรัชญา  
ดูรายละเอียดของคำ
บันทึกลงในรายการคำของฉัน
bpràt-yaā
 philosophy
 philosophie
 哲學
 哲学
7
 • การศึกษา
 • ปรัชญา
ปลา  
ดูรายละเอียดของคำ
บันทึกลงในรายการคำของฉัน
bplaā
 fish
 poisson
 
 
18
 • การท่องเที่ยว
 • ปลา
 • สมุทรศาสตร์
 • สัตววิทยา
 • สินค้า
 • สิ่งแวดล้อม
 • อาหาร
 • เกษตรกรรม
 • เกษตรศาสตร์
ปี่  
ดูรายละเอียดของคำ
บันทึกลงในรายการคำของฉัน
bpèē
 pi
 pi
 篳管
 筚管
7
 • MUSIC
 • วัฒนธรรม
 • สินค้า
ปืน  
ดูรายละเอียดของคำ
บันทึกลงในรายการคำของฉัน
bpeūn
 gun
 arme
 
 
7
 • การทหาร
 • สินค้า
ป่าไม้  
ดูรายละเอียดของคำ
บันทึกลงในรายการคำของฉัน
bpàā-máī
 forest
 forêt
 森林
 森林
9
 • การป่าไม้
 • ธรรมชาติ
 • นก (ปักษีวิทยา)
 • ภูมิประเทศ
 • ภูมิศาสตร์
 • สิ่งแวดล้อม
ป้าย  
ดูรายละเอียดของคำ
บันทึกลงในรายการคำของฉัน
bpâāi
 sign
 panneau
 標誌
 标志
7
 • การขนส่ง
 • สังคมวิทยา
 • สินค้า
ผลไม้  
ดูรายละเอียดของคำ
บันทึกลงในรายการคำของฉัน
pŏn-lá-máī
 fruit
 fruit
 水果
 水果
26
 • ผลไม้
 • พืช (พฤกษศาสตร์)
 • อาหาร
ผัก  
ดูรายละเอียดของคำ
บันทึกลงในรายการคำของฉัน
pàk
 vegetable
 légume
 蔬菜
 蔬菜
58
 • ผัก
 • อาหาร
ผ้า  
ดูรายละเอียดของคำ
บันทึกลงในรายการคำของฉัน
pâā
 textile
 textile
 
 
6
 • ผ้า
พาหนะ  
ดูรายละเอียดของคำ
บันทึกลงในรายการคำของฉัน
paā-hà-ná
 vehicle
 véhicule
 車輛
 车辆
20
 • การขนส่ง
 • การท่องเที่ยว
 • เศรษฐกิจ
พี่น้อง  
ดูรายละเอียดของคำ
บันทึกลงในรายการคำของฉัน
pêē-náāwng
 brothers and sisters
 frères et soeurs
 兄弟姐妹
 兄弟姐妹
5
 • ครอบครัว
 • สังคมวิทยา
 • ไม่เป็นทางการ
พืช  
ดูรายละเอียดของคำ
บันทึกลงในรายการคำของฉัน
pêūt
 plant
 plante
 植物
 植物
57
 • พืช (พฤกษศาสตร์)
 • วิทยาศาสตร์
 • สิ่งแวดล้อม
พืชดอก  
ดูรายละเอียดของคำ
บันทึกลงในรายการคำของฉัน
pêūt-dàāwk
 flowering plant
 angiosperm
 被子植物
 被子植物
32
 • พืช (พฤกษศาสตร์)
พืชบก  
ดูรายละเอียดของคำ
บันทึกลงในรายการคำของฉัน
pêūt-bòk
 land plant
 embryophyte
 有胚植物
 有胚植物
5
 • พืช (พฤกษศาสตร์)
พื้นที่  
ดูรายละเอียดของคำ
บันทึกลงในรายการคำของฉัน
péūn-têē
 area
 superficie
 面積
 面积
18
 • คณิตศาสตร์
 • วิทยาศาสตร์
ภาชนะ  
ดูรายละเอียดของคำ
บันทึกลงในรายการคำของฉัน
paā-chá-ná
 container
 récipient
 容器
 容器
30
 • สินค้า
 • เศรษฐกิจ
ภาษาคน  
ดูรายละเอียดของคำ
บันทึกลงในรายการคำของฉัน
paā-săā kon
 human speech
 langage humain
 人類語言
 人类语言
19
 • ภาษาศาสตร์
ภูมิภาค  
ดูรายละเอียดของคำ
บันทึกลงในรายการคำของฉัน
poō-mí-pâāk
 provinces
 provinces
 鄉下
 乡下
15
 • ภูมิศาสตร์
มหาวิทยาลัย  
ดูรายละเอียดของคำ
บันทึกลงในรายการคำของฉัน
má-hăā-wít-tá-yaā-lai
 university
 université
 大學
 大学
5
 • กฎหมาย
 • การศึกษา
 • การเมือง
 • สังคมวิทยา
ยา  
ดูรายละเอียดของคำ
บันทึกลงในรายการคำของฉัน
yaā
 medicine
 médicament
 
 
13
 • สินค้า
 • แพทยศาสตร์
ยานพาหนะ  
ดูรายละเอียดของคำ
บันทึกลงในรายการคำของฉัน
yaān-paā-hà-ná
 vehicle
 véhicule
 載具
 载具
34
 • การขนส่ง
 • การท่องเที่ยว
 • ยานพาหนะ
 • เศรษฐกิจ
รถ  
ดูรายละเอียดของคำ
บันทึกลงในรายการคำของฉัน
rót
 vehicle
 véhicule
 汽車
 汽车
21
 • กลศาสตร์
 • การขนส่ง
 • การท่องเที่ยว
รสชาติ  
ดูรายละเอียดของคำ
บันทึกลงในรายการคำของฉัน
rót-châāt
 taste
 saveur
 味道
 味道
7
 • อาหาร
ระบบ  
ดูรายละเอียดของคำ
บันทึกลงในรายการคำของฉัน
rá-bòp
 system
 système
 系統
 系统
8
 • คอมพิวเตอร์
 • พลังงาน
 • พาณิชย์
 • วิทยาศาสตร์
 • สื่อ
รัฐบาล  
ดูรายละเอียดของคำ
บันทึกลงในรายการคำของฉัน
rát-tà-baān
 government
 gouvernement
 政府
 政府
8
 • กฎหมาย
 • การเมือง
 • สังคมวิทยา
ราชอาณาจักร  
ดูรายละเอียดของคำ
บันทึกลงในรายการคำของฉัน
râāt-chá-aā-naā-zhàk
 kingdom
 royaume
 王國
 王国
5
ร้าน  
ดูรายละเอียดของคำ
บันทึกลงในรายการคำของฉัน
ráān
 shop
 magasin
 
 
15
 • พาณิชย์
 • สังคมวิทยา
 • เศรษฐกิจ
ฤดูกาล  
ดูรายละเอียดของคำ
บันทึกลงในรายการคำของฉัน
réu-doō-gaān
 season
 saison
 季節
 季节
6
 • ปฏิทิน
วัตถุทางดาราศาสตร์  
ดูรายละเอียดของคำ
บันทึกลงในรายการคำของฉัน
wát-tù taāng daā-raā-sàāt
 astronomical object
 objet céleste
 天體
 天体
24
 • ดาราศาสตร์
 • วิทยาศาสตร์
วัน  
ดูรายละเอียดของคำ
บันทึกลงในรายการคำของฉัน
wan
 day
 jour
 
 
21
 • ปฏิทิน
 • วิทยาศาสตร์
 • หน่วย
วันที่  
ดูรายละเอียดของคำ
บันทึกลงในรายการคำของฉัน
wan-têē
 date
 date
 日期
 日期
5
 • ปฏิทิน
วันในสัปดาห์  
ดูรายละเอียดของคำ
บันทึกลงในรายการคำของฉัน
wan nai sàp-daā
 days of the week
 jours de la semaine
 星期中的日子
 星期中的日子
8
 • ปฏิทิน
วิทยาศาสตร์  
ดูรายละเอียดของคำ
บันทึกลงในรายการคำของฉัน
wít-tá-yaā-sàāt
 science
 science
 科學
 科学
15
 • การศึกษา
 • วิทยาศาสตร์
วิธีวิทยา  
ดูรายละเอียดของคำ
บันทึกลงในรายการคำของฉัน
wí-teē wít-tá-yaā
 methodology
 méthodologie
 方法學
 方法学
5
 • ปรัชญา
 • วิทยาศาสตร์
ศัลยศาสตร์  
ดูรายละเอียดของคำ
บันทึกลงในรายการคำของฉัน
săn-yá-sàāt
 surgery
 chirurgie
 外科學
 外科学
8
 • การศึกษา
 • แพทยศาสตร์
ศาสนสถาน  
ดูรายละเอียดของคำ
บันทึกลงในรายการคำของฉัน
sàāt-sà-ná-sà-tăān
 religious place
 lieu de culte
 宗教場所
 宗教场所
5
 • ศาสนา
สถานที่  
ดูรายละเอียดของคำ
บันทึกลงในรายการคำของฉัน
sà-tăān-têē
 place
 lieu
 地方
 地方
52
 • ปริภูมิ
 • ภูมิศาสตร์
สภาพ  
ดูรายละเอียดของคำ
บันทึกลงในรายการคำของฉัน
sà-pâāp
 nature
 
 
 
5
สภาพอากาศ  
ดูรายละเอียดของคำ
บันทึกลงในรายการคำของฉัน
sà-pâāp aā-gàāt
 weather
 climat
 天氣
 天气
13
 • ภูมิอากาศ
สมาชิกในครอบครัว  
ดูรายละเอียดของคำ
บันทึกลงในรายการคำของฉัน
sà-maā-chík nai krâāwp-kruūa
 family members
 membres de la famille
 家人
 家人
27
 • ครอบครัว
สัตว์ขาปล้อง  
ดูรายละเอียดของคำ
บันทึกลงในรายการคำของฉัน
sàt-kăā-bplâāwng
 arthropod
 arthropode
 節肢動物
 节肢动物
7
 • สัตววิทยา
สัตว์มีกระดูกสันหลัง  
ดูรายละเอียดของคำ
บันทึกลงในรายการคำของฉัน
sàt
 vertebrate
 vertébré
 脊柱動物
 脊椎动物
6
สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม  
ดูรายละเอียดของคำ
บันทึกลงในรายการคำของฉัน
sàt líāng-lôōk dûay nŏm
 mammal
 mammifère
 哺乳動物
 哺乳动物
20
 • สัตววิทยา
 • สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม
สัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม  
ดูรายละเอียดของคำ
บันทึกลงในรายการคำของฉัน
sàt líāng-lôōk dûay náām-nom
 mammal
 mammifère
 哺乳動物
 哺乳动物
28
 • สัตววิทยา
 • สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม
สัตว์เลื้อยคลาน  
ดูรายละเอียดของคำ
บันทึกลงในรายการคำของฉัน
sàt lúāi-klaān
 reptile
 reptile
 爬行動物
 爬行动物
7
 • สัตววิทยา
 • สัตว์เลื้อยคลาน
สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง  
ดูรายละเอียดของคำ
บันทึกลงในรายการคำของฉัน
sàt mâi-meē grà-dòōk-săn-lăng
 invertebrate
 invertébré
 無脊椎動物
 无脊椎动物
6
 • สัตววิทยา
สาร  
ดูรายละเอียดของคำ
บันทึกลงในรายการคำของฉัน
săān
 substance
 matière
 實質
 实质
5
 • วิทยาศาสตร์
 • แพทยศาสตร์
สารสนเทศ  
ดูรายละเอียดของคำ
บันทึกลงในรายการคำของฉัน
săā-rá-sŏn-tâēyt
 information
 information
 信息
 信息
7
สารอาหาร  
ดูรายละเอียดของคำ
บันทึกลงในรายการคำของฉัน
săān aā-hăān
 nutrient
 élément nutritif
 養分
 养分
6
 • กีฬา
 • เกษตรกรรม
 • เกษตรศาสตร์
 • แพทยศาสตร์
สิ่งก่อสร้าง  
ดูรายละเอียดของคำ
บันทึกลงในรายการคำของฉัน
sìng-gàāw-sâāng
 structure
 construction
 建築物
 建筑物
9
 • การก่อสร้าง
สี  
ดูรายละเอียดของคำ
บันทึกลงในรายการคำของฉัน
sĕē
 colour
 couleur
 
 
16
 • ศิลปะ
 • สี
ส่วนผสม  
ดูรายละเอียดของคำ
บันทึกลงในรายการคำของฉัน
sùūan-pà-sŏm
 ingredient
 ingrédient
 配料
 配料
5
 • อาหาร
หญ้า  
ดูรายละเอียดของคำ
บันทึกลงในรายการคำของฉัน
yâā
 grass
 herbe
 
 
10
 • การป่าไม้
 • นก (ปักษีวิทยา)
 • พืช (พฤกษศาสตร์)
 • เกษตรกรรม
 • เกษตรศาสตร์
หน่วย  
ดูรายละเอียดของคำ
บันทึกลงในรายการคำของฉัน
nùay
 unit
 unité
 單位
 单位
15
 • วิทยาศาสตร์
 • หน่วย
หน่วยวัด  
ดูรายละเอียดของคำ
บันทึกลงในรายการคำของฉัน
nùay wát
 unit of measure
 unité de mesure
 计量单位
 计量单位
5
 • วิทยาศาสตร์
หน่วยวัดความยาว  
ดูรายละเอียดของคำ
บันทึกลงในรายการคำของฉัน
nùay wát kwaām yaāo
 unit of length
 unité de longueur
 長度單位
 长度单位
8
 • วิทยาศาสตร์
หน่วยเวลา  
ดูรายละเอียดของคำ
บันทึกลงในรายการคำของฉัน
nùay waēy-laā
 unit of time
 unité de temps
 時間單位
 时间单位
9
 • ปฏิทิน
 • วิทยาศาสตร์
 • หน่วย
หอมใหญ่  
ดูรายละเอียดของคำ
บันทึกลงในรายการคำของฉัน
hăāwm-yài
 onion
 oignon
 洋蔥
 洋葱
5
 • ผัก
 • พืช (พฤกษศาสตร์)
 • อาหาร
หิน  
ดูรายละเอียดของคำ
บันทึกลงในรายการคำของฉัน
hĭn
 rock
 roche
 石頭
 石头
19
 • ของแข็ง
 • ธรรมชาติ
 • ภูมิประเทศ
 • สินค้า
ห้อง  
ดูรายละเอียดของคำ
บันทึกลงในรายการคำของฉัน
hâāwng
 room
 chambre
 
 
13
 • ROOM
 • ปริภูมิ
 • สถาปัตยกรรม
อวัยวะ  
ดูรายละเอียดของคำ
บันทึกลงในรายการคำของฉัน
à-wai-yá-wá
 body part
 partie du corps
 身體部位
 身体部位
38
 • แพทยศาสตร์
อะตอม  
ดูรายละเอียดของคำ
บันทึกลงในรายการคำของฉัน
à-dtawm
 atom
 atome
 原子
 原子
13
 • วิทยาศาสตร์
อัญมณี  
ดูรายละเอียดของคำ
บันทึกลงในรายการคำของฉัน
an-yá-má-neē
 gem
 gemme
 寶石
 宝石
9
 • ของแข็ง
 • ภูมิประเทศ
 • สินค้า
อาคาร  
ดูรายละเอียดของคำ
บันทึกลงในรายการคำของฉัน
aā-kaān
 building
 immeuble
 建築物
 建筑物
31
 • สถาปัตยกรรม
 • เศรษฐกิจ
อาชญากรรม  
ดูรายละเอียดของคำ
บันทึกลงในรายการคำของฉัน
àāt-yaā-gam
 crime
 crime
 犯罪
 犯罪
13
 • กฎหมาย
 • ตำรวจ
 • สังคมวิทยา
อาชีพ  
ดูรายละเอียดของคำ
บันทึกลงในรายการคำของฉัน
aā-chêēp
 profession
 profession
 工作
 工作
44
 • การท่องเที่ยว
 • การศึกษา
 • สังคมวิทยา
 • อาชีพ
อารมณ์  
ดูรายละเอียดของคำ
บันทึกลงในรายการคำของฉัน
aā-rom
 mood
 humeur
 感情
 感情
10
 • จิตวิทยา
 • สังคมวิทยา
 • แพทยศาสตร์
อาวุธ  
ดูรายละเอียดของคำ
บันทึกลงในรายการคำของฉัน
aā-wút
 weapon
 arme
 武器
 武器
6
 • SECURIT
 • กฎหมาย
 • การทหาร
อาหารคาว  
ดูรายละเอียดของคำ
บันทึกลงในรายการคำของฉัน
aā-hăān-kaāo
 Thai rice side dish
 plat d'accompagnement de riz thaïlandais
 泰式配菜
 泰式配菜
7
 • อาหาร
อาหารจีน  
ดูรายละเอียดของคำ
บันทึกลงในรายการคำของฉัน
aā-hăān zheēn
 Chinese food
 cuisine chinoise
 中菜
 中菜
8
 • อาหาร
อาหารหลัก  
ดูรายละเอียดของคำ
บันทึกลงในรายการคำของฉัน
aā-hăān làk
 staple food
 aliment de base
 主食
 主食
7
 • อาหาร
อาหารเสริม  
ดูรายละเอียดของคำ
บันทึกลงในรายการคำของฉัน
aā-hăān sĕērm
 dietary supplement
 complément alimentaire
 營養補充品
 营养补充品
6
 • แพทยศาสตร์
อาหารเอเชีย  
ดูรายละเอียดของคำ
บันทึกลงในรายการคำของฉัน
aā-hăān aēy-chiā
 Asian cuisine
 cuisine asiatique
 亞洲美食
 亚洲美食
5
 • อาหาร
อาหารไทย  
ดูรายละเอียดของคำ
บันทึกลงในรายการคำของฉัน
aā-hăān tai
 Thai food
 cuisine thaïe
 泰國飲食
 泰国饮食
34
 • การท่องเที่ยว
 • อาหาร
 • อาเซียน
อุปกรณ์  
ดูรายละเอียดของคำ
บันทึกลงในรายการคำของฉัน
ùp-bpà-gaāwn
 equipment
 équipement
 設備
 设备
11
 • TECHNIC
อ่าว  
ดูรายละเอียดของคำ
บันทึกลงในรายการคำของฉัน
àāo
 bay
 baie
 
 
6
 • ภูมิศาสตร์
 • สมุทรศาสตร์
เครื่อง  
ดูรายละเอียดของคำ
บันทึกลงในรายการคำของฉัน
krêūang
 engine
 moteur
 發動機
 发动机
61
 • กลศาสตร์
 • อุตสาหกรรม
 • เศรษฐกิจ
เครื่องจักร  
ดูรายละเอียดของคำ
บันทึกลงในรายการคำของฉัน
krêūang-zhàk
 machinery
 machine
 機器
 机器
7
 • กลศาสตร์
 • เศรษฐกิจ
เครื่องดนตรี  
ดูรายละเอียดของคำ
บันทึกลงในรายการคำของฉัน
krêūang-don-dtreē
 musical instrument
 instrument de musique
 樂器
 乐器
15
 • วัฒนธรรม
เครื่องดื่ม  
ดูรายละเอียดของคำ
บันทึกลงในรายการคำของฉัน
krêūang-dèūm
 beverage
 boisson
 飲料
 饮料
20
 • การท่องเที่ยว
 • อาหาร
 • เครื่องดื่ม
 • โรงแรม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์  
ดูรายละเอียดของคำ
บันทึกลงในรายการคำของฉัน
krêūang-dèūm aāen-gaāw-haāw
 alcoholic beverages
 boisson alcoolisée
 酒精飲料
 酒精饮料
7
 • อาหาร
 • เครื่องดื่ม
เครื่องมือ  
ดูรายละเอียดของคำ
บันทึกลงในรายการคำของฉัน
krêūang-meū
 tool
 outil
 工具
 工具
56
 • กลศาสตร์
 • การศึกษา
 • เทคโนโลยีสารสนเทศ
เครื่องสำอาง  
ดูรายละเอียดของคำ
บันทึกลงในรายการคำของฉัน
krêūang-săm-aāng
 cosmetics
 produit de beauté
 化妝品
 化妆品
9
 • แพทยศาสตร์
 • แฟชั่น
เครื่องหมาย  
ดูรายละเอียดของคำ
บันทึกลงในรายการคำของฉัน
krêūang-măāi
 symbol
 symbole
 符號
 符号
8
 • วิทยาศาสตร์
 • ไวยากรณ์
เครื่องหมายจราจร  
ดูรายละเอียดของคำ
บันทึกลงในรายการคำของฉัน
krêūang-măāi
 road sign
 signal routier
 道路交通標誌
 道路交通標誌
7
เครื่องเขียน  
ดูรายละเอียดของคำ
บันทึกลงในรายการคำของฉัน
krêūang kĭān
 stationery
 article de papeterie
 文具
 文具
14
 • การศึกษา
เครื่องใช้ไฟฟ้า  
ดูรายละเอียดของคำ
บันทึกลงในรายการคำของฉัน
krêūang-chái-fai-fáā
 electric appliances
 appareil électrique
 家用電器
 陋用电器
17
 • บ้าน
 • สินค้า
 • เศรษฐกิจ
 • ไฟฟ้า
เงินตรา  
ดูรายละเอียดของคำ
บันทึกลงในรายการคำของฉัน
ngen-dtraā
 money
 devise
 貨幣
 货币
7
 • พาณิชย์
 • อาเซียน
 • เศรษฐกิจ
เดือน  
ดูรายละเอียดของคำ
บันทึกลงในรายการคำของฉัน
deūan
 month
 mois
 
 
27
 • การท่องเที่ยว
 • ปฏิทิน
 • วิทยาศาสตร์
 • หน่วย
 • เดือน
เมล็ด  
ดูรายละเอียดของคำ
บันทึกลงในรายการคำของฉัน
má-lét
 seed
 graine
 種子
 种子
6
 • ผลไม้
 • พืช (พฤกษศาสตร์)
 • ลักษณนาม
 • อาหาร
 • เกษตรศาสตร์
เรือ  
ดูรายละเอียดของคำ
บันทึกลงในรายการคำของฉัน
reūa
 boat
 bateau
 
 
7
 • การขนส่ง
 • การท่องเที่ยว
 • ยานพาหนะ
เลขคณิต  
ดูรายละเอียดของคำ
บันทึกลงในรายการคำของฉัน
lâēyk-ká-nít
 arithmetic
 arithmétique
 算術
 算术
8
 • การศึกษา
 • วิทยาศาสตร์
เวลา  
ดูรายละเอียดของคำ
บันทึกลงในรายการคำของฉัน
waēy-laā
 time
 temps
 時間
 时间
29
 • การท่องเที่ยว
 • ปฏิทิน
 • วิทยาศาสตร์
เวลาในแต่ละวัน  
ดูรายละเอียดของคำ
บันทึกลงในรายการคำของฉัน
waēy-laā nai-dtàāe-lá-wan
 time of day
 heure du jour
 天中的時間
 天中的时间
37
เสื้อผ้า  
ดูรายละเอียดของคำ
บันทึกลงในรายการคำของฉัน
sêūa-pâā
 clothing
 vêtement
 服裝
 服装
30
 • การท่องเที่ยว
 • ผ้า
 • เสื้อผ้า
เหล้า  
ดูรายละเอียดของคำ
บันทึกลงในรายการคำของฉัน
lâu
 alcohol
 alcool
 
 
5
 • การท่องเที่ยว
 • สินค้า
 • อาหาร
 • เครื่องดื่ม
 • โรงแรม
เอกสาร  
ดูรายละเอียดของคำ
บันทึกลงในรายการคำของฉัน
àēyk-gà-săān
 document
 document
 文件
 文件
9
 • กฎหมาย
 • การปกครอง
 • การศึกษา
 • พาณิชย์
 • เศรษฐกิจ
เอกสารราชการ  
ดูรายละเอียดของคำ
บันทึกลงในรายการคำของฉัน
àēyk-gà-săān-râāt-chá-gaān
 official document
 document officiel
 官方文件
 官方文件
5
 • กฎหมาย
 • การปกครอง
เอกสารแสดงตน  
ดูรายละเอียดของคำ
บันทึกลงในรายการคำของฉัน
àēyk-gà-săān sà-daāeng dton
 identity document
 identité [f] ; papier d
 證明文件
 证明文件
5
 • กฎหมาย
 • การท่องเที่ยว
แก๊ส  
ดูรายละเอียดของคำ
บันทึกลงในรายการคำของฉัน
gáāet
 gas
 gaz
 
 
7
 • พลังงาน
 • วิทยาศาสตร์
แมลง  
ดูรายละเอียดของคำ
บันทึกลงในรายการคำของฉัน
má-laāeng
 insect
 insecte
 昆蟲
 昆虫
20
 • นก (ปักษีวิทยา)
 • สัตววิทยา
 • สิ่งแวดล้อม
 • แมลง (กีฏวิทยา)
แร่  
ดูรายละเอียดของคำ
บันทึกลงในรายการคำของฉัน
râāe
 mineral
 minéral
 礦石
 矿石
9
 • ของแข็ง
 • ภูมิประเทศ
 • อุตสาหกรรม
แหล่งน้ำ  
ดูรายละเอียดของคำ
บันทึกลงในรายการคำของฉัน
làeng náām
 water source
 eau [f]; source [f] ; point d
 水的來源
 水的来源
8
 • ธรรมชาติ
 • ปลา
 • ภูมิศาสตร์
โครงสร้าง  
ดูรายละเอียดของคำ
บันทึกลงในรายการคำของฉัน
kroūhng-sâāng
 structure
 structure
 結構
 結構
10
 • การก่อสร้าง
 • สถาปัตยกรรม
 • เศรษฐกิจ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์  
ดูรายละเอียดของคำ
บันทึกลงในรายการคำของฉัน
bproūh-graāem kaāwm-pew-dtêēr
 computer program
 programme informatique
 計算機程序
 计算机程序
5
 • วิทยาศาสตร์
 • เทคโนโลยีสารสนเทศ
โรค  
ดูรายละเอียดของคำ
บันทึกลงในรายการคำของฉัน
rôūhk
 disease
 maladie
 疾病
 疾病
31
 • แพทยศาสตร์
โรคติดเชื้อ  
ดูรายละเอียดของคำ
บันทึกลงในรายการคำของฉัน
rôūhk-dtìt-chéūa
 infectious disease
 maladie infectieuse
 傳染病
 传染病
8
 • แพทยศาสตร์
โลหะ  
ดูรายละเอียดของคำ
บันทึกลงในรายการคำของฉัน
loūh-hà
 metal
 métal
 金屬
 金属
7
 • วิทยาศาสตร์
 • อุตสาหกรรม
ไก่  
ดูรายละเอียดของคำ
บันทึกลงในรายการคำของฉัน
gài
 chicken
 poulet
 
 
5
 • นก (ปักษีวิทยา)
 • สัตววิทยา
 • สินค้า
 • อาหาร
 • เกษตรกรรม
 • เกษตรศาสตร์
 • ไม่เป็นทางการ
ไม้ต้น  
ดูรายละเอียดของคำ
บันทึกลงในรายการคำของฉัน
máī dtôn
 tree
 arbre
 
 
5
 • การป่าไม้
ไม้พุ่ม  
ดูรายละเอียดของคำ
บันทึกลงในรายการคำของฉัน
máī-pûm
 shrub
 arbuste
 灌木
 灌木
11
 • การป่าไม้
 • พืช (พฤกษศาสตร์)
 • เกษตรศาสตร์
ไม้ล้มลุก  
ดูรายละเอียดของคำ
บันทึกลงในรายการคำของฉัน
máī-lóm-lúk
 herbaceous plant
 plante herbacée
 草本植物
 草本植物
9
 • พืช (พฤกษศาสตร์)