Search results

Advanced Search
สัตว์
สัด
สัด
 
🗋🗋
🗋🗋

 
1
OK
สัตว์ 
สัตว์
_sat
[สัด]
 animal ; organism ; living thing ; creature
Word class:Noun (n.)
Classifier:ตัว, ชนิด
Frequency:4242
Revision:
Context:
 • Zoology
Type of:

 
2
OK
สวนสัตว์ 
สวนสัตว์
/sūan _sat
[สวน สัด]
 zoo
Word class:Noun (n.)
Classifier:ที่, แห่ง
Frequency:5500
Revision:
Context:
 • Point of interest
 • Zoology
 • Tourism

Example:
 TH: สวนสัตว์ เคยไปสวนสัตว์ที่พิษณุโลกไหม
 RO: sǔansàd khəəy pay sǔansàd thîi phídsanúlôog máy
 EN: zoo Have you been to the zoo in Phitsanulok?
3
OK
มูลสัตว์ 
มูลสัตว์
-mūn _sat
[มูน สัด]
 dung ; animal feces
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:7750
Revision:
Context:
 • Agriculture

4
OK
สัตว์ป่า 
สัตว์ป่า
_sat _pā
[สัด ป่า]
 wild animal
Word class:Noun (n. exp.)
Classifier:ตัว
Frequency:7750
Revision:
Context:
 • Nature
 • Forestry
 • Zoology
Type of:

5
OK
ละครสัตว์ 
ละครสัตว์
¯la-khøn_sat
[ละ-คอน-สัด]
 animal show ; circus ; circus with animals
Word class:Noun (n.)
Frequency:7750
Revision:
Context:
 • Royal Institute Dictionary (2011)

6
OK
หนังสัตว์ 
หนังสัตว์
/nang _sat
[หฺนัง สัด]
 pelt ; animal skin ; leather
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:7750
Revision:
Context:
 • Textiles

7
OK
ขนสัตว์ 
ขนสัตว์
/khon_sat
[ขน-สัด]
 fur ; animal hair ; bristles
Word class:Noun (n.)
Frequency:8875
Revision:
Context:
 • Zoology
Type of:

8
OK
เนื้อสัตว์ 
เนื้อสัตว์
¯neūa _sat
[เนื้อ สัด]
 meat ; animal meat
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:7319
Revision:
Context:
 • Food

9
OK
ล่าสัตว์ 
ล่าสัตว์
^lā _sat
[ล่า สัด]
 hunt ; hunt animals
Word class:Verb (v. exp.)
Frequency:8875
Revision:

10
OK
ฝูงสัตว์ 
ฝูงสัตว์
/fūng _sat
[ฝูง สัด]
 herd
Word class:Noun (n. exp.)
Classifier:ฝูง
Frequency:8875
Revision:
Context:
 • FAUNA
 • Zoology
 • Sociology

11
OK
คอกสัตว์ 
คอกสัตว์
^khøk _sat
[คอก สัด]
 animal housing ; animal cage ; barn ; shed ; cage, stall ; coop ; pen ; sty
Word class:Noun (n. exp.)
Classifier:คอก
Frequency:8875
Revision:
Context:
 • Agriculture

12
OK
เขาสัตว์ 
เขาสัตว์
/khao _sat
[เขา สัด]
 horn ; animal horn
Word class:Noun (n.)
Classifier:ข้าง, คู่
Frequency:8875
Revision:
Context:
 • Zoology
 • Medicine

13
OK
สัตว์ปีก 
สัตว์ปีก
_sat _pīk
[สัด ปีก]
 bird ; poultry ; Aves
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:8875
Revision:
Context:
 • Birds (ornithology)
 • Zoology

14
OK
สัตว์ประหลาด 
สัตว์ประหลาด
_sat_pra_lāt
[สัด-ปฺระ-หฺลาด]
 monster
Word class:Noun (n.)
Classifier:ตัว, ตน
Frequency:7750
Revision:
Context:
 • FOLK
 • MYTHO
 • Psychology

Example:
 TH: สัตว์ประหลาด ผมไม่กลัวสัตว์ประหลาดเลย
 RO: sàdpralàad phǒm mây klua sàdpralàad ləəy
 EN: monster I’m not afraid of monsters at all.
15
ซากสัตว์ 
ซากสัตว์
^sāk _sat
 carcass ; animal remains ; carrion
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:8875

16
ปศุสัตว์  
ปศุสัตว์
_pa_su_sat
[ปะ-สุ-สัด]
 domestic animal ; livestock ; cattle raising
Word class:Noun (n.)
Frequency:8875

17
OK
การล่าสัตว์ 
การล่าสัตว์
-kān ^lā_sat
[กาน ล่า-สัด]
 hunting
Word class:Noun (n.)
Frequency:7750
Revision:

Example:
 TH: การล่าสัตว์ เขาชอบการล่าสัตว์เมื่อเขายังอยู่ในวัยเยาว์
 RO: kaanlâasàd kháw chɔ̂ɔb kaanlâasàd mʉ̂a kháw yaŋ yùu nay wayyaw
 EN: hunting He liked hunting when he was young.
18
สัตว์เลี้ยง 
สัตว์เลี้ยง
_sat ¯līeng
[สัด เลี้ยง]
 pet ; domestic animal
Word class:Noun (n.)
Classifier:ตัว
Frequency:7750
Context:
 • Zoology

19
สัตว์ทะเล 
สัตว์ทะเล
_sat ¯tha-lē
 sea creature
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:8875
Context:
 • Environment
 • FAUNA
 • Fish

20
OK
สัตว์เลื้อยคลาน 
สัตว์เลื้อยคลาน
_sat ¯leūay-khlān
[สัด เลื้อย-คฺลาน]
 reptile ; lizard
Word class:Noun (n. exp.)
Classifier:ตัว
Frequency:8875
Revision:
Context:
 • Reptiles
 • Zoology
Type of:

21
OK
สัตว์ขาปล้อง 
สัตว์ขาปล้อง
_sat/khā^pløng
[สัด-ขา-ปฺล้อง]
 arthropod
Word class:Noun (n.)
Frequency:8875
Revision:
Context:
 • Zoology

22
OK
สัตว์กินเนื้อ 
สัตว์กินเนื้อ
_sat-kin¯neūa
[สัด-กิน-เนื้อ]
 carnivore ; flesh-eating animal; Carnivora
Word class:Noun (n. exp.)
Classifier:ตัว, ชนิด
Frequency:8875
Revision:
Context:
 • Zoology
 • Environment
 • Science

23
OK
สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 
สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม
_sat ¯līeng^lūk ^duay /nom
[สัด เลี้ยง-ลูก ด้วย หฺนม]
 mammal
Word class:Noun (n.)
Classifier:ตัว, ประเภท, ชนิด
Frequency:8875
Revision:
Context:
 • Mammals
 • Zoology
Type of:

24
OK
สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง 
สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง
_sat ^mai-mī _kra_dūk/san/lang
[สัด ไม่-มี กฺระ-ดูก-สัน-หฺลัง]
 invertebrate
Word class:Noun (n. exp.)
Classifier:ประเภท, ชนิด, ตัว
Frequency:8875
Revision:
Context:
 • Zoology
Type of:

25
OK
สิ่งมีชีวิตกินทั้งพืชและสัตว์ 
สิ่งมีชีวิตกินทั้งพืชและสัตว์
_sing-mī-chī¯wit -kin ¯thang ^pheūt ¯lae _sat
[สิ่ง-มี-ชี-วิด กิน ทั้ง พืด และ สัด]
 omnivore
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:8875
Revision:
Context:
 • Zoology

26
อาหารสัตว์ 
อาหารสัตว์
-ā/hān _sat
[อา-หาน สัด]
 animal food ; animal feed ; fodder
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:8875
Context:
 • Agriculture
 • Agronomy

27
ไขมันสัตว์ 
ไขมันสัตว์
/khai-man _sat
[ไข-มัน ...]
 animal fat
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:8875
Context:
 • Product

28
การฆ่าสัตว์ 
การฆ่าสัตว์
-kān ^khā _sat
 slaughter
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:8875
Context:
 • Agronomy

29
โรงฆ่าสัตว์ 
โรงฆ่าสัตว์
-rōng ^khā _sat
[โรง …]
 slaughterhouse ; abattoir ;
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:8875

30
สัตว์กินพืช 
สัตว์กินพืช
_sat -kin ^pheūt
 herbivore
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:8875
Context:
 • Mammals
 • Zoology

31
สัตว์ฟันแทะ 
สัตว์ฟันแทะ
_sat -fan ¯thae
 rodent
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:8875
Context:
 • Zoology

32
ปุ๋ยมูลสัตว์ 
ปุ๋ยมูลสัตว์
/pui -mūn _sat
 stable manure
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:8875
Context:
 • Agriculture

33
พืชอาหารสัตว์ 
พืชอาหารสัตว์
^pheūt -ā/hān _sat
[พืด อา-หาน ...]
 forage crop
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:8875

34
การเลี้ยงสัตว์ 
การเลี้ยงสัตว์
-kān ¯līeng _sat
[กาน เลี้ยง ...]
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:8875

35
แพลงก์ตอนสัตว์ 
แพลงก์ตอนสัตว์
_sat
 zooplankton
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:8875

36
ผู้เลี้ยงสัตว์ 
ผู้เลี้ยงสัตว์
^phū ¯līeng _sat
[ผู้ ...]
 herdsman
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:8875

37
โรงพยาบาลสัตว์ 
โรงพยาบาลสัตว์
-rōng¯pha-yā-bān _sat
[โรง-พะ-ยา-บาน ...]
 veterinary hospital
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:8875

38
ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ 
ฟาร์มเลี้ยงสัตว์
-fām ¯līeng _sat
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:8875

39
การให้อาหารสัตว์ 
การให้อาหารสัตว์
-kān ^hai -ā/hān _sat
[กาน ไห้ …]
 animal feeding
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:8875
Context:
 • Agriculture

40
สัตว์เคี้ยวเอื้อง 
สัตว์เคี้ยวเอื้อง
_sat ¯khīo^eūang
 ruminant
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:8875

41
สัตว์มีกระดูกสันหลัง 
สัตว์มีกระดูกสันหลัง
_sat -mī _kra_dūk /san /lang
[สัด ...]
 vertebrate
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:8875

42
OK
สัต 
สัต
_sat
[สัด]
 good ; excellent ; virtuous ; honest ; wise
Word class:Adjective (adj.)
Revision:

43
OK
ขนสัตว์ 
ขนสัตว์
/khon_sat
[ขน-สัด]
 wool
Word class:Noun (n.)
Revision:
Context:
 • Textiles
 • Royal Institute Dictionary (2011)

44
OK
สัตว์บก 
สัตว์บก
_sat_bok
[สัด-บก]
 terrestrial animal; land animal
Word class:Noun (n. exp.)
Classifier:ตัว, ชนิด
Revision:
Context:
 • Zoology
 • FAUNA
 • Science

45
OK
สัตว์น้ำ 
สัตว์น้ำ
_sat¯nām
[สัด-น้ำ]
 aquatic animals
Word class:Noun (n. exp.)
Classifier:ตัว, ชนิด
Revision:
Type of:
Context:
 • Fish
 • Zoology
 • Oceanography
 • Science

46
OK
พืชกินสัตว์ 
พืชกินสัตว์
^pheūt-kin_sat
[พืด-กิน-สัด]
 carnivorous plant
Word class:Noun (n. exp.)
Classifier:ต้น, ชนิด
Revision:
Context:
 • Plants (botany)
 • Environment
 • Science

47
OK
อันดับสัตว์ฟันแทะ 
อันดับสัตว์ฟันแทะ
-an_dap _sat -fan ¯thae
[อัน-ดับ สัด ฟัน แทะ]
 rodent ; order rodentia
Classifier:ตัว
Revision:
Context:
 • Mammals
 • Zoology

48
OK
สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ 
สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ
_sat ^khreung_bok ^khreung¯nām
[สัด คฺรึ่ง-บก คฺรึ่ง-น้ำ]
 amphibian
Word class:Noun (n. exp.)
Classifier:ตัว, ชนิด
Revision:
Context:
 • Amphibians
 • Zoology

49
OK
กลุ่มดาวคนเลี้ยงสัตว์ 
กลุ่มดาวคนเลี้ยงสัตว์
_klum-dāo -khon ¯līeng _sat
[กฺลุ่ม-ดาว คน เลี้ยง สัด]
 Boötes ; Bootes
Word class:Proper noun (n. prop.)
Classifier:กลุ่ม
Revision:
Context:
 • Astronomy
 • History
 • Culture
 • FOLK

50
OK
สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก 
สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก
_sat _sa-thoēn¯nām_sa-thoēn_bok
[สัด สะ-เทิน-น้ำ-สะ-เทิน-บก]
 amphibian
Word class:Noun (n. exp.)
Classifier:ตัว, ชนิด
Revision:
Context:
 • Amphibians
 • Zoology

51
OK
สารฆ่าศัตรูพืชและสัตว์ 
สารฆ่าศัตรูพืชและสัตว์
/sān ^khā _sat-trū ^pheūt ¯lae _sat
[สาน ค่า สัด-ตฺรู พืด และ สัด]
 pesticide
Revision:
Context:
 • Agriculture
 • Agronomy

52
OK
สัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม 
สัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม
_sat ¯līeng^lūk ^duay ¯nām-nom
[สัด เลี้ยง-ลูก ด้วย น้ำ-นม]
 mammal; Mammalia
Word class:Noun (n. exp.)
Classifier:ตัว, ประเภท, ชนิด
Revision:
Context:
 • Mammals
 • Zoology
Type of:

53
ขุนสัตว์ 
ขุนสัตว์
/khun _sat
 fatten an animal
Word class:Verb (v. exp.)
Context:
 • Agriculture

54
ฆ่าสัตว์ 
ฆ่าสัตว์
^khā _sat
 butcher ; slaughter
Word class:Verb (v. exp.)

55
กรงสัตว์ 
กรงสัตว์
-krong _sat
[กฺรง …]
 animal cage ; cage
Word class:Noun (n. exp.)

56
หมอสัตว์ 
หมอสัตว์
/mø _sat
 veterinary
Word class:Noun (n. exp.)

57
ผสมสัตว์ 
ผสมสัตว์
_pha/som _sat
[ผะ-สม ...]
 breed animals
Word class:Verb (v. exp.)
Context:
 • Agronomy

58
ปากสัตว์ 
ปากสัตว์
_pāk _sat
 mouth (of an animal)
Word class:Noun (n.)
Context:
 • Zoology

59
สัตว์โลก 
สัตว์โลก
_sat^lōk
 all living creatures

60
สัตว์นรก 
สัตว์นรก
_sat ¯na¯rok
[สัด นะ-รก]
Word class:Noun (n. exp.)

61
ไอ้สัตว์ ; ไอ้สัส 
ไอ้สัตว์ ; ไอ้สัส
^ai _sat
 You bastard!
Word class:Noun (n. exp.)

62
โพธิสัตว์ 
โพธิสัตว์
-phō¯thi_sat
[โพ-ทิ-สัด]
 Bodhisattva ; Buddhist deity
Word class:Noun (n.)
Context:
 • Religion

63
โปรดสัตว์ 
โปรดสัตว์
_prōt_sat
[โปฺรด-สัด]
 show clemency towards animals ; be compassionate towards all beings
Word class:Verb (v.)
Context:
 • Royal Institute Dictionary (2011)

64
สัตว์ร้าย 
สัตว์ร้าย
_sat
[สัด ...]
 fierce animal ; wild animal
Word class:Noun (n. exp.)
Context:
 • Zoology

65
สรรพสัตว์ 
สรรพสัตว์
_sap¯pha_sat
[สับ-พะ-สัด ; สัน-พะ-สัด]
 all living creatures ; animal kingdom ; all animals ; all life ; all living things

66
สัตว์สงวน 
สัตว์สงวน
_sat _sa/ngūan
 protected species
Word class:Noun (n. exp.)
Context:
 • Zoology

67
ส่องสัตว์ 
ส่องสัตว์
_sǿng _sat
 watch animals at night
Word class:Verb (v. exp.)

68
สัตว์ต่าง 
สัตว์ต่าง
_sat _tāng
 pack animal
Word class:Noun (n. exp.)