กาน สะ-กด เสียง พา-สา ไท

ปฺรับ กาน-สะ-กด-เสียง ของ-คุน-เอง สำ-หฺรับ กาน-ออก-เสียง พา-สา-ไท ที่ สะ-แดง บน เว็บ-ไซ้ นี้
วัน-นะ-ยุก

พะ-ยัน-ชะ-นะ
ตัว-หฺย่าง พะ-ยัน-ชะ-นะ ต้น พะ-ยัน-ชะ-นะ ท้าย ตัว-หฺย่าง
กอ ไก่ ไก่  ยาก  ยาก
ขอ ไข่ ไข่  เลข  เลข
ฃอ ฃวด ฃวด 
คอ คฺวาย คฺวาย  โชค  โชค
ฅอ ฅน ฅน 
ฆอ ระ-ฆัง ระ-ฆัง  เมฆ  เมฆ
งอ งู งู  แดง  แดง
จอ จาน จาน  ตำ-หฺรวจ  ตำ-หฺรวจ
ฉอ ฉิ่ง ฉิ่ง 
ชอ ช้าง ช้าง  พืช  พืช
ซอ โซ่ โซ่  ก๊าซ  ก๊าซ
ฌอ เฌอ เฌอ 
ญอ หฺญิง หฺญิง  เหฺรียญ  เหฺรียญ
ฎอ ชะ-ฎา ชะ-ฎา  กฎ  กฎ
ฏอ ปะ-ฏัก ปะ-ฏัก  ปฺรา-กฏ  ปฺรา-กฏ
ฐอ ฐาน ฐาน  รัฐ  รัฐ
ฑอ มน-โฑ มน-โฑ 
ฒอ ผู้-เฒ่า ผู้-เฒ่า 
ณอ เณน เณน  คุณ  คุณ
ดอ เด็ก เด็ก  เปิด  เปิด
ตอ เต่า เต่า  ชี-วิต  ชี-วิต
ถอ ถุง ถุง  รถ  รถ
ทอ ทะ-หาน ทะ-หาน  บอ-ริ-สัท  บอ-ริ-สัท
ธอ ธง ธง  วัน-พุธ  วัน-พุธ
นอ หฺนู หฺนู  คน  คน
บอ ไบ-ไม้ ไบ-ไม้  ชอบ  ชอบ
ปอ ปฺลา ปฺลา  กฺล็้อง-ถ่าย-รูป  กฺล็้อง-ถ่าย-รูป
ผอ ผึ้ง ผึ้ง 
ฝอ ฝา ฝา 
พอ พาน พาน  อา-ชีพ  อา-ชีพ
ฟอ ฟัน ฟัน  เด็ก-เสิฟ  เด็ก-เสิฟ
ภอ สำ-เภา สำ-เภา  โลภ  โลภ
มอ ม้า ม้า  ถาม  ถาม
ยอ ยัก ยัก 
รอ เรือ เรือ  ต้อง-การ  ต้อง-การ
ลอ ลิง ลิง  พะ-ยา-บาล  พะ-ยา-บาล
วอ แหฺวน แหฺวน 
ศอ ศา-ลา ศา-ลา  ประ-เทศ  ประ-เทศ
ษอ รือ-ษี รือ-ษี  กระ-ดาษ  กระ-ดาษ
สอ เสือ เสือ  รส  รส
หอ หีบ หีบ 
ฬอ จุ-ฬา จุ-ฬา  วาฬ  วาฬ
ฮอ นก-ฮูก นก-ฮูก 
เสียง สะ-หฺระ
เสียง สั้น เสียง ยาว
◌ะ, ◌, ◌ั◌, ◌รร, ◌รร◌ สะ-หฺระ อะ สะ-หฺระ อา ◌า, ◌า◌
◌ิ, ◌ิ◌ สะ-หฺระ อิ สะ-หฺระ อี ◌ี, ◌ี◌
◌ึ, ◌ึ◌ สะ-หฺระ อึ สะ-หฺระ อือ ◌ือ, ◌ื◌
◌ุ, ◌ุ◌ สะ-หฺระ อุ สะ-หฺระ อู ◌ู, ◌ู◌
เ◌ะ, เ◌็◌ สะ-หฺระ เอะ สะ-หฺระ เอ เ◌, เ◌◌
แ◌ะ, แ◌็◌ สะ-หฺระ แอะ สะ-หฺระ แอ แ◌, แ◌◌
โ◌ะ, ◌◌ สะ-หฺระ โอะ สะ-หฺระ โอ โ◌, โ◌◌
เ◌าะ, ◌็อ◌ สะ-หฺระ เอาะ สะ-หฺระ ออ ◌อ, ◌อ◌, ◌◌ร, ก็
เ◌อะ สะ-หฺระ เออะ สะ-หฺระ เออ เ◌อ, เ◌ิ◌, เ◌อ◌
เ◌ียะ สะ-หฺระ เอียะ สะ-หฺระ เอีย เ◌ีย, เ◌ีย◌
เ◌ือะ สะ-หฺระ เอือะ สะ-หฺระ เอือ เ◌ือ, เ◌ือ◌
◌ัวะ สะ-หฺระ อัวะ สะ-หฺระ อัว ◌ัว, ◌ว◌
◌ิว สะ-หฺระ อิ + วอ แหฺวน สะ-หฺระ อิ + วอ แหฺวน ◌ิว
เ◌็ว สะ-หฺระ เอะ + วอ แหฺวน สะ-หฺระ เอ + วอ แหฺวน เ◌ว
แ◌็ว สะ-หฺระ แอะ + วอ แหฺวน สะ-หฺระ แอ + วอ แหฺวน แ◌ว
เ◌า สะ-หฺระ เอา สะ-หฺระ เอา เ◌า
สะ-หฺระ อา + วอ แหฺวน ◌าว
เ◌ียว สะ-หฺระ เอียะ + วอ แหฺวน สะ-หฺระ เอีย + วอ แหฺวน เ◌ียว
◌ัย สะ-หฺระ อะ + ยอ ยัก สะ-หฺระ อา + ยอ ยัก ◌าย
ใ◌, ไ◌, ไ◌ย สะ-หฺระ ไอ สะ-หฺระ ไอ ใ◌, ไ◌, ไ◌ย
◌็อย สะ-หฺระ เอาะ + ยอ ยัก สะ-หฺระ ออ + ยอ ยัก ◌อย
◌ุย สะ-หฺระ อุ + ยอ ยัก สะ-หฺระ อู + ยอ ยัก ◌ุย
เ◌ย สะ-หฺระ เออะ + ยอ ยัก สะ-หฺระ เออ + ยอ ยัก เ◌ย
◌วย สะ-หฺระ อัวะ + ยอ ยัก สะ-หฺระ อัว + ยอ ยัก ◌วย
เ◌ือย สะ-หฺระ เอือะ + ยอ ยัก สะ-หฺระ เอือ + ยอ ยัก เ◌ือย
◌ำ สะ-หฺระ อำ สะ-หฺระ อำ ◌ำ
สะ-หฺระ สะ-หฺระ ฤๅ
สะ-หฺระ สะ-หฺระ ฦๅ