Tàiyǔ pīnyīn

Zì dìngyì nín zìjǐ de zài běn wǎngzhàn de tàiyǔ yīnyì.
Shēngdiào

Fǔyīn
Lìrú Qián yǐn zì Wěi fǔyīn Lìrú
ไก่ ไก่  ยาก  ยาก nán
dàn ไข่ ไข่  เลข  เลข shùzì
píng ขวด ฃวด 
shuǐniú ควาย คฺวาย  โชค  โชค yùnqì
rén คน ฅน 
líng ระฆัง ระ-ฆัง  เมฆ  เมฆ yún
shé งู งู  แดง  แดง hóngsè
dié จาน จาน  ตำ-หฺรวจ  ตำรวจ jǐngchá
xiǎo bó ฉิ่ง ฉิ่ง 
xiàng ช้าง ช้าง  พืช  พืช zhíwù
suǒliàn โซ่ โซ่  ก๊าซ  ก๊าซ qìyóu/qìtǐ
shù เฌอ เฌอ 
nǚxìng หญิง หฺญิง  เหฺรียญ  เหรียญ yìngbì
tài shì tóu guān ชฎา ชะ-ฎา  กฎ  กฎ guīzé
biāoqiāng ปฏัก ปะ-ฏัก  ปฺรา-กฏ  ปรากฏ chūxiàn
jī zuò, jīdì ฐาน ฐาน  รัฐ  รัฐ zhuān
màn tuó dù lǐ มณโฑ มน-โฑ 
lǎonián ผู้เฒ่า ผู้-เฒ่า 
shāmí เณร เณน  คุณ  คุณ
hái เด็ก เด็ก  เปิด  เปิด kāi
guī เต่า เต่า  ชี-วิต  ชีวิต shēnghuó
dài ถุง ถุง  รถ  รถ qìchē
bīng ทหาร ทะ-หาน  บอ-ริ-สัท  บริษัท gōngsī
ธง ธง  วัน-พุธ  วันพุธ xīngqísān
shǔ หนู หฺนู  คน  คน rén
ใบไม้ ไบ-ไม้  ชอบ  ชอบ xǐhuān
ปลา ปฺลา  กฺล็้อง-ถ่าย-รูป  กล้องถ่ายรูป zhàoxiàngjī
mìfēng ผึ้ง ผึ้ง 
gài ฝา ฝา 
gāo pán พาน พาน  อา-ชีพ  อาชีพ zhíyè
yáchǐ ฟัน ฟัน  เด็ก-เสิฟ  เด็กเสิร์ฟ fúwùyuán
fānchuán สำเภา สำ-เภา  โลภ  โลภ tānlán
ม้า ม้า  ถาม  ถาม wèn
yèchā ยักษ์ ยัก 
tǐng เรือ เรือ  ต้อง-การ  ต้องการ xiǎng yào
hóu ลิง ลิง  พะ-ยา-บาล  พยาบาล hùshì
jièzhǐ แหวน แหฺวน 
tíng ศาลา ศา-ลา  ประ-เทศ  ประเทศ guójiā
yǐnshì ฤๅษี รือ-ษี  กระ-ดาษ  กระดาษ zhǐ
เสือ เสือ  รส  รส wèidào
หีบ หีบ 
xīng fēngzhēng จุฬา จุ-ฬา  วาฬ  วาฬ jīng
māotóuyīng นกฮูก นก-ฮูก 
Yuán yīn
Duǎn mǔyīn Cháng mǔyīn
◌ะ, ◌, ◌ั◌, ◌รร, ◌รร◌ สะ-หฺระ อะ สะ-หฺระ อา ◌า, ◌า◌
◌ิ, ◌ิ◌ สะ-หฺระ อิ สะ-หฺระ อี ◌ี, ◌ี◌
◌ึ, ◌ึ◌ สะ-หฺระ อึ สะ-หฺระ อือ ◌ือ, ◌ื◌
◌ุ, ◌ุ◌ สะ-หฺระ อุ สะ-หฺระ อู ◌ู, ◌ู◌
เ◌ะ, เ◌็◌ สะ-หฺระ เอะ สะ-หฺระ เอ เ◌, เ◌◌
แ◌ะ, แ◌็◌ สะ-หฺระ แอะ สะ-หฺระ แอ แ◌, แ◌◌
โ◌ะ, ◌◌ สะ-หฺระ โอะ สะ-หฺระ โอ โ◌, โ◌◌
เ◌าะ, ◌็อ◌ สะ-หฺระ เอาะ สะ-หฺระ ออ ◌อ, ◌อ◌, ◌◌ร, ก็
เ◌อะ สะ-หฺระ เออะ สะ-หฺระ เออ เ◌อ, เ◌ิ◌, เ◌อ◌
เ◌ียะ สะ-หฺระ เอียะ สะ-หฺระ เอีย เ◌ีย, เ◌ีย◌
เ◌ือะ สะ-หฺระ เอือะ สะ-หฺระ เอือ เ◌ือ, เ◌ือ◌
◌ัวะ สะ-หฺระ อัวะ สะ-หฺระ อัว ◌ัว, ◌ว◌
◌ิว สะ-หฺระ อิ + วอ แหฺวน สะ-หฺระ อิ + วอ แหฺวน ◌ิว
เ◌็ว สะ-หฺระ เอะ + วอ แหฺวน สะ-หฺระ เอ + วอ แหฺวน เ◌ว
แ◌็ว สะ-หฺระ แอะ + วอ แหฺวน สะ-หฺระ แอ + วอ แหฺวน แ◌ว
เ◌า สะ-หฺระ เอา สะ-หฺระ เอา เ◌า
สะ-หฺระ อา + วอ แหฺวน ◌าว
เ◌ียว สะ-หฺระ เอียะ + วอ แหฺวน สะ-หฺระ เอีย + วอ แหฺวน เ◌ียว
◌ัย สะ-หฺระ อะ + ยอ ยัก สะ-หฺระ อา + ยอ ยัก ◌าย
ใ◌, ไ◌, ไ◌ย สะ-หฺระ ไอ สะ-หฺระ ไอ ใ◌, ไ◌, ไ◌ย
◌็อย สะ-หฺระ เอาะ + ยอ ยัก สะ-หฺระ ออ + ยอ ยัก ◌อย
◌ุย สะ-หฺระ อุ + ยอ ยัก สะ-หฺระ อู + ยอ ยัก ◌ุย
เ◌ย สะ-หฺระ เออะ + ยอ ยัก สะ-หฺระ เออ + ยอ ยัก เ◌ย
◌วย สะ-หฺระ อัวะ + ยอ ยัก สะ-หฺระ อัว + ยอ ยัก ◌วย
เ◌ือย สะ-หฺระ เอือะ + ยอ ยัก สะ-หฺระ เอือ + ยอ ยัก เ◌ือย
◌ำ สะ-หฺระ อำ สะ-หฺระ อำ ◌ำ
สะ-หฺระ สะ-หฺระ ฤๅ
สะ-หฺระ สะ-หฺระ ฦๅ