ข้อ-จำ-กัด คฺวาม รับ-ผิด-ชอบ

ข้อ-มูน ที่ ปฺรา-กด บน เว็บ-ไซ้ นี้ มี ไว้ สำ-หฺรับ กาน ไห้ ข้อ-มูน ทั่ว-ไป เท่า-นั้น ข้อ-มูน ถูก ไห้ โดย www.ThaiLit.com และ ถึง-แม้-ว่า เรา จะ พะ-ยา-ยาม ไห้ ข้อ-มูน เป็น ปัด-จุ-บัน และ ถูก-ต้อง แต่ เรา ไม่ ไห้ คำ รับ-ปฺระ-กัน เกี่ยว-กับ คฺวาม สม-บูน คฺวาม ถูก-ต้อง คฺวาม เชื่อ-ถือ ได้ คฺวาม เหฺมาะ-สม หฺรือ คฺวาม-พฺร้อม ไช้-งาน ได-ได ทั้ง-สิ้น เกี่ยว-กับ เว็บ-ไซ้ หฺรือ ข้อ-มูน สิน-ค้า บอ-ริ-กาน หฺรือ กฺรา-ฝีก ที่ เกี่ยว-ข็้อง กับ เว็บ-ไซ้ นี้ เพื่อ ได-ได ก้อ ตาม กาน อ้าง-อิง ได-ได ถึง ข้อ-มูน ดัง-กฺล่าว จึง ถือ เป็น กาน ตัด-สิน-ไจ ของ ผู้-ไช้ เว็บ-ไซ้ เอง โดย ตฺรง

เรา จะ ไม่-รับ ผิด-ชอบ ใด-ใด ทั้ง-สิ้น ต่อ คฺวาม สูน-เสีย หฺรือ คฺวาม เสีย-หาย รวม-ถึง กาน สูน-เสีย ราย-ได้ หฺรือ กำ-ไร ที่ เกิด ขึ้น โดย ตฺรง หฺรือ โดย-อ้อม หฺรือ กาน สูน-เสีย ข้อ-มูน จาก กาน-ไช้-งาน เว็บ-ไซ้ นี้

เว็บ-ไซ้ นี้ อาด มี กาน-เชื่อม-โยง ไป ยัง เว็บ-ไซ้ อื่น-อื่น ที่ ไม่-ได้ หฺยู่ พาย ต้าย กาน-ควบ คุม ของ www.ThaiLit.com กาน ไห้ ลิง หฺรือ กาน อ้าง-อิง ได-ได ไม่-ได้ หฺมาย-คฺวาม ว่า เรา ยิน-ยอม หฺรือ รับ-รอง คฺวาม-ถูก-ต็้อง ของ ข้อ-มูน หฺรือ คฺวาม คิด-เห็น ที่ ปฺรา-กด ไน เว็บ-ไซ้ นั้น-นั้น

เรา มุ่ง-มั่น ที่ จะ ไห้ เว็บ-ไซ้ ไช้-งาน-ได้ หฺย่าง ต่อ-เนื่อง หฺย่าง-ไร-ก้อ-ตาม www.ThaiLit.com ไม่-รับ ผิด-ชอบ และ ไม่ มี คฺวาม รับ-ผิด-ชอบ ได-ได สำ-หฺรับ เว็บ-ไซ้ ที่ ไม่-สา-มาด ไช้-งาน-ได้ ชั่ว-คฺราว เนื่อง-จาก ปัน-หา ทาง เท็ก-หฺนิก ที่-หฺยู่ นอก-เหฺนือ กาน ควบ-คุม ของ เรา