คำ-ปะ-ติ-เสด

โดย ข้อ-มูน ต่าง ไน ที่ นี้ รวม-ถึง ตัว-หฺย่าง กาน-คำ-นวน ต่าง มี วัด-ถุ-ปฺระ-สง เพื่อ เป็น ข้อ-มูน ปฺระ-กอบ กาน สึก-สา เท่า-นั้น มิ ไช่ เพื่อ ปฺระ-กอบ กาน สะ-เหฺนอ ขาย ชัก ชวน หฺรือ แนะ-นำ ไห้ ลง-ทุน แต่ หฺย่าง ไดโดย ข้อ-มูน ที่ ปฺรา-กด ไน เว็บ-ไซ้ นี้ ถูก นำ สะ-เหฺนอ ไน ลัก-สะ-หฺนะ ตาม สะ-พาบ ที่ เว็บ-ไซ้ ได้ รับ จาก แหฺล่ง ข้อ-มูน ที่ มี คฺวาม น่า-เชื่อ-ถือ เว็บ-ไซ้