ปฺระ-ชา-กอน:66188503
พื้น-ที่:515617 กม²
คฺวาม หฺนา-แน่น ปฺระ-ชา-กอน:128.4 / กม²
ผู้-ไหฺย่ เพด-หฺยิง:33723597
ผู้-ไหฺย่ เพด-ชาย:32464906
เด็ก อา-ยุ 0-4 ปี:3427578
เด็ก อา-ยุ 5-17 ปี:10303349
ผู้-ไหฺย่ อา-ยุ 18-64 ปี:44509145
พน-ละ-เมือง อา-วุ-โส:6387393
ไม่ ไช่ พน-ละ-เมือง:678365
ผู้ เยี่ยม-เยือน ชาว ต่าง ปฺระ-เทด:46693115.31
เส้น โคฺรง แผน-ที่:เมอ-เค-เตอ
ลอง-จิ-จูด ซ้าย:97.344728
ละ-ติ-จูด สูง-สุด:20.463430
ลอง-จิ-จูด ที่ ถูก-ต้อง:105.640023
ละ-ติ-จูด ด้าน-ล่าง:5.614417

คฺวาม หฺนา-แน่น ปฺระ-ชา-กอน (คน / กม²)

กฺรุง-เทบ มะ-หา-นะ-คอน: 3633.26 / กม² สะ-หฺมุด ปฺรา-กาน: 1384.12 / กม² นน-ทะ-บุ-รี: 1930.51 / กม² ปะ-ทุม ทา-นี: 742.84 / กม² พฺระ นะ-คอน สี อะ-ยุด-ทะ-ยา: 319.41 / กม² อ่าง-ทอง: 295.99 / กม² ลบ-บุ-รี: 116.63 / กม² สิง-บุ-รี: 257.15 / กม² ไช-นาด: 131.57 / กม² สะ-หฺระ-บุ-รี: 183.49 / กม² ชน-บุ-รี: 334.77 / กม² ระ-ยอง: 194.01 / กม² จัน-ทะ-บุ-รี: 83.31 / กม² ตฺราด: 80.13 / กม² ฉะ-เชิง-เซา: 137.34 / กม² ปฺรา-จีน-บุ-รี: 97 / กม² นะ-คอน นา-ยก: 121.13 / กม² สะ-แก้ว: 82.26 / กม² นะ-คอน ราด-ชะ-สี-มา: 127.28 / กม² บุ-รี-รำ: 157.93 / กม² สุ-ริน: 157.8 / กม² สี-สะ-เกด: 164.73 / กม² อุ-บน ราด-ชะ-ทา-นี: 119.65 / กม² ยะ-โส-ทอน: 130.61 / กม² ไช-ยะ-พูม: 89.73 / กม² อำ-นาด จะ-เริน: 114.93 / กม² บึง-กาน: 105.68 / กม² หฺนอง บัว ลำ-พู: 124.82 / กม² ขอน-แก่น: 169.43 / กม² อุ-ดอน-ทา-นี: 142.98 / กม² เลย: 61.11 / กม² หฺนอง-คาย: 159.35 / กม² มะ-หา สา-ระ-คาม: 171.76 / กม² ร้อย-เอ็ด: 166.13 / กม² กา-ละ-สิน: 142.16 / กม² สะ-กน นะ-คอน: 119.99 / กม² นะ-คอน พะ-นม: 127.38 / กม² มุก-ดา-หาน: 85.02 / กม² เชียง-ไหฺม่: 86.88 / กม² ลำ-พูน: 90.65 / กม² ลำ-ปาง: 59.78 / กม² อุด-ตะ-ระ-ดิด: 57.82 / กม² แพฺร่: 69.04 / กม² น่าน: 39.56 / กม² พะ-เยา: 77.09 / กม² เชียง-ราย: 111.94 / กม² แม่-ฮ็่อง-สอน: 21.86 / กม² นะ-คอน สะ-หฺวัน: 111.83 / กม² อุ-ไท-ทา-นี: 49.64 / กม² กำ-แพง-เพ็ด: 85.66 / กม² ตาก: 37.23 / กม² สุ-โข-ไท: 89.84 / กม² พิด-สะ-นุ-โลก: 81.72 / กม² พิ-จิด: 125.46 / กม² เพ็ด-ชะ-บูน: 80.66 / กม² ราด-ชะ-บุ-รี = ราด-บุ-รี: 167.99 / กม² กาน-จะ-นะ-บุ-รี: 45.81 / กม² สุ-พัน-บุ-รี: 157.49 / กม² นะ-คอน ปะ-ถม: 425.53 / กม² สะ-หฺมุด สา-คอน: 656.43 / กม² สะ-หฺมุด สง-คฺราม: 468.36 / กม² เพ็ด-บุ-รี = เพ็ด-ชะ-บุ-รี: 78.16 / กม² ปฺระ-จวบ คี-รี ขัน: 84.81 / กม² นะ-คอน สี-ทำ-มะ-ราด: 157.56 / กม² กฺระ-บี่: 88.25 / กม² พัง-งา: 48.68 / กม² พู-เก็ด: 734.95 / กม² สุ-ราด ทา-นี: 80.86 / กม² ระ-นอง: 58.95 / กม² ชุม-พอน: 84.97 / กม² สง-ขฺลา: 183.99 / กม² สะ-ตูน: 105.9 / กม² ตฺรัง: 136.07 / กม² พัด-ทะ-ลุง: 135.94 / กม² ปัด-ตา-นี: 359.03 / กม² ยะ-ลา: 117.8 / กม² นะ-รา-ทิ-วาด: 177.3 / กม²
 1933.78-3647.42 / กม²
 1381.45-1933.78 / กม²
 460.89-1381.45 / กม²
 177.65-460.89 / กม²
 121.00-177.65 / กม²
 21.86-121.00 / กม²
ฮิส-โท-แกรม
• แม่-ฮ็่อง-สอน• น่าน • อุ-ไท-ทา-นี • ตาก • กาน-จะ-นะ-บุ-รี • พัง-งา• เลย • ลำ-ปาง • อุด-ตะ-ระ-ดิด • ระ-นอง• แพฺร่ • พะ-เยา • เพ็ด-บุ-รี = เพ็ด-ชะ-บุ-รี• จัน-ทะ-บุ-รี • ตฺราด • สะ-แก้ว • ไช-ยะ-พูม • มุก-ดา-หาน • เชียง-ไหฺม่ • ลำ-พูน • กำ-แพง-เพ็ด • สุ-โข-ไท • พิด-สะ-นุ-โลก • เพ็ด-ชะ-บูน • ปฺระ-จวบ คี-รี ขัน • กฺระ-บี่ • สุ-ราด ทา-นี • ชุม-พอน• ปฺรา-จีน-บุ-รี • บึง-กาน • สะ-ตูน• ลบ-บุ-รี • อุ-บน ราด-ชะ-ทา-นี • อำ-นาด จะ-เริน • สะ-กน นะ-คอน • เชียง-ราย • นะ-คอน สะ-หฺวัน • ยะ-ลา• ไช-นาด • นะ-คอน นา-ยก • นะ-คอน ราด-ชะ-สี-มา • ยะ-โส-ทอน • หฺนอง บัว ลำ-พู • นะ-คอน พะ-นม • พิ-จิด• ฉะ-เชิง-เซา • อุ-ดอน-ทา-นี • กา-ละ-สิน • ตฺรัง • พัด-ทะ-ลุง• บุ-รี-รำ • สุ-ริน • หฺนอง-คาย • สุ-พัน-บุ-รี • นะ-คอน สี-ทำ-มะ-ราด• สี-สะ-เกด • ขอน-แก่น • มะ-หา สา-ระ-คาม • ร้อย-เอ็ด • ราด-ชะ-บุ-รี = ราด-บุ-รี• สะ-หฺระ-บุ-รี • สง-ขฺลา • นะ-รา-ทิ-วาด• ระ-ยอง• สิง-บุ-รี• อ่าง-ทอง• พฺระ นะ-คอน สี อะ-ยุด-ทะ-ยา• ชน-บุ-รี• ปัด-ตา-นี• นะ-คอน ปะ-ถม• สะ-หฺมุด สง-คฺราม• สะ-หฺมุด สา-คอน• พู-เก็ด• ปะ-ทุม ทา-นี• สะ-หฺมุด ปฺรา-กาน• นน-ทะ-บุ-รี