สถานที่

สถานที่ 
สถานที่
_sa/thān^thī
[สะ-ถาน-ที่]
 place ; spot ; locality ; location ; site ; venue ; locale
Word class:Noun (n.)
Classifier:แห่ง
Revision:
Context:
  • Geography