เครื่องหมายจราจร

เครื่องหมายจราจร 
เครื่องหมายจราจร
^khreūang/māi _ja-rā-jøn
[เคฺรื่อง-หฺมาย ...]
 road sign ; traffic sign
Word class:Noun (n. exp.)