Translation of "กล้องโทรทรรศน์อวกาศเจมส์ เวบบ์"

กล้องโทรทรรศน์อวกาศเจมส์ เวบบ์ 
กล้องโทรทรรศน์อวกาศเจมส์ เวบบ์ 
^klǿng-thō¯ra¯that_a¯wa_kāt -jēm ^wēp = = ^kløng-thō¯ra¯that _a¯wa_kāt -jēm ^wēp
[กฺล็้อง-โท-ระ-ทัด-อะ-วะ-กาด เจม เวบบ์ = = กฺล้อง-โท-ระ-ทัด อะ-วะ-กาด เจม เวบบ์]
 James Webb Space Telescope ; JWST ; Webb