ช่วงชั้นดิน

ช่วงชั้นดิน 
ช่วงชั้นดิน
^chūang¯chan-din
[ช่วง-ชั้น-ดิน]
 soil horizon ; layer of soil