เวลา

เวลา 
เวลา
-wē-lā
[เว-ลา]
 time ; period ; hour