Vocabulary: โรคติดเชื้อ (infectious disease)

see also
 
 
 

Word
Phonetic
English
Word class
Context
Picture
บาดทะยัก       bàāt-tá-yák
 tetanus
Noun
 • Medicine
 • Royal Institute Dictionary (2011)
อีดำอีแดง       eē-dam-eē-daāeng
 scarlet fever
Noun
 • Medicine
 • Royal Institute Dictionary (2011)
โควิด       koūh-wìt
 covid
 • Loanword
 • Medicine
โรคฉี่หนู       rôūhk chèē-nŏō
 leptospirosis
Noun
 • Medicine
โรคติดเชื้อ       rôūhk-dtìt-chéūa
 infectious disease
Noun
 • Medicine
โรคมือเท้าปาก       rôūhk meū táū bpàāk
 Hand foot and mouth disease
Noun
 • Medicine
โรคมือเท้าและปาก       rôūhk meū táū láe bpàāk
 Hand foot and mouth disease
Noun
 • Medicine
ไข้ดำแดง       kâi dam daāeng
 scarlet fever
Noun
 • Medicine
ไข้อีดำอีแดง       kâi eē-dam-eē-daāeng
 scarlet fever
Noun
 • Medicine