Vocabulary: แมลง (insect)

see also
 
 
 

Word
Phonetic
English
Word class
Context
Picture
จิ้งหรีด       zhîng-rèēt
 cricket
Noun
 • COMEST
 • FAUNA
 • Insects (entomology)
 • Species
 • Zoology
ดักแด้       dàk-dâāe
 pupa
Noun
 • Insects (entomology)
 • Zoology
ตั๊กแตน       dták-gà-dtaāen
 grasshopper
Noun
 • Insects (entomology)
 • Zoology
ต่อ       dtàāw
 wasp
Noun
 • COMEST
 • FAUNA
 • Insects (entomology)
 • Medicine
 • Species
 • Zoology
ต่อมณีรัตน์       dtàāw má-neē-rát
 jewel wasp
Noun
 • FAUNA
 • Insects (entomology)
 • Species
 • Zoology
ต่อสาบมรกต       dtàāw sàāp maāw-rá-gòt
 emerald cockroach wasp
Noun
 • FAUNA
 • Insects (entomology)
 • Species
 • Zoology
ปลวก       bplùūak
 termite
Noun
 • Insects (entomology)
 • Zoology
ผีเสื้อ       pĕē-sêūa
 butterfly
Noun
 • Insects (entomology)
 • Tourism
 • Zoology
ผึ้ง       pêung
 bee
Noun
 • COMEST
 • FAUNA
 • Insects (entomology)
 • Medicine
 • Species
 • Tourism
 • Zoology
มด       mót
 ant
Noun
 • Insects (entomology)
 • Zoology
ยุง       yung
 mosquito
Noun
 • Informal
 • Insects (entomology)
 • Medicine
 • Royal Institute Dictionary (2011)
 • Tourism
 • Zoology
หนอน       năāwn
 worm
Noun
 • Insects (entomology)
 • Zoology
หมัด       màt
 flea
Noun
 • Insects (entomology)
 • Zoology
เต่าทอง       dtàu-taāwng
 ladybird
Noun
 • Insects (entomology)
 • Royal Institute Dictionary (2011)
 • Zoology
เหลือบ       lèūap
 horsefly
Noun
 • Insects (entomology)
 • Royal Institute Dictionary (2011)
แมลง       má-laāeng
 insect
Noun
 • Birds (ornithology)
 • Environment
 • Insects (entomology)
 • Zoology
แมลงปอ       má-laāeng-bpaāw
 dragonfly
Noun
 • Insects (entomology)
 • Royal Institute Dictionary (2011)
 • Zoology
แมลงวัน       má-laāeng-wan
 fly
Noun
 • Insects (entomology)
 • Medicine
 • Royal Institute Dictionary (2011)
 • Tourism
 • Zoology
แมลงสาบ       má-laāeng sàāp
 cockroach
Noun
 • Insects (entomology)
 • Zoology
แมลงเต่าทอง       má-laāeng dtàu-taāwng
 ladybug
Noun
 • Insects (entomology)
 • Zoology
ไหม       măi
 domestic silk moth
Noun
 • Insects (entomology)