Vocabulary: เอกสารแสดงตน (identity document)

see also
 
 
 

Word
Phonetic
English
Word class
Context
Picture
บัตรประชาชน       bàt bprà-chaā-chon
 ID card
Noun
 • Administration
 • Economy
 • Law
พาสปอร์ต       páāt-sà-bpàāwt
 passport
Noun
 • Administration
 • Law
 • Royal Institute Dictionary (2011)
 • SECURIT
 • Tourism
 • Transportation
หนังสือเดินทาง       năng-sĕū-deērn-taāng
 passport
Noun
 • Administration
 • Law
 • Royal Institute Dictionary (2011)
 • SECURIT
 • Tourism
 • Transportation
เอกสารแสดงตน       àēyk-gà-săān sà-daāeng dton
 identity document
Noun
 • Law
 • Tourism
ใบขับขี่       bai-kàp-kèē
 driver's license
Noun
 • Royal Institute Dictionary (2011)
 • Tourism
 • Transportation
ใบอนุญาตขับขี่       bai-à-nú-yâāt-kàp-kèē
 driver's license
Noun
 • Royal Institute Dictionary (2011)
 • Tourism
 • Transportation