Vocabulary: เวลา (time)

see also
 
 
 

Word
Phonetic
English
Word class
Context
Picture
ก่อนที่       gàāwn têē
 before
conj.
ขณะ       kà-nà
 moment
Noun
 • Calendar
ครั้ง       kráng
 time
Noun
คืน       keūn
 night
Noun
 • Calendar
 • Classifiers
 • Royal Institute Dictionary (2011)
ชั่วคราว       chûūa-kraāo
 temporarily
Adverb
ชั่วคราว       chûūa-kraāo
 temporary
Adjective
ทันที       tan-teē
 immediately
Adverb
 • Calendar
 • Royal Institute Dictionary (2011)
นาน       naān
 long
Adverb
 • Calendar
ประจำ       bprà-zham
 usual
Adjective
 • Calendar
ประจำเดือน       bprà-zham deūan
 monthly
Adjective
 • Calendar
ประจำเดือน       bprà-zham deūan
 monthly
Adverb
 • Calendar
พรุ่งนี้       prûng-néē
 tomorrow
Noun
 • Calendar
พอถึง       paāw tĕung
 upon arrival
Adverb
 • Calendar
ฤดู       réu-doō
 season
Noun
 • Calendar
 • Climate
 • Royal Institute Dictionary (2011)
ฤดูกาล       réu-doō-gaān
 season
Noun
 • Calendar
 • Royal Institute Dictionary (2011)
ล่าสุด       lâā-sùt
 last
Adverb
วันที่       wan-têē
 date
Noun
 • Calendar
สัปดาห์       sàp-daā
 week
Noun
 • Calendar
อนาคต       à-naā-kót
 future
Noun
 • Calendar
อีกสักครู่       èēk sàk-krôō
 in just a moment
X
 • Calendar
เกือบ       gèūap
 shortly
Adverb
เคอร์ฟิว       keēr-few
 curfew
Noun
 • Loanword
 • Military
 • Politics
 • SECURIT
เช้า       cháū
 early
Adverb
 • Calendar
 • Tourism
เมื่อวาน       mêūa waān
 yesterday
Adverb
 • Calendar
เมื่อวานนี้       mêūa waān-néē
 yesterday
Adverb
 • Calendar
เย็น       yen
 evening
Noun
 • Royal Institute Dictionary (2011)
เวลา       waēy-laā
 time
Noun
 • Calendar
 • Science
 • Tourism
ในตอนนี้       nai dtaāwn-néē
 at the moment
X
ไตรมาส       dtrai-mâāt
 quarter
Noun
 • Calendar
 • Economy
 • Religion
ไม่นาน       mâi naān
 not long
Adverb
 • Calendar