Vocabulary: เวลาในแต่ละวัน (time of day)

see also
 
 
 

Word
Phonetic
English
Word class
Context
Picture
ตีสอง       dteē săāwng
 2 AM
loc.
 • Calendar
ตีสาม       dteē săām
 3 AM
loc.
 • Calendar
ตีสี่       dteē sèē
 4 AM
loc.
 • Calendar
ตีหนึ่ง       dteē nèung
 1 AM
loc.
 • Calendar
ตีห้า       dteē hâā
 5 AM
loc.
 • Calendar
บ่ายสอง       bàāi săāwng
 2 PM
Noun
 • Calendar
บ่ายสองโมง       bàāi săāwng moūhng
 2 PM
Noun
 • Calendar
บ่ายสาม       bàāi săām
 3 PM
Noun
 • Calendar
บ่ายสามโมง       bàāi săām moūhng
 3 PM
Noun
 • Calendar
บ่ายสี่       bàāi sèē
 4 PM
Noun
 • Calendar
บ่ายสี่โมง       bàāi sèē moūhng
 4 PM
Noun
 • Calendar
บ่ายโมง       bàāi moūhng
 1 PM
Noun
 • Calendar
บ่ายโมงครึ่ง       bàāi moūhng krêung
 1:30 PM
Noun
 • Calendar
สองทุ่ม       săāwng tûm
 8 PM
Noun
 • Calendar
สองโมงเช้า       săāwng moūhng-cháū
 8 AM
Noun
 • Calendar
สามทุ่ม       săām tûm
 9 PM
Noun
 • Calendar
สามโมงเช้า       săām moūhng-cháū
 9 AM
Noun
 • Calendar
สิบเอ็ดโมง       sìp-èt moūhng
 11 AM
Noun
 • Calendar
สิบโมง       sìp moūhng
 10 AM
Noun
 • Calendar
สิบโมงเช้า       sìp moūhng-cháū
 10 AM
Noun
 • Calendar
สี่ทุ่ม       sèē tûm
 10 PM
Noun
 • Calendar
สี่โมงเช้า       sèē moūhng-cháū
 10 AM
Noun
 • Calendar
หกโมงเช้า       hòk moūhng-cháū
 6 AM
Noun
 • Calendar
หกโมงเย็น       hòk moūhng yen
 6 PM
Noun
 • Calendar
หนึ่งทุ่ม       nèung tûm
 7 PM
Noun
 • Calendar
ห้าทุ่ม       hâā tûm
 11 PM
Noun
 • Calendar
ห้าโมงเช้า       hâā moūhng cháū
 11 AM
Noun
 • Calendar
ห้าโมงเย็น       hâā moūhng yen
 5 PM
Noun
 • Calendar
เก้าโมง       gâāo moūhng
 9 AM
Noun
 • Calendar
เก้าโมงเช้า       gâāo moūhng-cháū
 9 AM
Noun
 • Calendar
เจ็ดโมง       zhèt moūhng
 7 AM
Noun
 • Calendar
เจ็ดโมงเช้า       zhèt moūhng-cháū
 7 AM
Noun
 • Calendar
เที่ยง       tîāng
 noon
Noun
 • Calendar
เที่ยงคืน       tîāng keūn
 midnight
Noun
 • Calendar
เที่ยงวัน       tîāng-wan
 noon
Noun
 • Calendar
เวลาในแต่ละวัน       waēy-laā nai-dtàāe-lá-wan
 time of day
แปดโมง       bpàāet moūhng
 8 AM
Noun
 • Calendar
แปดโมงเช้า       bpàāet moūhng-cháū
 8 AM
Noun
 • Calendar