Vocabulary: เดือน (month)

see also
 
 
 

Word
Phonetic
English
Word class
Context
Picture
กรกฎาคม       gà-rá-gà-daā-kom
 July
Noun
 • Calendar
 • Month
กันยายน       gan-yaā-yon
 September
Noun
 • Calendar
 • Month
กุมภาพันธ์       gum-paā-pan
 February
Noun
 • Calendar
 • Month
ตุลาคม       dtù-laā-kom
 October
Noun
 • Calendar
 • Month
ธันวาคม       tan-waā-kom
 December
Noun
 • Calendar
 • Month
พฤศจิกายน       préut-sà-zhì-gaā-yon
 November
Noun
 • Calendar
 • Month
พฤษภาคม       préut-sà-paā-kom
 May
Noun
 • Calendar
 • Month
มกราคม       má-gà-raā-kom
 January
Noun
 • Calendar
 • Month
มิถุนายน       mí-tù-naā-yon
 June
Noun
 • Calendar
 • Month
มีนาคม       meē-naā-kom
 March
Noun
 • Calendar
 • Month
สิงหาคม       sĭng-hăā-kom
 August
Noun
 • Calendar
 • Month
เดือน       deūan
 month
Noun
 • Calendar
 • Month
 • Science
 • Tourism
 • Unit
เดือนกรกฎาคม = เดือนกรกฎา       deūan gà-rá-gà-daā-kom
 Month of July
Noun
 • Calendar
 • Month
เดือนกันยายน = เดือนกันยา       deūan gan-yaā-yon
 Month of September
Noun
 • Calendar
 • Month
เดือนกุมภาพันธ์ = เดือนกุมภา       deūan gum-paā-pan
 Month of February
Noun
 • Calendar
 • Month
เดือนตุลาคม = เดือนตุลา       deūan dtù-laā-kom
 Month of October
Noun
 • Calendar
 • Month
เดือนที่แล้ว       deūan têē láōu
 last month
Noun
 • Calendar
 • Tourism
เดือนธันวาคม = เดือนธันวา       deūan tan-waā-kom
 Month of December
Noun
 • Calendar
 • Month
เดือนนี้       deūan néē
 this month
Noun
 • Calendar
เดือนพฤศจิกายน = เดือนพฤศจิกา       deūan préut-sà-zhì-gaā-yon
 Month of November
Noun
 • Calendar
 • Month
เดือนพฤษภาคม = เดือนพฤษภา       deūan préut-sà-paā-kom
 Month of May
Noun
 • Calendar
 • Month
เดือนมกราคม = เดือนมกรา       deūan mók-gà-raā-kom
 Month of January
Noun
 • Calendar
 • Month
เดือนมิถุนายน = เดือนมิถุนา       deūan mí-tù-naā-yon
 Month of June
Noun
 • Calendar
 • Month
เดือนมีนาคม = เดือนมีนา       deūan meē-naā-kom
 Month of March
Noun
 • Calendar
 • Month
เดือนสิงหาคม = เดือนสิงหา       deūan sĭng-hăā-kom
 Month of August
Noun
 • Calendar
 • Month
เดือนหน้า       deūan nâā
 next month
Noun
 • Calendar
 • Tourism
เดือนเมษายน = เดือนเมษา       deūan maēy-săā-yon
 Month of April
Noun
 • Calendar
 • Month
เมษายน       maēy-săā-yon
 April
Noun
 • Calendar
 • Month