Vocabulary: เครื่อง (engine)

see also
 
 
 

Word
Phonetic
English
Word class
Context
Picture
กล้อง       glâwng
 camera
Noun
 • Information technology
 • Merchandise
กล้องถ่ายรูป       glâwng-tàāi-rôōp
 camera
Noun
 • Merchandise
 • Technology
 • Tourism
กี่       gèē
 loom
Noun
 • Textiles
คอม       kawm
 computer
Noun
 • Computer
 • Information technology
 • Merchandise
คอมพิวเตอร์       kawm-pew-dtêēr
 computer
Noun
 • Economy
 • Electricity
 • Home
 • Information technology
 • Loanword
 • Media
 • Merchandise
 • TECH
 • TELECOM
 • Tourism
จักรยาน       zhàk-grà-yaān
 bicycle
Noun
 • Mechanics
 • Merchandise
 • Royal Institute Dictionary (2011)
 • Sports
 • Tourism
 • Transportation
 • Vehicle
ตู้เย็น       dtôō-yen
 refrigerator
Noun
 • Economy
 • Electricity
 • Food
 • Home
 • Hotel
 • Merchandise
ตู้เอทีเอ็ม       dtôō aēy-teē-em
 ATM
Noun
 • Commerce
 • Economy
 • Tourism
ตู้ไมโครเวฟ       dtôō-mai-kroūh-wév
 microwave oven
Noun
 • Electricity
 • Food
 • Home
 • Merchandise
ทีวี       teē-weē
 television
Noun
 • Electricity
 • Home
 • Media
 • Merchandise
 • TECH
 • TELECOM
 • Tourism
นาฬิกา       naā-lí-gaā
 clock
Noun
 • Calendar
 • Information technology
 • Merchandise
 • Royal Institute Dictionary (2011)
ปั๊ม       bpám
 pump
Noun
 • Informal
 • Loanword
 • Mechanics
พัดลม       pát-lom
 fan
Noun
 • Electricity
 • Home
 • Informal
 • Merchandise
 • Product
 • Tourism
พาหนะ       paā-hà-ná
 vehicle
Noun
 • Economy
 • Tourism
 • Transportation
ยานพาหนะ       yaān-paā-hà-ná
 vehicle
Noun
 • Economy
 • Tourism
 • Transportation
 • Vehicle
รถ       rót
 vehicle
Noun
 • Mechanics
 • Royal Institute Dictionary (2011)
 • Tourism
 • Transportation
รถกระบะ       rót-grà-bà
 pick-up
Noun
 • Informal
 • Mechanics
 • Royal Institute Dictionary (2011)
 • Transportation
 • Vehicle
รถจักรยาน       rót-zhàk-grà-yaān
 bicycle
Noun
 • Mechanics
 • Merchandise
 • Royal Institute Dictionary (2011)
 • Sports
 • Tourism
 • Transportation
 • Vehicle
รถจักรยานยนต์       rót-zhàk-grà-yaān-yon
 motorcycle
Noun
 • Mechanics
 • Transportation
 • Vehicle
รถตุ๊กตุ๊ก       rót dtúk-dtúk
 tuk-tuk
Noun
 • Informal
 • Mechanics
 • Tourism
 • Transportation
 • Vehicle
รถตู้       rót dtôō
 van
Noun
 • Informal
 • Tourism
 • Transportation
 • Vehicle
รถทัวร์       rót tuūa
 tour bus
Noun
 • Tourism
 • Transportation
 • Vehicle
รถบรรทุก       rót-ban-túk
 lorry
Noun
 • Economy
 • Industry
 • Mechanics
 • Transportation
 • Vehicle
รถบัส       rót-bát
 bus
Noun
 • Vehicle
รถประจำทาง       rót bprà-zham taāng
 bus
Noun
 • Tourism
 • Transportation
 • Vehicle
รถมอเตอร์ไซค์       rót maāw-dteēr-sai
 motorcycle
Noun
 • Informal
 • Loanword
 • Mechanics
 • Tourism
 • Transportation
 • Vehicle
รถยนต์       rót-yon
 car
Noun
 • Mechanics
 • Transportation
รถสองแถว       rót-săāwng-tăōu
 songthaew
Noun
 • Tourism
 • Transportation
 • Vehicle
รถเก๋ง       rót-gĕng
 car
Noun
 • Royal Institute Dictionary (2011)
 • Vehicle
รถเมล์       rót-maēy
 city bus
Noun
 • Tourism
 • Transportation
 • Vehicle
รถโรงเรียน       rót roūhng-riān
 school bus
Noun
 • Education
 • Transportation
 • Vehicle
รถไฟ       rót-fai
 train
Noun
 • Tourism
 • Transportation
 • Vehicle
รถไฟฟ้า       rót-fai-fáā
 elevated train
Noun
 • Royal Institute Dictionary (2011)
 • Tourism
 • Transportation
 • Vehicle
รถไฟใต้ดิน       rót fai dtâi din
 underground
Noun
 • Tourism
 • Transportation
 • Vehicle
วิทยุ       wít-tá-yú
 radio
Noun
 • Information technology
 • Media
 • Merchandise
 • Royal Institute Dictionary (2011)
สวิตช์       sà-wít
 switch
Noun
หม้อหุงข้าว       mâāw hŭng kâāo
 rice cooker
Noun
 • Electricity
 • Food
 • Home
 • Merchandise
หม้อหุงข้าวไฟฟ้า       mâāw-hŭng-kâāo fai-fáā
 electric rice cooker
Noun
 • Electricity
 • Food
 • Home
 • Merchandise
เครื่อง       krêūang
 engine
Noun
 • Economy
 • Industry
 • Mechanics
 • Royal Institute Dictionary (2011)
เครื่อง       krêūang
 engine
Noun
 • Economy
 • Industry
 • Mechanics
 • Royal Institute Dictionary (2011)
เครื่องคิดเลข       krêūang-kít-lâēyk
 calculator
Noun
 • Commerce
 • Economy
 • Information technology
 • Merchandise
 • Science
เครื่องซักผ้า       krêūang-sák-pâā
 washing machine
Noun
 • Electricity
 • Home
 • Hygiene
เครื่องดูดฝุ่น       krêūang-dòōt-fùn
 vacuum cleaner
Noun
 • Electricity
 • Home
 • Hygiene
 • Merchandise
เครื่องบิน       krêūang-bin
 airplane
Noun
 • Aeronautics
 • Royal Institute Dictionary (2011)
 • TG
 • Tourism
 • Transportation
 • Vehicle
เครื่องปั่น       krêūang bpàn
 blender
Noun
 • Electricity
 • Food
 • Home
 • Merchandise
เครื่องปิ้งขนมปัง       krêūang-bpîng-kà-nŏm-bpang
 toaster
Noun
 • Electricity
 • Food
 • Home
 • Merchandise
เครื่องมือวัด       krêūang-meū-wát
 measuring instrument
Noun
 • Information technology
 • Science
เครื่องเป่าผม       krêūang-bpàu-pŏm
 hair dryer
Noun
 • Electricity
 • Fashion
 • Home
 • Hotel
 • Merchandise
 • Tourism
เครื่องใช้       krêūang-chái
 equipement
Noun
 • Mechanics
 • Royal Institute Dictionary (2011)
เครื่องใช้ไฟฟ้า       krêūang-chái-fai-fáā
 electric appliances
Noun
 • Economy
 • Electricity
 • Home
 • Product
เซิร์ฟเวอร์       séērp-wêēr
 server
Noun
 • Commerce
 • Computer
 • Economy
 • Electricity
 • Information technology
 • Loanword
 • Media
 • Merchandise
 • TECH
 • TELECOM
 • Technology
เตา       dtau
 stove
Noun
 • Energy
 • Food
เตารีด       dtau-rêēt
 iron
Noun
 • Electricity
 • Home
 • Merchandise
เตาอบไมโครเวฟ       dtau-òp mai-kroūh-wév
 microwave oven
Noun
 • Electricity
 • Food
 • Home
 • Merchandise
เตาไมโครเวฟ       dtau mai-kroūh-wév
 microwave oven
Noun
 • Electricity
 • Food
 • Home
 • Merchandise
เสน่ห์       sà-nàēy
 charm
Noun
 • Psychology
 • Sociology
แม่กุญแจ       mâāe-gun-zhaāe
 lock
Noun
 • Commerce
 • Economy
 • Home
 • Mechanics
 • Royal Institute Dictionary (2011)
 • SECURIT
แอร์       aāe
 air conditioner
Noun
 • Electricity
 • Energy
 • Home
 • Hotel
 • Informal
 • Tourism
โทรทัศน์       toūh-rá-tát
 television
Noun
 • Electricity
 • Home
 • Media
 • Merchandise
 • TECH
 • TELECOM
 • Tourism
โทรศัพท์       toūh-rá-sàp
 telephone
Noun
 • Information technology
 • Merchandise
 • TELECOM
 • Tourism
ไดร์เป่าผม       drai-bpàu-pŏm
 hair dryer
Noun
 • Electricity
 • Fashion
 • Home
 • Hotel
 • Merchandise
 • Tourism
ไมโครเวฟ       mai-kroūh-wév
 microwave oven
Noun
 • Electricity
 • Food
 • Home
 • Merchandise