Vocabulary: เครื่องเขียน (stationery)

see also
 
 
 

Word
Phonetic
English
Word class
Context
Picture
กบเหลาดินสอ       gòp lău din-săāw
 pencil sharpener
Noun
 • Education
 • Information technology
 • Merchandise
 • Product
กรรไกร       gan-grai
 scissors
Noun
 • Economy
 • Education
 • Mechanics
 • Merchandise
กระเป๋าดินสอ       grà-bpău din-săāw
 pencil case
Noun
 • Education
 • Merchandise
กาว       gaāo
 glue
Noun
 • Construction
 • Economy
 • Liquid
 • Merchandise
 • TOOL
 • Technology
ซองกระดาษ       saāwng grà-dàāt
 envelope
Noun
 • Education
 • Information technology
 • Merchandise
 • Tourism
ดินสอ       din-săāw
 pencil
Noun
 • Art
 • Education
 • Information technology
 • Merchandise
 • Merchandise
ปากกา       bpàāk-gaā
 pen
Noun
 • Education
 • Information technology
 • Merchandise
 • Tourism
ปากกาเน้นข้อความ       bpàāk-gaā nén kâāw-kwaām
 highlighter
Noun
 • Merchandise
ยางลบ       yaāng-lóp
 eraser
Noun
 • Education
 • Merchandise
 • TOOL
ลวดเย็บกระดาษ       lûūat-yép-grà-dàāt
 staple
Noun
 • Education
 • Merchandise
สก๊อตเทป       sà-gáāwt tép
 Scotch tape
Noun
 • Education
 • Merchandise
เครื่องเขียน       krêūang kĭān
 stationery
Noun
 • Education
เทปติดกระดาษ       tâēyp dtìt grà-dàāt
 adhesive tape
Noun
 • Education
 • Merchandise
แม็ก = แม็กซ์       máek
 stapler
Noun
 • Education
 • Merchandise
 • Product
ไม้บรรทัด       máī-ban-tát
 ruler
Noun
 • Education
 • Merchandise
 • TOOL
 • Unit