Vocabulary: เครื่องหมาย (symbol)

see also
 
 
 

Word
Phonetic
English
Word class
Context
Picture
ปรัศนี       bpràt-sà-neē
 question mark
Noun
 • Grammar
 • Symbol
มหัพภาค       má-hàp-pâāk
 period
Noun
 • Grammar
 • Symbol
อัศเจรีย์       àt-sà-zhaēy-reē
 exclamation mark
Noun
 • Grammar
 • Symbol
เครื่องหมาย       krêūang-măāi
 symbol
Noun
 • Grammar
 • Royal Institute Dictionary (2011)
 • Science
เครื่องหมายยัติภังค์       krêūang-măāi yát-dtì-pang
 hyphen
Noun
 • Grammar
ไม้จัตวา       máī-zhàt-dtà-waā
 mai chattawa
Noun
 • Grammar
 • Symbol
ไม้ตรี       máī-dtreē
 mai tri
Noun
 • Grammar
 • Symbol
ไม้เอก       máī-àēyk
 mai ek
Noun
 • Grammar
 • Symbol
ไม้โท       máī-toūh
 mai tho
Noun
 • Grammar
 • Symbol