Vocabulary: เครื่องหมายจราจร (road sign)

see also
 
 
 

Word
Phonetic
English
Word class
Context
Picture
ทางตัน       taāng dtan
 dead end
Noun
 • TRAFFIC
 • Transportation
สัญญาณไฟ       săn-yaān fai
 traffic light
Proper noun
 • Transportation
สัญญาณไฟจราจร       săn-yaān-fai zhà-raā-zhaāwn
 traffic light
Noun
 • Transportation
ห้ามเข้า       hâām kâu
 no entry
xp
 • TRAFFIC
 • Transportation
เครื่องหมายจราจร       krêūang-măāi
 road sign
Noun
เดินรถทางเดียว       deērn-rót taāng diōw
 one way
Noun
 • TRAFFIC
 • Transportation
ให้เลี้ยวขวา       hâi líōw kwăā
 turn right ahead
Verb
 • TRAFFIC
 • Transportation
ให้เลี้ยวซ้าย       hâi líōw sáāi
 turn left ahead
Verb
 • TRAFFIC
 • Transportation