Vocabulary: เครื่องสำอาง (cosmetics)

see also
 
 
 

Word
Phonetic
English
Word class
Context
Picture
ครีมทาผิว       kreēm-taā-pĕw
 skin care lotion
Noun
 • Fashion
 • Hygiene
 • Medicine
 • Merchandise
ยาสระผม       yaā-sà-pŏm
 shampoo
Noun
 • Fashion
 • Hygiene
 • Merchandise
 • Tourism
หวี       wĕē
 comb
Noun
 • Fashion
 • Hygiene
 • Merchandise
 • Tourism
เครื่องสำอาง       krêūang-săm-aāng
 cosmetics
Noun
 • Fashion
 • Medicine
 • Royal Institute Dictionary (2011)
แชมพู       chaāem-poō
 shampoo
Noun
 • Fashion
 • Hygiene
 • Merchandise
 • Tourism
แปรง       bpraāeng
 brush
Noun
 • Fashion
 • Hygiene
 • Merchandise
แป้ง       bpâāeng
 baby powder
Noun
 • Dermatology
 • Fashion
 • Hygiene
 • Medicine
 • Merchandise
โฟมล้างหน้า       foūhm láāng nâā
 foaming facial cleanser
Noun
 • Fashion
 • Hygiene
โลชั่น       loūh-chân
 lotion
Noun
 • Dermatology
 • Fashion
 • Hygiene
 • Medicine
 • Merchandise
โลชั่นกันแดด       loūh-chân gan-dàāet
 suntan lotion
Noun
 • Dermatology
 • Fashion
 • Hygiene
 • Medicine
 • Merchandise
 • Tourism