Vocabulary: เครื่องมือ (tool)

see also
 
 
 

Word
Phonetic
English
Word class
Context
Picture
กบเหลาดินสอ       gòp lău din-săāw
 pencil sharpener
Noun
 • Education
 • Information technology
 • Merchandise
 • Product
กรรไกร       gan-grai
 scissors
Noun
 • Economy
 • Education
 • Mechanics
 • Merchandise
กล้องถ่ายรูป       glâwng-tàāi-rôōp
 camera
Noun
 • Merchandise
 • Technology
 • Tourism
กล้องโทรทรรศน์       glâwng-toūh-rá-tát
 telescope
Noun
 • Astronomy
 • Merchandise
 • Royal Institute Dictionary (2011)
 • Science
กล้องโทรทรรศน์อวกาศ       glâwng-toūh-rá-tát à-wá-gàāt
 space telescope
Noun
 • Astronomy
 • Science
กล้องโทรทรรศน์อวกาศฮับเบิล       glâwng-toūh-rá-tát à-wá-gàāt háp-beērn
 Hubble Space Telescope
Proper noun
 • Astronomy
 • Science
กล้องโทรทรรศน์อวกาศเจมส์ เวบบ์       glâwng-toūh-rá-tát-à-wá-gàāt zhaēym wâēyp
 James Webb Space Telescope
Proper noun
 • Astronomy
 • Science
กาว       gaāo
 glue
Noun
 • Construction
 • Economy
 • Liquid
 • Merchandise
 • TOOL
 • Technology
กุญแจ       gun-zhaāe
 key
Noun
 • Commerce
 • Economy
 • Home
 • Mechanics
 • Merchandise
 • SECURIT
ขวาน       kwăān
 axe
Noun
 • Merchandise
 • Product
 • Royal Institute Dictionary (2011)
 • TOOL
ครก       krók
 mortar
Noun
 • Food
 • Informal
 • Merchandise
จอบ       zhàāwp
 hoe
Noun
 • Agriculture
 • Mechanics
 • Royal Institute Dictionary (2011)
 • TOOL
จอเรดาร์       zhaāw raēy-dâā
 radar screen
Noun
 • Aeronautics
 • INSTRUM
 • Information technology
 • Military
ช้อน       cháāwn
 spoon
Noun
 • Food
 • Merchandise
ช้อนชา       cháāwn-chaā
 teaspoon
Noun
 • Food
 • Medicine
 • Merchandise
ช้อนส้อม       cháāwn sâāwm
 cutlery
Noun
 • Food
ช้อนโต๊ะ       cháāwn dtó
 tablespoon
Noun
 • Food
 • Medicine
 • Merchandise
ดาวเทียม       daāo-tiām
 satellite
Noun
 • Astronomy
 • Royal Institute Dictionary (2011)
 • Science
 • TELECOM
ดินสอ       din-săāw
 pencil
Noun
 • Art
 • Education
 • Information technology
 • Merchandise
 • Merchandise
ตลับเมตร       dtà-làp-mét
 tape rule
Noun
 • Merchandise
 • TOOL
ตะกร้า       dtà-grâā
 basket
Noun
 • Merchandise
 • Royal Institute Dictionary (2011)
ตะเกียบ       dtà-gìāp
 chopsticks
Noun
 • Food
ถ้วยตวง       tûay-dtuūang
 measuring cup
Noun
 • Food
 • Merchandise
 • Unit
นาฬิกา       naā-lí-gaā
 clock
Noun
 • Calendar
 • Information technology
 • Merchandise
 • Royal Institute Dictionary (2011)
ปากกา       bpàāk-gaā
 pen
Noun
 • Education
 • Information technology
 • Merchandise
 • Tourism
พลั่ว       plûūa
 shovel
Noun
 • Agriculture
 • Mechanics
 • Merchandise
 • TOOL
พู่กัน       pôō-gan
 paintbrush
Noun
 • Art
 • Education
 • Merchandise
ภาชนะ       paā-chá-ná
 container
Noun
 • Economy
 • Merchandise
มีด       mêēt
 knife
Noun
 • Food
 • Merchandise
 • Military
 • Royal Institute Dictionary (2011)
มีดทำครัว       mêēt tam-kruūa
 kitchen knife
Noun
 • Food
ยางลบ       yaāng-lóp
 eraser
Noun
 • Education
 • Merchandise
 • TOOL
ล็อก = ล็อค       láwk
 lock
Noun
 • Commerce
 • Economy
 • SECURIT
วิทยุ       wít-tá-yú
 radio
Noun
 • Information technology
 • Media
 • Merchandise
 • Royal Institute Dictionary (2011)
ส้อม       sâwm
 fork
Noun
 • Food
 • Merchandise
 • Royal Institute Dictionary (2011)
หวี       wĕē
 comb
Noun
 • Fashion
 • Hygiene
 • Merchandise
 • Tourism
อาวุธ       aā-wút
 weapon
Noun
 • Law
 • Military
 • SECURIT
อาวุธปืน       aā-wút bpeūn
 firearm
Noun
 • Military
 • Police
 • Politics
 • SECURIT
อีเต้อ       eē-dtêēr
 pickaxe
Noun
 • Construction
 • Merchandise
 • Royal Institute Dictionary (2011)
 • TOOL
อุปกรณ์       ùp-bpà-gaāwn
 equipment
Noun
 • Royal Institute Dictionary (2011)
 • TECHNIC
เกรียง       griāng
 trowel
Noun
 • Construction
 • TOOL
เข็ม       kĕm
 needle
Noun
 • Mechanics
 • Merchandise
 • Textiles
เข็มทิศ       kĕm-tít
 compass
Noun
 • Geography
 • Merchandise
 • Royal Institute Dictionary (2011)
 • TOOL
เครื่องคิดเลข       krêūang-kít-lâēyk
 calculator
Noun
 • Commerce
 • Economy
 • Information technology
 • Merchandise
 • Science
เครื่องมือ       krêūang-meū
 tool
Noun
 • Education
 • Information technology
 • Mechanics
 • Royal Institute Dictionary (2011)
เครื่องมือทำความสะอาด       krêūang-meū tam-kwaām-sà-àāt
 cleaning tools
Noun
 • Economy
 • Environment
 • Hotel
 • TOOL
เครื่องมือวัด       krêūang-meū-wát
 measuring instrument
Noun
 • Information technology
 • Science
เตาอบ       dtau-òp
 oven
Noun
 • Food
 • Home
 • Merchandise
เรดาร์       raēy-dâā
 radar
Noun
 • Aeronautics
 • Astronomy
 • Climate
 • Information technology
 • Loanword
 • Military
เสียม       sĭām
 spade
Noun
 • Agriculture
 • Merchandise
 • TOOL
แปรง       bpraāeng
 brush
Noun
 • Fashion
 • Hygiene
 • Merchandise
แปรงสีฟัน       bpraāeng-sĕē-fan
 toothbrush
Noun
 • Hygiene
 • Medicine
 • Merchandise
แม็ก = แม็กซ์       máek
 stapler
Noun
 • Education
 • Merchandise
 • Product
แม่กุญแจ       mâāe-gun-zhaāe
 lock
Noun
 • Commerce
 • Economy
 • Home
 • Mechanics
 • Royal Institute Dictionary (2011)
 • SECURIT
แม่เหล็ก       mâāe-lèk
 magnet
Noun
 • Mechanics
 • Merchandise
 • Royal Institute Dictionary (2011)
 • Science
 • TECH
 • Technology
ไม้ขีดไฟ       máī-kèēt-fai
 match
Noun
 • Merchandise
 • TOOL
ไม้ที       máī teē
 T-square
Noun
 • Science
 • TOOL
ไม้บรรทัด       máī-ban-tát
 ruler
Noun
 • Education
 • Merchandise
 • TOOL
 • Unit