Vocabulary: เครื่องจักร (machinery)

see also
 
 
 

Word
Phonetic
English
Word class
Context
Picture
กล้องโทรทรรศน์       glâwng-toūh-rá-tát
 telescope
Noun
 • Astronomy
 • Merchandise
 • Royal Institute Dictionary (2011)
 • Science
กล้องโทรทรรศน์อวกาศ       glâwng-toūh-rá-tát à-wá-gàāt
 space telescope
Noun
 • Astronomy
 • Science
กล้องโทรทรรศน์อวกาศฮับเบิล       glâwng-toūh-rá-tát à-wá-gàāt háp-beērn
 Hubble Space Telescope
Proper noun
 • Astronomy
 • Science
กล้องโทรทรรศน์อวกาศเจมส์ เวบบ์       glâwng-toūh-rá-tát-à-wá-gàāt zhaēym wâēyp
 James Webb Space Telescope
Proper noun
 • Astronomy
 • Science
ดาวเทียม       daāo-tiām
 satellite
Noun
 • Astronomy
 • Royal Institute Dictionary (2011)
 • Science
 • TELECOM
ระเบิด       rá-bèērt
 bomb
Noun
 • Military
 • Politics
 • SECURIT
อาวุธปืน       aā-wút bpeūn
 firearm
Noun
 • Military
 • Police
 • Politics
 • SECURIT
เครื่องจักร       krêūang-zhàk
 machinery
Noun
 • Economy
 • Mechanics
 • Royal Institute Dictionary (2011)