Vocabulary: อุปกรณ์ (equipment)

see also
 
 
 

Word
Phonetic
English
Word class
Context
Picture
กระดุม       grà-dum
 button
Noun
 • Merchandise
 • Textiles
ปั๊ม       bpám
 pump
Noun
 • Informal
 • Loanword
 • Mechanics
ลวดเย็บกระดาษ       lûūat-yép-grà-dàāt
 staple
Noun
 • Education
 • Merchandise
สปริง       sà-bpring
 spring
Noun
 • Mechanics
 • Merchandise
 • Science
หม้อหุงข้าว       mâāw hŭng kâāo
 rice cooker
Noun
 • Electricity
 • Food
 • Home
 • Merchandise
หม้อหุงข้าวไฟฟ้า       mâāw-hŭng-kâāo fai-fáā
 electric rice cooker
Noun
 • Electricity
 • Food
 • Home
 • Merchandise
อุปกรณ์       ùp-bpà-gaāwn
 equipment
Noun
 • Royal Institute Dictionary (2011)
 • TECHNIC
อุปกรณ์ผูกยึด       ù-bpà-gaāwn pòōk yéut
 fastener
 • Construction
 • Industry
เครื่องเป่า       krêūang bpàu
 wind instrument
Noun
 • Culture
 • MUSIC
เตาอบ       dtau-òp
 oven
Noun
 • Food
 • Home
 • Merchandise
เต็นท์       dtén
 tent
Noun
 • Merchandise
 • Royal Institute Dictionary (2011)
 • Tourism
ไม้ขีดไฟ       máī-kèēt-fai
 match
Noun
 • Merchandise
 • TOOL