Vocabulary: อาหารหลัก (staple food)

see also
 
 
 

Word
Phonetic
English
Word class
Context
Picture
ขนมปัง       kà-nŏm-bpang
 bread
Noun
 • Food
 • Merchandise
 • Royal Institute Dictionary (2011)
ข้าว       kâāo
 rice
Noun
 • Agriculture
 • Economy
 • Food
 • Merchandise
ข้าวสาลี       kâāo-săā-leē
 wheat
Noun
 • Agriculture
 • Agronomy
 • Royal Institute Dictionary (2011)
ข้าวโพด       kâāo-pôūht
 corn
Noun
 • Agriculture
 • Food
 • Merchandise
 • Product
 • Vegetables
ถั่วเหลือง       tùūa-lĕūang
 soybean
Noun
 • Agriculture
 • Food
 • Plants (botany)
 • Royal Institute Dictionary (2011)
 • Vegetables
มันสำปะหลัง       man-săm-bpà-lăng
 cassava
Noun
 • Agriculture
 • Energy
 • Food
 • Informal
 • Plants (botany)
 • Vegetables
มันเทศ       man-tâēyt
 sweet potato
Noun
 • Food
 • Merchandise
 • Plants (botany)
 • Royal Institute Dictionary (2011)
 • Vegetables
อาหารหลัก       aā-hăān làk
 staple food
Noun
 • Food