Vocabulary: อาชีพ (profession)

see also
 
 
 

Word
Phonetic
English
Word class
Context
Picture
คนขับรถ       kon kàp rót
 driver
Noun
 • Profession
 • Tourism
 • Transportation
คนขาย       kon kăāi
 salesman
Noun
 • Commerce
 • Profession
 • Tourism
คนงาน       kon ngaān
 worker
Noun
 • Economy
 • Law
 • Profession
 • Sociology
 • Tourism
คนดับเพลิง       kon dàp-pleērng
 fireman
Noun
 • Profession
 • SECURIT
ครู       kroō
 teacher
Noun
 • Education
 • Profession
 • Tourism
ชาวนา       chaāo-naā
 rice-farmer
Noun
 • Agriculture
 • Profession
ชาวสวน       chaāo-sŭūan
 market gardener
Noun
 • Agronomy
 • Profession
ช่างซ่อม       châng-sâāwm
 repairman
Noun
 • Profession
ช่างตัดผม       châng dtàt pŏm
 hairdresser
Noun
 • Profession
 • Tourism
ช่างประปา       châng bprà-bpaā
 plumber
Noun
 • Profession
ช่างไม้       châng-máī
 carpenter
Noun
 • Construction
 • Economy
 • Profession
ตำรวจ       dtam-rùūat
 police officer
Noun
 • Informal
 • Law
 • Police
 • Profession
 • SECURIT
ทนายความ       tá-naāi-kwaām
 lawyer
Noun
 • Law
 • Profession
 • Royal Institute Dictionary (2011)
 • SECURIT
ทหาร       tá-hăān
 soldier
Noun
 • Military
 • Profession
นักดับเพลิง       nák dàp-pleērng
 fireman
Noun
 • Profession
 • SECURIT
นักธุรกิจ       nák tú-rá-gìt
 businessman
Noun
 • Commerce
 • Economy
 • Profession
นักบัญชี       nák ban-cheē
 accountant
Noun
 • Economy
 • Profession
นักบิน       nák-bin
 pilot
Noun
 • Aeronautics
 • Profession
 • Royal Institute Dictionary (2011)
 • Tourism
นักมวย       nák-muay
 boxer
Noun
 • Informal
 • Profession
 • Sports
 • Tourism
นักร้อง       nák-ráāwng
 singer
Noun
 • Culture
 • Profession
นักวิทยาศาสตร์       nák wít-tá-yaā-sàāt
 scientist
Noun
 • Profession
 • Science
นักสืบ       nák-sèūp
 detective
Noun
 • Police
 • Profession
 • Royal Institute Dictionary (2011)
 • SECURIT
นักออกแบบ       nák-àāwk-bàāep
 designer
Noun
 • Profession
นักเรียน       nák-riān
 student
Noun
 • Education
 • Profession
 • Royal Institute Dictionary (2011)
 • Sociology
 • Tourism
นางแบบ       naāng bàāep
 model
Noun
 • Clothing
 • Profession
ผู้จัดการ       pôō-zhàt-gaān
 manager
Noun
 • Economy
 • Profession
 • Tourism
ผู้หญิงขายบริการ       pôō-yĭng kăāi baāw-rí-gaān
 prostitute
Noun
 • Profession
 • Sociology
พนักงานธนาคาร       pá-nák-ngaān tá-naā-kaān
 bank clerk
Noun
 • Economy
 • Profession
พนักงานบริษัท       pá-nák-ngaān baāw-rí-sàt
 office worker
Noun
 • Profession
พยาบาล       pá-yaā-baān
 nurse
Noun
 • Medicine
 • Profession
 • Royal Institute Dictionary (2011)
 • Tourism
พ่อครัว       pâāw-kruūa
 cook
Noun
 • Food
 • Hotel
 • Profession
 • Tourism
พ่อค้า       pâāw-káā
 male merchant
Noun
 • Commerce
 • Economy
 • Profession
ยาม       yaām
 guard
Noun
 • Informal
 • Profession
 • Royal Institute Dictionary (2011)
 • SECURIT
สถาปนิก       sà-tăā-bpà-ník
 architect
Noun
 • Architecture
 • Profession
สัตวแพทย์       sàt-dtà-wá-pâāet
 veterinarian
Noun
 • Medicine
 • Profession
 • Royal Institute Dictionary (2011)
 • Zoology
หมอ       măāw
 doctor
Noun
 • Medicine
 • Profession
อาชีพ       aā-chêēp
 profession
Noun
 • Education
 • Profession
 • Sociology
 • Tourism
อาชีพอิสระ       aā-chêēp ìt-sà-rà
 freelance
Noun
เด็กเสิร์ฟ       dèk sèērv
 server
Noun
 • Food
 • Profession
 • Tourism
เภสัชกร       paēy-sàt-chá-gaāwn
 pharmacist
Noun
 • Medicine
 • Profession
 • Royal Institute Dictionary (2011)
เลขา       laēy-kăā
 secretary
Noun
 • Profession
เลขานุการ       laēy-kăā-nú-gaān
 secretary
Noun
 • Profession
แพทย์       pâāet
 doctor
Noun
 • Medicine
 • Profession
แม่ค้า       mâāe káā
 merchant
Noun
 • Commerce
 • Profession
 • Tourism
โปรแกรมเมอร์       bproūh-graāem-meēr
 programmer
Noun
 • Information technology
 • Profession