Vocabulary: อาชญากรรม (crime)

see also
 
 
 

Word
Phonetic
English
Word class
Context
Picture
การข่มขืนกระทำชำเรา       gaān kòm-kĕūn grà-tam cham-rau
 rape
Noun
 • Law
การค้ามนุษย์       gaān-káā-má-nút
 human trafficking
Noun
 • Economy
 • Law
 • Sociology
การปล้น       gaān-bplôn
 robbery
Noun
 • Economy
 • Law
 • Sociology
การลักขโมย       gaān lák kà-moī
 theft
Noun
 • Law
ข่มขืนกระทำชำเรา       kòm-kĕūn grà-tam cham-rau
 rape
Verb
 • Law
ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา       kâā pôō-èūn doī-zhàēyt-dtà-naā
 murder
Noun
 • Law
จลาจล       zhà-laā-zhon
 riot
Noun
 • Royal Institute Dictionary (2011)
 • Sociology
ชิงทรัพย์       ching-sáp
 robbery
Noun
 • Law
 • Royal Institute Dictionary (2011)
ทำร้ายร่างกาย       tam-ráāi-râāng-gaāi
 assault
Verb
 • Law
 • Royal Institute Dictionary (2011)
ทำให้เสียทรัพย์       tam-hâi-sĭā sáp
 vandalize
Verb
 • Law
ปราม       bpraām
 dissuade
Verb
 • Royal Institute Dictionary (2011)
ปล้น       bplôn
 rob
Verb
 • Economy
 • Law
 • Royal Institute Dictionary (2011)
 • Sociology
ลักทรัพย์       lák-sáp
 commit theft
Verb
 • Law
อาชญากรรม       àāt-yaā-gam
 crime
Noun
 • Law
 • Police
 • Royal Institute Dictionary (2011)
 • Sociology