Vocabulary: หิน (rock)

see also
 
 
 

Word
Phonetic
English
Word class
Context
Picture
กรวด       grùūat
 pebble
Noun
 • Agriculture
 • Architecture
 • Royal Institute Dictionary (2011)
 • Topography
จันทรกานต์       zhan-trá-gaān
 moonstone
Noun
 • Art
 • Environment
 • Geology
 • Loanword
 • Royal Institute Dictionary (2011)
 • Science
 • Topography
ถ่านหิน       tàān-hĭn
 coal
Noun
 • Energy
 • Geology
 • Royal Institute Dictionary (2011)
 • Topography
มรกต       maāw-rá-gòt
 emerald
Noun
 • Art
 • Environment
 • Geology
 • Science
 • Topography
มาร์ล       maān
 marl
Noun
 • Environment
 • Geology
 • Topography
มูนสโตน       moōn-sà-dtoūhn
 moonstone
Noun
 • Art
 • Environment
 • Geology
 • Loanword
 • Science
 • Topography
ศิลาแลง       sì-laā-laāeng
 laterite
Noun
 • Agriculture
 • Geology
 • Informal
 • Topography
หยก       yòk
 jade
Noun
 • Art
 • Environment
 • Geology
 • Science
 • Topography
หิน       hĭn
 rock
Noun
 • Merchandise
 • Nature
 • Solid
 • Topography
หินควอร์ตไซต์       hĭn kwâāwt-sai
 quartzite
Noun
 • Topography
หินทราย       hĭn-saāi
 sandstone
Noun
 • Agriculture
 • Environment
 • Geology
 • Nature
 • Solid
 • Topography
หินเหล็ก       hĭn-lèk
 ironstone
Noun
 • Agriculture
 • Geology
 • Topography
หินแกรนิต       hĭn graāe-nít
 granite
Noun
 • Geology
 • Solid
 • Topography
อัญมณี       an-yá-má-neē
 gem
Noun
 • Merchandise
 • Solid
 • Topography
เพชร       pét
 diamond
Noun
 • Art
 • Environment
 • Geology
 • Science
 • Topography
เฟลด์สปาร์       faēyn-sà-bpaā
 feldspar
Noun
 • Geology
 • Royal Institute Dictionary (2011)
 • Topography
เฟลด์สปาร์      
 feldspar
Noun
 • ERROR
 • Geology
 • Royal Institute Dictionary (2011)
 • Topography
แอมฟิโบล       aāem-fí-boūhn
 amphibole
Noun
 • Geology
 • Solid
 • Topography
โอปอล       oūh-bpaāwn
 opal
Noun
 • Art
 • Environment
 • Geology
 • Science
 • Topography
ไมโลไนต์       mai-loūh-nai
 mylonite
Noun
 • Geology
 • Loanword
 • Nature