Vocabulary: สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง (invertebrate)

see also
 
 
 

Word
Phonetic
English
Word class
Context
Picture
ดาวทะเล       daāo-tá-laēy
 starfish
Noun
 • Fish
 • Oceanography
 • Royal Institute Dictionary (2011)
ปลาดาว       bplaā-daāo
 starfish
Noun
 • Fish
 • Invertebrates
 • Oceanography
 • Royal Institute Dictionary (2011)
 • Zoology
ปะการัง       bpà-gaā-rang
 coral
Noun
 • Fish
 • Geography
 • Oceanography
สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง       sàt mâi-meē grà-dòōk-săn-lăng
 invertebrate
Noun
 • Zoology
หอย       hŏī
 shell
Noun
 • Fish
 • Food
 • Invertebrates
 • Royal Institute Dictionary (2011)
 • Tourism
 • Zoology
หอยทาก       hŏi tâāk
 snail
Noun
 • Invertebrates
แมง       maāeng
 arachnid
Noun
 • Insects (entomology)
 • Royal Institute Dictionary (2011)
 • Zoology