Vocabulary: สัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม (mammal)

see also
 
 
 

Word
Phonetic
English
Word class
Context
Picture
กระต่าย       grà-dtàāi
 rabbit
Noun
 • Mammals
 • Royal Institute Dictionary (2011)
 • Zoology
กระต่ายขาว       grà-dtàāi kăāo
 white rabbit
Noun
 • Mammals
 • Zoology
กระรอก       grà-râāwk
 squirrel
Noun
 • Mammals
 • Zoology
กอริลลา       gaāw-rin-lâā
 gorilla
Noun
 • FAUNA
 • Loanword
 • Mammals
ควาย       kwaāi
 water buffalo
Noun
 • Informal
 • Mammals
 • Tourism
 • Zoology
ค้างคาว       káāng-kaāo
 bat
Noun
 • Mammals
 • Royal Institute Dictionary (2011)
 • Zoology
จามรี       zhaā-má-reē
 yak
Noun
 • FAUNA
 • Mammals
 • Royal Institute Dictionary (2011)
ช้าง       cháāng
 elephant
Noun
 • FAUNA
 • Informal
 • Mammals
 • SURIN
 • Species
 • Tourism
 • Zoology
ช้างเอเชีย       cháāng aēy-chiā
 Asian Elephant
Noun
 • FAUNA
 • Mammals
 • Species
 • Zoology
มนุษย์       má-nút
 human
Noun
 • Mammals
 • Medicine
 • Royal Institute Dictionary (2011)
 • Sociology
 • Zoology
ม้า       máā
 horse
Noun
 • Mammals
 • Tourism
 • Zoology
ม้าลาย       máā-laāi
 zebra
Noun
 • Mammals
 • Royal Institute Dictionary (2011)
 • Zoology
ลา       laā
 donkey
Noun
 • Agriculture
 • Mammals
 • Zoology
ลามา= ยามา       laā-maā
 llama
Noun
 • Mammals
 • Zoology
ลิง       ling
 monkey
Noun
 • Mammals
 • Tourism
 • Zoology
วัว       wuūa
 cow
Noun
 • Mammals
 • Zoology
วาฬ       waān
 whale
Noun
 • Mammals
 • Oceanography
 • Zoology
วิลเดอบีสต์       win-deēr-bèēt
 wildebeest
 • Mammals
 • Zoology
สัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม       sàt líāng-lôōk dûay náām-nom
 mammal
Noun
 • Mammals
 • Zoology
สุนัข       sù-nák
 dog
Noun
 • Mammals
 • Zoology
สุนัขจิ้งจอก       sù-nák zhîng-zhàāwk
 fox
Noun
 • Mammals
 • Zoology
หมา       măā
 dog
Noun
 • Informal
 • Mammals
 • Zoology
หมู       mŏō
 pig
Noun
 • Food
 • Mammals
 • Merchandise
 • Zoology
อันดับสัตว์ฟันแทะ       an-dàp sàt fan táe
 rodent
 • Mammals
 • Zoology
เสือ       sĕūa
 tiger
Noun
 • Mammals
 • Zoology
แกะ       gàe
 sheep
Noun
 • Mammals
 • Royal Institute Dictionary (2011)
 • Zoology
แมว       maōu
 cat
Noun
 • Mammals
 • Tourism
 • Zoology
โบโนโบ       boūh-noūh-boūh
 bonobo
Noun
 • Mammals
 • Zoology
โลมา       loūh-maā
 dolphin
Noun
 • Mammals
 • Modifier
 • Oceanography
 • Zoology