Vocabulary: สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม (mammal)

see also
 
 
 

Word
Phonetic
English
Word class
Context
Picture
กระทิง       grà-ting
 gaur
Noun
 • FAUNA
 • Mammals
 • Royal Institute Dictionary (2011)
 • Species
กวาง       gwaāng
 deer
Noun
 • Mammals
 • Zoology
จิงโจ้       zhing-zhôūh
 kangaroo
Noun
 • Mammals
 • Royal Institute Dictionary (2011)
 • Zoology
ช้างแมมมอธ       cháāng maem-máāwt
 mammoth
Noun
 • Mammals
 • Zoology
นาก       nâāk
 otter
Noun
 • FAUNA
 • Mammals
 • Zoology
บีเวอร์       beē-wêēr
 beaver
Noun
 • Mammals
 • Zoology
พูเดิล       poō-deērn
 poodle
Noun
 • Loanword
 • Mammals
ยีราฟ       yeē-ráāp
 giraffe
Noun
 • Mammals
 • Royal Institute Dictionary (2011)
 • Zoology
สลอธ       sà-láwt
 sloth
Noun
 • Loanword
 • Mammals
 • Zoology
สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม       sàt líāng-lôōk dûay nŏm
 mammal
Noun
 • Mammals
 • Zoology
สโลธ       sà-lôūht
 sloth
Noun
 • Loanword
 • Mammals
 • Zoology
อัลปาก้า       an-bpaā-gâā
 alpaca
Noun
 • Mammals
 • Zoology
อุรังอุตัง       ù-rang-ù-dtang
 orangutan
Noun
 • Mammals
 • Zoology
อูฐ       òōt
 camel
Noun
 • Mammals
 • Royal Institute Dictionary (2011)
 • Zoology
ฮิบโป       híp-bpoūh
 hippo
Noun
 • Mammals
 • Zoology
ฮิปโปโปเตมัส       híp-bpoūh-bpoūh-dtaēy-mát
 hippopotamus
Noun
 • Mammals
 • Royal Institute Dictionary (2011)
 • Zoology
เสือดาว       sĕūa-daāo
 leopard
Noun
 • FAUNA
 • Mammals
 • Royal Institute Dictionary (2011)
 • Species
เฮดจ์ฮอก       hâēyt-hâāwk
 hedgehog
Noun
 • Mammals
 • Zoology
แพะ       páe
 goat
Noun
 • Mammals
 • Zoology
แมมมอธ       maem-máāwt
 mammoth
Noun
 • Science
แรด       râāet
 rhinoceros
Noun
 • Mammals