Vocabulary: สมาชิกในครอบครัว (family members)

see also
 
 
 

Word
Phonetic
English
Word class
Context
Picture
ญาติ       yâāt
 relative
Noun
 • Family
ญาติพี่น้อง       yâāt pêē-náāwng
 relatives
Noun
 • Family
 • Law
 • Sociology
ตา       dtaā
 maternal grandfather
Noun
 • Family
 • Royal Institute Dictionary (2011)
 • Sociology
น้องชาย       náāwng-chaāi
 little brother
Noun
 • Family
 • Informal
 • Psychology
 • Sociology
น้องสาว       náāwng-săāo
 little sister
Noun
 • Family
 • Informal
 • Sociology
น้า       náā
 uncle
Noun
 • Family
ปู่       bpòō
 paternal grandfather
Noun
 • Family
 • Sociology
ป้า       bpâā
 aunt
Noun
 • Family
 • Sociology
ผัว       pŭūa
 husband
Noun
 • Family
 • Informal
 • Royal Institute Dictionary (2011)
พี่ชาย       pêē-chaāi
 big brother
Noun
 • Family
 • Informal
 • Psychology
 • Sociology
พี่น้อง       pêē-náāwng
 brothers and sisters
Noun
 • Family
 • Informal
 • Royal Institute Dictionary (2011)
 • Sociology
พี่สาว       pêē-săāo
 big sister
Noun
 • Family
 • Informal
 • Sociology
พ่อ       pâāw
 father
Noun
 • Family
 • Royal Institute Dictionary (2011)
 • Sociology
พ่อแม่       pâāw mâāe
 parents
Noun
 • Family
 • Royal Institute Dictionary (2011)
 • Sociology
ภรรยา       pan-yaā
 wife
Noun
 • Family
 • Law
 • Royal Institute Dictionary (2011)
 • Sociology
ยาย       yaāi
 maternal grandmother
Noun
 • Family
 • Royal Institute Dictionary (2011)
 • Sociology
ย่า       yâā
 paternal grandmother
Noun
 • Family
 • Royal Institute Dictionary (2011)
ลุง       lung
 uncle
Noun
 • Family
 • Royal Institute Dictionary (2011)
ลูกชาย       lôōk chaāi
 son
Noun
 • Family
 • Psychology
 • Sociology
ลูกพี่ลูกน้อง       lôōk-pêē-lôōk-náāwng
 cousin
Noun
 • Family
 • Sociology
ลูกสาว       lôōk săāo
 daughter
Noun
 • Family
 • Informal
 • Psychology
 • Sociology
สมาชิกในครอบครัว       sà-maā-chík nai krâāwp-kruūa
 family members
Noun
 • Family
สามี       săā-meē
 husband
Noun
 • Family
 • Law
 • Sociology
หลานชาย       lăān-chaāi
 nephew
Noun
 • Family
 • Sociology
หลานสาว       lăān-săāo
 niece
Noun
 • Family
 • Sociology
อา      
 uncle
Noun
 • Family
 • Royal Institute Dictionary (2011)
เมีย       miā
 wifey
Noun
 • Family
 • Informal
 • Royal Institute Dictionary (2011)
 • Sociology
แม่       mâāe
 mother
Noun
 • Family
 • Royal Institute Dictionary (2011)
 • Sociology