Vocabulary: ศัลยศาสตร์ (surgery)

see also
 
 
 

Word
Phonetic
English
Word class
Context
Picture
การทำศัลยกรรม       gaān tam săn-yá-gam
 plastic surgery
Noun
 • Medicine
การปลูกถ่ายอวัยวะ       gaān-bplòōk-tàāi à-wai-yá-wá
 organ transplantation
Noun
 • Medicine
การผ่าตัดขยายขนาดเต้านม       gaān-pàā-dtàt kà-yăāi kà-nàāt dtâu-nŏm
 breast augmentation
Noun
 • Fashion
 • Medicine
การเสริมเต้านม       gaān-sĕērm dtâu-nom
 breast augmentation
Noun
 • Fashion
 • Medicine
ศัลยกรรมตกแต่ง       săn-yá-gam dtòk-dtàeng
 cosmetic surgery
Noun
 • Fashion
 • Medicine
ศัลยกรรมพลาสติก       săn-yá-gam pláāt-dtìk
 plastic surgery
 • Medicine
ศัลยศาสตร์       săn-yá-sàāt
 surgery
Noun
 • Education
 • Medicine
เสริมจมูก       sĕērm zhà-mòōk
 nose surgery
X
 • Fashion
 • Medicine
เสริมหน้าอก       sĕērm nâā-òk
 breast augmentation
X
 • Fashion
 • Medicine