Vocabulary: ราชอาณาจักร (kingdom)

see also
 
 
 

Word
Phonetic
English
Word class
Context
Picture
ราชอาณาจักร       râāt-chá-aā-naā-zhàk
 kingdom
Noun
  • Royal Institute Dictionary (2011)
ราชอาณาจักรบาห์เรน       râāt-chá-aā-naā-zhàk baā-raēyn
 Kingdom of Bahrain
Proper noun
  • Country
  • Geography
ราชอาณาจักรภูฏาน       râāt-chá-aā-naā-zhàk poō-dtaān
 Kingdom of Bhutan
Proper noun
  • Country
  • Geography
ราชอาณาจักรสวาซิแลนด์       râāt-chá-aā-naā-zhàk sà-waā-sí-laāen
 Kingdom of Swaziland
Proper noun
ราชอาณาจักรเดนมาร์ก       râāt-chá-aā-naā-zhàk den-màāk
 Kingdom of Denmark
Proper noun
  • Country
  • Geography
ราชอาณาจักรไทย       râāt-chá-aā-naā-zhàk tai
 Kingdom of Thailand
Proper noun
  • ASEAN
  • Country
  • Geography