Vocabulary: ระบบ (system)

see also
 
 
 

Word
Phonetic
English
Word class
Context
Picture
กฎหมาย       gòt-măāi
 law
Noun
 • Education
 • Law
 • Politics
 • Royal Institute Dictionary (2011)
 • SECURIT
 • Tourism
การปลูกพืชหมุนเวียน       gaān-bplòōk-pêūt mŭn-wiān
 crop rotation
Noun
 • Agriculture
ซอฟต์แวร์       sáāwp-waāe
 software
Noun
 • Information technology
 • Merchandise
ระบบ       rá-bòp
 system
Noun
 • Commerce
 • Computer
 • Energy
 • Media
 • Science
ระบบการวัด       rá-bòp gaān-wát
 system of measurement
Noun
 • Science
ระบบความน่าเชื่อถือทางสังคม       rá-bòp kwaām-nâā-chêūa-tĕū taāng-săng-kom
 social credit system
Noun
 • Politics
 • Sociology
ระบบภูมิคุ้มกัน       rá-bòp poōm-kúm-gan
 immune system
Noun
 • Medicine
ระบบหน่วยคำ       rá-bòp nùay kam
 system of units
Noun
 • Science
ระบบอวัยวะ       rá-bòp à-wai-yá-wá
 organ system
Noun
 • Medicine