Vocabulary: รถ (vehicle)

see also
 
 
 

Word
Phonetic
English
Word class
Context
Picture
จักรยาน       zhàk-grà-yaān
 bicycle
Noun
 • Mechanics
 • Merchandise
 • Royal Institute Dictionary (2011)
 • Sports
 • Tourism
 • Transportation
 • Vehicle
รถ       rót
 vehicle
Noun
 • Mechanics
 • Royal Institute Dictionary (2011)
 • Tourism
 • Transportation
รถกระบะ       rót-grà-bà
 pick-up
Noun
 • Informal
 • Mechanics
 • Royal Institute Dictionary (2011)
 • Transportation
 • Vehicle
รถจักรยาน       rót-zhàk-grà-yaān
 bicycle
Noun
 • Mechanics
 • Merchandise
 • Royal Institute Dictionary (2011)
 • Sports
 • Tourism
 • Transportation
 • Vehicle
รถจักรยานยนต์       rót-zhàk-grà-yaān-yon
 motorcycle
Noun
 • Mechanics
 • Transportation
 • Vehicle
รถตุ๊กตุ๊ก       rót dtúk-dtúk
 tuk-tuk
Noun
 • Informal
 • Mechanics
 • Tourism
 • Transportation
 • Vehicle
รถตู้       rót dtôō
 van
Noun
 • Informal
 • Tourism
 • Transportation
 • Vehicle
รถทัวร์       rót tuūa
 tour bus
Noun
 • Tourism
 • Transportation
 • Vehicle
รถบรรทุก       rót-ban-túk
 lorry
Noun
 • Economy
 • Industry
 • Mechanics
 • Transportation
 • Vehicle
รถบัส       rót-bát
 bus
Noun
 • Vehicle
รถประจำทาง       rót bprà-zham taāng
 bus
Noun
 • Tourism
 • Transportation
 • Vehicle
รถมอเตอร์ไซค์       rót maāw-dteēr-sai
 motorcycle
Noun
 • Informal
 • Loanword
 • Mechanics
 • Tourism
 • Transportation
 • Vehicle
รถยก       rót-yók
 forklift
Noun
 • Economy
 • Industry
รถยนต์       rót-yon
 car
Noun
 • Mechanics
 • Transportation
รถสองแถว       rót-săāwng-tăōu
 songthaew
Noun
 • Tourism
 • Transportation
 • Vehicle
รถเก๋ง       rót-gĕng
 car
Noun
 • Royal Institute Dictionary (2011)
 • Vehicle
รถเบนซ์       rót baēyn
 Benz
Noun
 • Merchandise
 • Vehicle
รถเมล์       rót-maēy
 city bus
Noun
 • Tourism
 • Transportation
 • Vehicle
รถแท็กซี่       rót táek-sêē
 taxi
Noun
 • Tourism
 • Transportation
 • Vehicle
รถโรงเรียน       rót roūhng-riān
 school bus
Noun
 • Education
 • Transportation
 • Vehicle
แท็กซี่       táek-sêē
 taxi
Noun
 • Tourism
 • Transportation
 • Vehicle
โฟร์คลิฟท์       fôūhk-lív
 forklift
Noun
 • Economy
 • Industry
 • Loanword