Vocabulary: ภาชนะ (container)

see also
 
 
 

Word
Phonetic
English
Word class
Context
Picture
กระถาง       grà-tăāng
 pot
Noun
 • Flowers
 • Merchandise
 • Royal Institute Dictionary (2011)
กระทะ       grà-tá
 frying pan
Noun
 • Eating utensils
 • Food
 • Merchandise
 • Royal Institute Dictionary (2011)
กระป๋อง       grà-bpăāwng
 can
Noun
 • Classifiers
 • Merchandise
กระป๋อง       grà-bpăāwng
 tin can
Noun
 • Beverage
 • Food
 • Royal Institute Dictionary (2011)
 • Tourism
กระเป๋าดินสอ       grà-bpău din-săāw
 pencil case
Noun
 • Education
 • Merchandise
กล่อง       glàwng
 box
Noun
 • Economy
 • Royal Institute Dictionary (2011)
กล่องเครื่องมือ       glàwng krêūang-meū
 toolbox
Noun
 • Construction
 • Merchandise
 • TOOL
กา       gaā
 kettle
Noun
 • Food
 • Royal Institute Dictionary (2011)
ขวด       kùūat
 bottle
Noun
 • Beverage
 • Food
 • Merchandise
 • Product
คอนเทนเนอร์       kaāwn-taēyn-neēr
 container
Noun
 • Economy
 • Industry
 • Loanword
 • Merchandise
 • SHIPPING
 • Transportation
จาน       zhaān
 plate
Noun
 • Classifiers
 • DECO
 • Food
 • Hotel
 • Merchandise
 • Royal Institute Dictionary (2011)
 • Tourism
ชาม       chaām
 bowl
Noun
 • Classifiers
 • Food
 • Merchandise
ตลับ       dtà-làp
 case
Noun
 • Classifiers
 • Mechanics
 • Merchandise
 • Solid
ตะกร้า       dtà-grâā
 basket
Noun
 • Merchandise
 • Royal Institute Dictionary (2011)
ตู้       dtôō
 cabinet
Noun
 • DECO
 • Home
 • Merchandise
 • Royal Institute Dictionary (2011)
ตู้คอนเทนเนอร์       dtôō-kaāwn-taēyn-neēr
 container
Noun
 • Economy
 • Industry
 • Loanword
 • Merchandise
 • SHIPPING
 • Transportation
ตู้บรรจุสินค้า       dtôō ban-zhù sĭn-káā
 container
Noun
 • SHIPPING
ตู้ปลา       dtôō bplaā
 aquarium
Noun
 • Agronomy
 • Art
 • Fish
ตู้เย็น       dtôō-yen
 refrigerator
Noun
 • Economy
 • Electricity
 • Food
 • Home
 • Hotel
 • Merchandise
ตู้เสื้อผ้า       dtôō sêūa-pâā
 wardrobe
Noun
 • DECO
 • Home
 • Merchandise
 • Royal Institute Dictionary (2011)
 • Textiles
ถัง       tăng
 bucket
Noun
 • Royal Institute Dictionary (2011)
ถังขยะ       tăng kà-yà
 dustbin
Noun
 • Environment
 • Hygiene
ถุง       tŭng
 bag
Noun
 • Commerce
 • Economy
 • Merchandise
ถ้วย       tûay
 cup
Noun
 • Classifiers
 • Merchandise
ถ้วยตวง       tûay-dtuūang
 measuring cup
Noun
 • Food
 • Merchandise
 • Unit
ภาชนะ       paā-chá-ná
 container
Noun
 • Economy
 • Merchandise
หม้อ       mâāw
 pot
Noun
 • Eating utensils
 • Food
 • Merchandise
 • Royal Institute Dictionary (2011)
หม้อหุงต้ม       mâāw hŭng-dtôm
 pot
Noun
 • Eating utensils
 • Food
 • Merchandise
ห้อง       hâāwng
 room
Noun
 • Architecture
 • ROOM
 • Royal Institute Dictionary (2011)
 • Spacial
แกลบ       glàāep
 paddy husk
Noun
 • Agriculture
 • Nature
 • Royal Institute Dictionary (2011)
แก้ว       gâōu
 glass
Noun
 • Classifiers
 • Merchandise