Vocabulary: พื้นที่ (area)

see also
 
 
 

Word
Phonetic
English
Word class
Context
Picture
ชุมชนแออัด       chum-chon aāe-àt
 slum
Noun
 • Economy
ทางเหนือ       taāng nĕūa
 northern part
Noun
 • Geography
ทางใต้       taāng dtâāi
 southern part
Noun
 • Geography
ที่นา       têē-naā
 paddy field
Noun
 • Agriculture
 • Agronomy
 • Economy
ที่พืชไร่       têē pêūt-râi
 field crop land
 • Agriculture
 • Agronomy
 • Economy
ที่ราบ       têē-râāp
 plain
Noun
 • Climate
 • Geography
 • Nature
 • Royal Institute Dictionary (2011)
 • Topography
ทุ่งนา       tûng-naā
 rice paddy
Noun
 • Agriculture
 • Agronomy
พื้นที่       péūn-têē
 area
Noun
 • Mathematics
 • Science
พื้นที่ปกครอง       péūn-têē bpòk-kraāwng
 administrative area
Noun
 • Administration
 • Administrative area
พื้นที่ผิว       péūn-têē pĕw
 surface area
Noun
 • Mathematics
 • Science
 • Spacial
วิทยาเขต       wít-tá-yaā-kàēyt
 campus
Noun
 • Education
สลัม       sà-lam
 slum
Noun
 • Economy
 • Loanword
สวนผัก       sŭūan-pàk
 vegetable garden
Noun
 • Agriculture
 • Agronomy
 • Plants (botany)
ออฟฟิศ       àāwv-fít
 office
Noun
 • Commerce
 • Economy
 • Informal
 • Loanword
เขตร้อนชื้น       kàēyt-ráāwn chéūn
 tropical zone
Noun
 • Climate
เขตอิทธิพล       kàēyt ìt-tí-pon
 sphere of influence
Noun
 • Economy
 • Military
 • Politics
 • Sociology
เขตเวลา       kàēyt waēy-laā
 time zone
Proper noun
 • Geography
เขตเศรษฐกิจพิเศษ       kàēyt sàēyt-tà-gìt pí-sàēyt
 special economic zone
Noun
 • Economy
แผ่นดิน       pàen-din
 land
Noun
 • Geography
 • Politics
 • Topography