Vocabulary: พืช (plant)

see also
 
 
 

Word
Phonetic
English
Word class
Context
Picture
กก       gòk
 reed
Noun
 • Plants (botany)
กกอียิปต์       gòk eē-yìp
 Egyptian paper plant
Noun
 • Flowers
 • Plants (botany)
 • Species
กง       gong
 Hanguana malayana
Noun
 • Flowers
 • Plants (botany)
 • Species
กง       gong
 Hanguana thailandica
Noun
 • Flowers
 • Plants (botany)
 • Species
กระจูด       grà-zhòōt
 bulrush
Noun
 • Flowers
 • Plants (botany)
 • Royal Institute Dictionary (2011)
 • Species
กล้วยไม้       glûay-máī
 orchid
Noun
 • Floristry
 • Flowers
 • Informal
กีวี       geē-wêē
 kiwi
Noun
 • Agriculture
 • Food
 • Fruit
 • Plants (botany)
กุหลาบ       gù-làāp
 rose
Noun
 • Floristry
 • Flowers
 • Plants (botany)
 • Royal Institute Dictionary (2011)
ข้าว       kâāo
 rice
Noun
 • Agriculture
 • Economy
 • Food
 • Merchandise
ข้าวฟ่าง       kâāo-fâāng
 sorghum
Noun
 • Agriculture
ข้าวฟ่างสามง่าม       kâāo-fâāng săām-ngâām
 finger millet
 • Agriculture
 • Plants (botany)
งา       ngaā
 sesame
Noun
 • Food
 • Plants (botany)
 • Royal Institute Dictionary (2011)
 • Vegetables
ชีอา = ชิอา       cheē-aā
 chia
Noun
 • Flowers
 • Food
 • Plants (botany)
 • Species
 • Vegetables
ดอกกุหลาบ       dàāwk gù-làāp
 rose
Noun
 • Floristry
 • Plants (botany)
ดอกบัว       dàāwk-buūa
 lotus
Noun
 • Flowers
 • Plants (botany)
ดอกไม้       dàāwk-máī
 flower
Noun
 • Plants (botany)
ตะไคร้       dtà-krái
 lemongrass
Noun
 • Food
 • Plants (botany)
 • Royal Institute Dictionary (2011)
 • Vegetables
ตาล       dtaān
 palmyra palm
Noun
 • ARBOR
 • Species
 • Vegetables
ต้นไม้       dtôn-máī
 tree
Noun
 • Environment
 • Forestry
 • Nature
 • Royal Institute Dictionary (2011)
ถั่วลิสง       tùūa-lí-sŏng
 peanut
Noun
 • Agriculture
 • Agronomy
 • Food
 • Merchandise
 • Plants (botany)
 • Royal Institute Dictionary (2011)
 • Vegetables
ธัญพืช       tan-yá-pêūt
 cereal
Noun
 • Agriculture
 • Agronomy
 • Royal Institute Dictionary (2011)
บวบ       bùūap
 luffa
Noun
 • Food
 • Vegetables
ปวยเล้ง       bpuay-léng
 spinach
Noun
 • Food
 • Plants (botany)
 • Vegetables
ปอ       bpaāw
 hemp
Noun
 • Agriculture
 • Agronomy
 • Economy
 • Medicine
 • Plants (botany)
ปอแก้ว       bpaāw-gâōu
 aibika
Noun
 • Agriculture
 • Agronomy
 • Flowers
 • Plants (botany)
 • Species
ปาล์มน้ำมัน       bpaām náām-man
 oil palm
Noun
 • ARBOR
 • Agriculture
 • Species
ฝ้าย       fâāi
 cotton
Noun
 • Agriculture
 • Agronomy
 • Plants (botany)
 • Textiles
พลูด่าง       ploō-dàāng
 s ivy ; golden pothos ; hunter
Noun
 • ARBUSTUM
พืช       pêūt
 plant
Noun
 • Environment
 • Plants (botany)
 • Science
พืชกินสัตว์       pêūt-gin-sàt
 carnivorous plant
Noun
 • Environment
 • Plants (botany)
 • Science
พืชตระกูลถั่ว       pêūt dtrà-goōn tùūa
 legume
Noun
 • Agriculture
 • Agronomy
 • Food
 • Medicine
 • Plants (botany)
พืชบก       pêūt-bòk
 land plant
Noun
 • Plants (botany)
พืชปุ๋ยสด       pêūt-bpŭi-sòt
 green manure crop
Noun
 • Agriculture
 • Agronomy
พืชเขตร้อน       pêūt-kàēyt-ráāwn
 tropical plant
Noun
 • Plants (botany)
พืชไร่       pêūt-râi
 field crop
Noun
 • Agriculture
 • Agronomy
พุทรา       pút-saā
 jujube
Noun
 • Agriculture
 • Agronomy
 • Plants (botany)
 • Species
ฟักทอง       fák-taāwng
 pumpkin
Noun
 • Food
 • Vegetables
มันสำปะหลัง       man-săm-bpà-lăng
 cassava
Noun
 • Agriculture
 • Energy
 • Food
 • Informal
 • Plants (botany)
 • Vegetables
มันเทศ       man-tâēyt
 sweet potato
Noun
 • Food
 • Merchandise
 • Plants (botany)
 • Royal Institute Dictionary (2011)
 • Vegetables
มันแกว       man-gaōu
 yam bean
Noun
 • Food
 • Plants (botany)
 • Royal Institute Dictionary (2011)
 • Vegetables
ยูคาลิปตัส       yoō-kaā-líp-dtàt
 eucalyptus
Noun
 • Agriculture
 • Forestry
 • Plants (botany)
ยูคาลิปตัสสีรุ้ง       yoō-kaā-líp-dtàt sĕē-rúng
 rainbow eucalyptus
Noun
 • Forestry
 • Plants (botany)
ละหุ่ง       lá-hùng
 castor oil plant
Noun
 • Agriculture
 • Agronomy
 • Flowers
 • Plants (botany)
 • Royal Institute Dictionary (2011)
 • Species
ลำพู       lam-poō
 mangrove apple
Noun
 • Flowers
 • Plants (botany)
 • Species
หญ้า       yâā
 grass
Noun
 • Agriculture
 • Agronomy
 • Birds (ornithology)
 • Forestry
 • Plants (botany)
อ้อย       ôi
 sugarcane
Noun
 • Agriculture
 • Food
 • Industry
 • Merchandise
เดหลี       daēy-lĕē
 peace lily
Noun
 • ARBUSTUM
 • Flowers
 • Merchandise
 • Plants (botany)
เดหลีใบกล้วย       daēy-lĕē bai glûay
 peace lily
Noun
 • ARBUSTUM
 • Flowers
 • Plants (botany)
เต้ามด       dtâu mót
 Debregeasia wallichiana
Noun
 • Flowers
 • Plants (botany)
 • Species
แก่นตะวัน       gàen-dtà-wan
 Jerusalem artichoke
Noun
 • Flowers
 • Food
 • Plants (botany)
 • Species
 • Vegetables
แป้ง       bpâāeng
 Chorisandrachne diplosperma
Noun
 • Flowers
 • Plants (botany)
 • Species
ไผ่       pài
 bamboo
Noun
 • Agronomy
 • Forestry
 • Plants (botany)
ไมโครกรีน       mai-kroūh-greēn
 microgreen
Noun
 • Agriculture
 • Do it yourself
 • Food
 • Vegetables
ไม้ดอก       máī-dàāwk
 flowering plant
Noun
 • Plants (botany)
ไม้พุ่ม       máī-pûm
 shrub
Noun
 • Agronomy
 • Forestry
 • Plants (botany)
ไม้ยืนต้น       máī-yeūn-dtôn
 perennial plant
Noun
 • Forestry
 • Plants (botany)
ไม้ล้มลุก       máī-lóm-lúk
 herbaceous plant
Noun
 • Plants (botany)
ไม้ไผ่       máī-pài
 bamboo
Noun
 • Construction
 • Forestry
 • Plants (botany)