Vocabulary: พืชบก (land plant)

see also
 
 
 

Word
Phonetic
English
Word class
Context
Picture
กล้วยไม้       glûay-máī
 orchid
Noun
 • Floristry
 • Flowers
 • Informal
ผักบุ้ง       pàk-bûng
 Ipomoea
Noun
 • Flowers
 • Plants (botany)
 • Species
 • Vegetables
พืชดอก       pêūt-dàāwk
 flowering plant
Noun
 • Plants (botany)
พืชตระกูลถั่ว       pêūt dtrà-goōn tùūa
 legume
Noun
 • Agriculture
 • Agronomy
 • Food
 • Medicine
 • Plants (botany)
พืชบก       pêūt-bòk
 land plant
Noun
 • Plants (botany)
ไม้ดอก       máī-dàāwk
 flowering plant
Noun
 • Plants (botany)