Vocabulary: พืชดอก (flowering plant)

see also
 
 
 

Word
Phonetic
English
Word class
Context
Picture
กรรณิการ์       gan-ní-gaā
 night jasmine
Noun
 • ARBUSTUM
 • Flowers
 • Plants (botany)
 • Royal Institute Dictionary (2011)
 • Species
กล้วยไม้       glûay-máī
 orchid
Noun
 • Floristry
 • Flowers
 • Informal
กาว       gaāo
 henna tree
Noun
 • Plants (botany)
กุหลาบ       gù-làāp
 rose
Noun
 • Floristry
 • Flowers
 • Plants (botany)
 • Royal Institute Dictionary (2011)
ขยัน       kà-yăn
 Lysiphyllum strychnifolium
Noun
 • Flowers
 • Plants (botany)
 • Royal Institute Dictionary (2011)
 • Species
งา       ngaā
 sesame
Noun
 • Food
 • Plants (botany)
 • Royal Institute Dictionary (2011)
 • Vegetables
ดอกกุหลาบ       dàāwk gù-làāp
 rose
Noun
 • Floristry
 • Plants (botany)
ตังโอ๋       dtang-ŏūh
 chrysanthemum greens
Noun
 • Flowers
 • Food
 • Plants (botany)
 • Vegetables
บลูเบอร์รี       bà-beēr-rêē
 blueberry
Noun
 • Food
 • Fruit
ปลาไหลเผือก       bplaā-lăi-pèūak
 tongkat ali
Noun
 • Flowers
 • Merchandise
 • Plants (botany)
 • Royal Institute Dictionary (2011)
 • Species
ปอ       bpaāw
 hemp
Noun
 • Agriculture
 • Agronomy
 • Economy
 • Medicine
 • Plants (botany)
ปอแก้ว       bpaāw-gâōu
 aibika
Noun
 • Agriculture
 • Agronomy
 • Flowers
 • Plants (botany)
 • Species
ผักบุ้ง       pàk-bûng
 Ipomoea
Noun
 • Flowers
 • Plants (botany)
 • Species
 • Vegetables
ฝ้าย       fâāi
 cotton
Noun
 • Agriculture
 • Agronomy
 • Plants (botany)
 • Textiles
พลูด่าง       ploō-dàāng
 s ivy ; golden pothos ; hunter
Noun
 • ARBUSTUM
พาร์สลีย์       paā-sà-leē
 parsley
Noun
 • Food
 • Loanword
 • Plants (botany)
 • Vegetables
พืชดอก       pêūt-dàāwk
 flowering plant
Noun
 • Plants (botany)
พุทรา       pút-saā
 jujube
Noun
 • Agriculture
 • Agronomy
 • Plants (botany)
 • Species
มะลิ       má-lí
 jasmine
Noun
 • Floristry
 • Flowers
 • Food
 • Informal
 • Names
 • Plants (botany)
 • Species
ยูคาลิปตัส       yoō-kaā-líp-dtàt
 eucalyptus
Noun
 • Agriculture
 • Forestry
 • Plants (botany)
ยูคาลิปตัสสีรุ้ง       yoō-kaā-líp-dtàt sĕē-rúng
 rainbow eucalyptus
Noun
 • Forestry
 • Plants (botany)
ละหุ่ง       lá-hùng
 castor oil plant
Noun
 • Agriculture
 • Agronomy
 • Flowers
 • Plants (botany)
 • Royal Institute Dictionary (2011)
 • Species
หญ้า       yâā
 grass
Noun
 • Agriculture
 • Agronomy
 • Birds (ornithology)
 • Forestry
 • Plants (botany)
หน่อไม้ฝรั่ง       nàāw-máī-fà-ràng
 asparagus
Noun
 • Food
 • Merchandise
 • Vegetables
หอมฝรั่ง       hăāwm-fà-ràng
 chive
Noun
 • Food
 • Plants (botany)
 • Vegetables
อ้อย       ôi
 sugarcane
Noun
 • Agriculture
 • Food
 • Industry
 • Merchandise
เดหลี       daēy-lĕē
 peace lily
Noun
 • ARBUSTUM
 • Flowers
 • Merchandise
 • Plants (botany)
เดหลีใบกล้วย       daēy-lĕē bai glûay
 peace lily
Noun
 • ARBUSTUM
 • Flowers
 • Plants (botany)
แก่นตะวัน       gàen-dtà-wan
 Jerusalem artichoke
Noun
 • Flowers
 • Food
 • Plants (botany)
 • Species
 • Vegetables
โคลงเคลง       kloūhng-klaēyng
 Malabar melastome
Noun
 • Flowers
 • Plants (botany)
 • Royal Institute Dictionary (2011)
 • Species
ไชฟ์       chai
 chive
Noun
 • Food
 • Loanword
 • Plants (botany)
 • Vegetables
ไชว์ส       chai
 chive
Noun
 • Food
 • Plants (botany)
 • Vegetables
ไม้ไผ่       máī-pài
 bamboo
Noun
 • Construction
 • Forestry
 • Plants (botany)