Vocabulary: ผลไม้ (fruit)

see also
 
 
 

Word
Phonetic
English
Word class
Context
Picture
กล้วย       glûay
 banana
Noun
 • Food
 • Fruit
 • Plants (botany)
 • Tourism
กีวี       geē-wêē
 kiwi
Noun
 • Agriculture
 • Food
 • Fruit
 • Plants (botany)
ขนุน       kà-nŭn
 jackfruit
Noun
 • Food
 • Fruit
 • Informal
 • Merchandise
 • Plants (botany)
 • Tourism
ถั่วลิสง       tùūa-lí-sŏng
 peanut
Noun
 • Agriculture
 • Agronomy
 • Food
 • Merchandise
 • Plants (botany)
 • Royal Institute Dictionary (2011)
 • Vegetables
ทุเรียน       tú-riān
 durian
Noun
 • ASEAN
 • Food
 • Fruit
 • Informal
 • Merchandise
 • Tourism
ท้อ       táāw
 peach
Noun
 • Food
 • Fruit
 • Merchandise
 • Plants (botany)
น้อยหน่า       nóī-nàā
 sugar-apple
Noun
 • Food
 • Fruit
 • Informal
 • Merchandise
 • Royal Institute Dictionary (2011)
ผลไม้       pŏn-lá-máī
 fruit
Noun
 • Food
 • Fruit
 • Plants (botany)
ฝรั่ง       fà-ràng
 guava
Noun
 • Food
 • Fruit
 • Tourism
พริก       prík
 chili
Noun
 • Food
 • Vegetables
พริกหนุ่ม       prík nùm
 green chili
Noun
 • Food
 • Vegetables
พลับ       pláp
 persimmon
Noun
 • Food
 • Fruit
 • Merchandise
 • Royal Institute Dictionary (2011)
พุทรา       pút-saā
 jujube
Noun
 • Agriculture
 • Agronomy
 • Plants (botany)
 • Species
มะนาว       má-naāo
 lime
Noun
 • Food
 • Fruit
 • Medicine
 • Merchandise
 • Plants (botany)
 • Vegetables
มะพร้าว       má-práāo
 coconut
Noun
 • Food
 • Fruit
 • Informal
 • Merchandise
 • Tourism
มะม่วง       má-mûūang
 mango
Noun
 • Food
 • Fruit
 • Informal
 • Plants (botany)
 • Tourism
 • Vegetables
มะละกอ       má-lá-gaāw
 papaya
Noun
 • Food
 • Fruit
 • Informal
 • Merchandise
 • Plants (botany)
 • Tourism
ลำไย       lam-yai
 longan
Noun
 • Food
 • Fruit
 • Tourism
สับปะรด       sàp-bpà-rót
 pineapple
Noun
 • Agriculture
 • Economy
 • Food
 • Fruit
 • Plants (botany)
 • Tourism
 • Vegetables
ส้ม       sôm
 orange
Noun
 • Food
 • Fruit
 • Merchandise
ส้มโอ       sôm-oūh
 pomelo
Noun
 • Food
 • Fruit
 • Merchandise
อาโวคาโด       aā-woūh-kaā-dôūh
 avocado
 • Food
 • Fruit
 • Merchandise
เงาะ       ngáw
 rambutan
Noun
 • Food
 • Fruit
 • Tourism
เลมอน       laēy-maāwn
 lemon
Noun
 • Food
 • Fruit
แก้วมังกร       gâōu-mang-gaāwn
 dragon fruit
Noun
 • Food
 • Fruit
 • Informal
 • Merchandise
แตงโม       dtaāeng moūh
 watermelon
Noun
 • Food
 • Fruit
 • Informal
 • Merchandise
แอปเปิล = แอปเปิ้ล       àāep-bpeērn
 apple
Noun
 • Food
 • Fruit
 • Loanword
 • Merchandise