Vocabulary: ป้าย (sign)

see also
 
 
 

Word
Phonetic
English
Word class
Context
Picture
ทางตัน       taāng dtan
 dead end
Noun
 • TRAFFIC
 • Transportation
ป้าย       bpâāi
 sign
Noun
 • Merchandise
 • Royal Institute Dictionary (2011)
 • Sociology
 • Transportation
ป้ายชื่อ       bpâāi-chêū
 nameplate
Noun
ป้ายโฆษณา       bpâāi kôūht-sà-naā
 billboard
Noun
 • Economy
 • Media
 • Tourism
ห้ามเข้า       hâām kâu
 no entry
xp
 • TRAFFIC
 • Transportation
เดินรถทางเดียว       deērn-rót taāng diōw
 one way
Noun
 • TRAFFIC
 • Transportation
ให้เลี้ยวขวา       hâi líōw kwăā
 turn right ahead
Verb
 • TRAFFIC
 • Transportation
ให้เลี้ยวซ้าย       hâi líōw sáāi
 turn left ahead
Verb
 • TRAFFIC
 • Transportation