Vocabulary: ป่าไม้ (forest)

see also
 
 
 

Word
Phonetic
English
Word class
Context
Picture
ป่าชายหาด       bpàā chaāi-hàāt
 beach forest
Noun
 • Environment
 • Forestry
 • Geography
 • Nature
 • Topography
ป่าชายเลน       bpàā chaāi-laēyn
 mangrove swamp
Noun
 • Birds (ornithology)
 • Environment
 • Forestry
 • Geography
 • Nature
 • Topography
ป่าดิบชื้น       bpàā-dìp-chéūn
 tropical rain forest
Noun
 • Environment
 • Forestry
 • Geography
 • Nature
 • Topography
ป่าดิบเมืองร้อน       bpàā-dìp meūang-ráāwn
 tropical evergreen forest
Noun
 • Environment
 • Forestry
 • Geography
 • Nature
 • Topography
ป่าดิบแล้ง       bpàā dìp-láāeng
 dry evergreen forest
Noun
 • Birds (ornithology)
 • Environment
 • Forestry
 • Geography
 • Nature
 • Topography
ป่าสัก       bpàā-sàk
 teak forest
Noun
 • Birds (ornithology)
 • Environment
 • Forestry
 • Geography
 • Nature
 • Topography
ป่าไม่ผลัดใบ       bpàā-mâi plàt-bai
 evergreen forest
Noun
 • Environment
 • Forestry
 • Geography
 • Nature
 • Topography
ป่าไม้       bpàā-máī
 forest
Noun
 • Birds (ornithology)
 • Environment
 • Forestry
 • Geography
 • Nature
 • Topography
ป่าไม้ผลัดใบ       bpàā-máī plàt-bai
 deciduous forest
Noun
 • Birds (ornithology)
 • Environment
 • Forestry
 • Geography
 • Nature
 • Topography
ป่าไม้ไม่ผลัดใบ       bpàā-máī mâi-plàt-bai
 evergreen forest
Noun
 • Birds (ornithology)
 • Environment
 • Forestry
 • Geography
 • Nature
 • Topography