Vocabulary: ปืน (gun)

see also
 
 
 

Word
Phonetic
English
Word class
Context
Picture
ปืน       bpeūn
 gun
Noun
 • Merchandise
 • Military
 • Royal Institute Dictionary (2011)
ปืนกล       bpeūn-gon
 machine gun
Noun
 • Military
 • Royal Institute Dictionary (2011)
ปืนคาบศิลา       bpeūn-kâāp-sì-laā
 flintlock musket
Noun
ปืนพก       bpeūn-pók
 pistol
Noun
 • Military
 • SECURIT
ปืนยาวอัดลม       bpeūn-yaāo-àt-lom
 air rifle
Noun
 • Military
 • SECURIT
ปืนลูกซอง       bpeūn-lôōk-saāwng
 shotgun
Noun
 • Military
 • SECURIT
ปืนอัดลม       bpeūn àt-lom
 air pistol
Noun
 • Military
 • SECURIT
 • Tourism
ปืนใหญ่       bpeūn-yài
 cannon
Noun
 • Military
 • Royal Institute Dictionary (2011)