Vocabulary: ปี่ (pi)

see also
 
 
 

Word
Phonetic
English
Word class
Context
Picture
ปี่       bpèē
 pi
Noun
 • Culture
 • MUSIC
 • Merchandise
ปี่กลาง       bpèē-glaāng
 pi klang
Noun
 • Culture
 • MUSIC
 • Royal Institute Dictionary (2011)
ปี่ชวา       chá-waā
 pi chawa
Noun
 • Culture
 • MUSIC
ปี่นอก       bpèē-nâāwk
 pi nok
Noun
 • Culture
 • MUSIC
ปี่มอญ       bpèē maāwn
 pi mon
Noun
 • Culture
 • MUSIC
 • Royal Institute Dictionary (2011)
ปี่แน       bpèē-naāe
 pi nae
Noun
 • Culture
 • MUSIC
ปี่ใน       bpèē-nai
 pi nai
Noun
 • Culture
 • MUSIC
 • Royal Institute Dictionary (2011)
ปี่ไฉน       bpèē chà-năi
 pi chanai
Noun
 • Culture
 • MUSIC